Formularz zgłoszeniowy

Nazwa szkolenia:
Miejsce szkolenia:
Termin szkolenia:

DANE PŁATNIKA

Pełna nazwa firmy:
Adres siedziby firmy:
Telefon: Faks: e-mail
Nr NIP

PROSIMY O DOKŁADNE WYPEŁNIENIE DANYCH PŁATNIKA DO FAKTURY!
Wyrażam zgodę na umieszczanie i przetwarzanie powyższych danych przez KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje na wszystkie sposoby dopuszczalne przez Ustawę o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku

DANE UCZESTNIKÓW

Imię: Nazwisko:
Stanowisko:
Telefon kontaktowy:
e-mail :
Imię: Nazwisko:
Stanowisko:
Telefon kontaktowy:
e-mail :
Należność za uczestnictwo w szkoleniu w kwocie: PLN,
słownie PLN,
zobowiązuję się uregulować przelewem na konto: KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje,
Nest Bank S.A., 71 1870 1045 2083 1066 0468 0001
w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury.

W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji wcześniej niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia pokryję całość kosztów szkolenia.

Oświadczamy, że szkolenie jest finansowane przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu pracowników. (przysługuje zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT)
W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji wcześniej niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia pokryję całość kosztów szkolenia.

…………………………………………………………………………
pieczęć firmowa oraz pieczęć imienna i podpis osób
uprawnionych do zaciągania zobowiązań finansowych

Formularz zgłoszenia udziału w szkoleniu
prosimy o przesłanie:

Listownie: KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje, 31 – 153 Kraków, ul. Szlak 65
lub faxem – 12 / 633 23 43
lub e-mailem: kontrakt@kontrakt-firma.pl