SZKOLENIE ON – LINE / PAŹDZIERNIK 2021 – Decyzje środowiskowe – aspekty praktyczne : procedura wydawania, problemy z prawidłową interpretacją i stosowaniem przepisów, orzecznictwo, zmiany od 13. maja 2021 roku ; 28. października 2021 roku


SZKOLENIE ON – LINE


DECYZJE ŚRODOWISKOWE 


KOMPLEKSOWE OMÓWIENIE W JAKI SPOSÓB

PRAWIDŁOWO INTERPRETOWAĆ I STOSOWAĆ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY

NA KAŻDYM ETAPIE PROCESU WYDAWANIA

DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH W TYM M.IN.:

1. procedura wydawania,

2. problemy z prawidłową interpretacją i stosowaniem przepisów,

3. orzecznictwo,

4. zmiany od 13. maja 2021 roku.


28. PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU


Szanowni Państwo,

W imieniu firmy KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje uprzejmie zapraszam do udziału w szkoleniu ON – LINE, podczas którego zostaną przedstawione i szczegółowo omówione zagadnienia z zakresu interpretacji oraz praktycznych aspektów stosowania obowiązujących przepisów na każdym etapie procesu wydawania decyzji środowiskowych.


PROGRAM SZKOLENIA ON – LINE :

DECYZJE ŚRODOWISKOWE 


28. PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU


1. Podstawy prawne.

2. Wskazanie poprzednich zmian w ustawie w kontekście przepisów przejściowych (zmiany od 1.01.2017, 1.01.2018, 26.04.2018, 20.09.2018).

3. Duża nowelizacja ustawy z 24.09 2019 roku :

 • przepisy przejściowe po nowelizacji,
 • zmiana właściwości organów dotyczących inwestycji gminnych,
 • zmiany dotyczące działania organów opiniujących i uzgadniających w procesie wydawania decyzji,
 • zmiany dotyczące załączonej do wniosku dokumentacji,
 • zmiany dotyczące ustalania kręgu stron postępowania,
 • zmiany proceduralne dotyczące m.in. obwieszczeń, nieuregulowanego stanu prawnego, umarzania i zawieszania postępowania, z naciskiem na odstępstwa od zasad KPA,
 • zmiany dotyczące kontroli nad prawidłowością wydanych decyzji,
 • zmiany dotyczące prowadzenia inwestycji budowlanych /zmiany wprowadzone w ustawie Prawo budowlane /,
 • zmiany w ustawie POŚ,
 • zmiany dotyczące SOOS,
 • zmiany dotyczące procedury transgranicznej,
 • nowe rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące przedsięwzięć wraz z omówieniem przepisów przejściowych.

4. Nowelizacja ustawy z 2021 roku :

 • przepisy przejściowe po nowelizacji,
 • nowe zadania organów wydających decyzje środowiskowe m.in. w zakresie informowania/upubliczniania danych na BIP /,
 • nowe uprawnienia stron postępowania o decyzję środowiskową i organizacji ekologicznych w zakresie odwołań/skarg od decyzji inwestycyjnych,
 • zmiany dotyczące postępowania odwoławczego,
 • zmiany dotyczące postępowania przed sądami administracyjnymi,
 • zmiany innych przepisów m.in. Prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i innych ustaw inwestycyjnych.

5. Wpływ innych ustaw na procedury środowiskowe (Prawo wodne, uop i in.).

6. Przed jakimi decyzjami uzyskuje się decyzję środowiskową, w tym decyzja dla inwestycji zrealizowanej nielegalnie.

7. Kiedy decyzja środowiskowa nie jest wymagana – omówienie wyjątków.

8. Wymogi formalne wniosku o decyzję środowiskową.

9. Procedura w sprawie wydawania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć zawsze znacząco oddziałujących na środowisko po zmianach:

 • gdy z wnioskiem złożono raport,
 • gdy z wnioskiem złożono kartę informacyjną przedsięwzięcia.

10. Procedura w sprawie wydawania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko:

 • gdy była przeprowadzana ocena oddziaływania na środowisko,
 • bez OOS.

11. Udział organizacji ekologicznych w postępowaniu.

12. Zapewnienie udziału społeczeństwa w postępowaniu – jakie obowiązki ciążą na organie.

13. Zmiana decyzji środowiskowej – przesłanki, procedura.

14. Przeniesienie decyzji środowiskowej na inny podmiot – przesłanki, procedura.

15. Wymogi dotyczące sporządzanej dokumentacji:

 • Karta informacyjna przedsięwzięcia,
 • Raport.

16. Ocena oddziaływania na obszar NATURA 2000.

17. Ponowna ocena oddziaływania na środowisko.

18. SOOS.


 • szkolenie prowadzi : 

     radca prawny AGNIESZKA MASŁOWSKA-GĄDEK

od 2012 roku prowadzi  specjalistyczne szkolenia na temat m.in. : prawnych aspektów procesu inwestycyjno – budowlanego, szeroko pojętego prawa ochrony środowiska i prawa administracyjnego; jest bardzo doświadczonym praktykiem w zakresie będącym przedmiotem zajęć oraz uznanym trenerem – łącznie przeprowadziła około 200 szkoleń


 • SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE :

 • szkolenie odbędzie się w dniu 28. października 2021 roku, w godzinach 9.00 – 15.00;
 • szkolenie trwa 8 godzin lekcyjnych;
 • uczestnicy zajęć powinni dysponować urządzeniem ze stabilnym podłączeniem do internetu (komputer, tablet, telefon), słuchawkami lub głośnikami;
 • szkolenie będzie prowadzone w czasie rzeczywistym na platformie edukacyjnej
 • uczestnicy zajęć otrzymają link, pod którym będą mogli się zalogować i zostaną skierowani do wirtualnej sali szkoleniowej, w której trener prowadzi zajęcia ” na żywo ” a uczestnicy mają bezpośredni podgląd do wszystkich materiałów wykorzystywanych podczas szkolenia oraz mogą na bieżąco zadawać pytania, na które otrzymają odpowiedzi w czasie rzeczywistym; 
 • uczestnicy otrzymują w formie elektronicznej: materiały dotyczące problematyki szkolenia oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu, które są przesyłane na wskazany adres e-mail;

 • koszt uczestniczenia jednej osoby wynosi 250 PLN + 23. proc. VAT;

uwaga :

– w przypadku złożenia oświadczenia, że szkolenie jest finansowane przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu pracowników – przysługuje zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT,

udział w szkoleniu jest premiowany specjalnym 10 – procentowym rabatem na udział w innych zajęciach organizowanych w formie ON – LINE lub stacjonarnej przez firmę KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje w 2021 roku;


 • warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest :
 • w terminie do dnia 21. października 2021 roku przesłanie formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu – faksem : 12 / 633 23 43 lub emailem : kontrakt@kontrakt-firma.pl oraz
 • wniesienie opłaty – wyłącznie po szkoleniu w terminie do 7 dni od otrzymania faktury – na konto : KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje; Nest Bank S.A., NRB 71 1870 1045 2083 1066 0468 0001.

Faktury zostaną wystawione po zakończeniu szkolenia i przesłane pocztą priorytetową lub w formie elektronicznej  na adres wskazany przez podmioty zgłaszające osoby do udziału w szkoleniu.

Jednocześnie, uprzejmie informuję, że : 

 • rezygnacja z udziału w szkoleniu na 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia powoduje konieczność poniesienia pełnych kosztów za udział w szkoleniu,
 • program szkolenia podlega ochronie prawnoautorskiej i nie może być wykorzystywany bez zgody firmy KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie proszę o kontakt.

Z wyrazami szacunku ,

Bolesław Budzicz

573 325 651


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *