SZKOLENIE ON – LINE / PAŹDZIERNIK 2021 – NOWOŚĆ – Zbiory danych dla planowania przestrzennego, 25. października 2021 roku


SZKOLENIE ON – LINE


Uwaga : zajęcia dla pracowników gmin

odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne

ZBIORY DANYCH DLA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO


25. PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU


Szanowni Państwo,

W imieniu firmy KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje uprzejmie zapraszam do udziału w specjalistycznym szkoleniu ON – LINE, podczas którego zostaną szczegółowo omówione teoretyczne i praktyczne aspekty zagadnień związanych z obowiązkami gmin w zakresie tworzenia oraz udostępniania zbiorów danych przestrzennych w kontekście planowania przestrzennego.

Uczestnicy zajęć poznają m.in. zasady tworzenia plików GML danych przestrzennych.

 • szkolenie prowadzi : mgr inż. MONIKA RUTYNA

absolwentka Politechniki Wrocławskiej ( Wydział Architektury – kierunek Zarządzanie Gospodarką Przestrzenną/Urbanistyka ); Kierownik Referatu Systemu Informacji Przestrzennej Urzędu Miasta Bolesławiec; odpowiada za pełną administrację systemu SIP oraz GIS; legitymuje się bardzo bogatym i udokumentowanym doświadczeniem w m.in. tworzeniu analiz przestrzennych ( była współautorką Systemu Informacji Przestrzennej dla 10 gmin ) oraz kompleksowej dokumentacji związanej z procesem rewitalizacji miasta  / wykorzystane przez trenera techniki wykonywania analiz niezbędnych do wyznaczenia obszaru rewitalizacji były wielokrotnie omawiane na konferencjach o tematyce GIS /; posiada wieloletnie doświadczenie przy tworzeniu planów miejscowych w systemach bazodanowych; współautorka pierwszego geoportalu miasta Bolesławiec, który prezentował głównie dane planistyczne, ortofotomapy oraz wiele innych danych przestrzennych / projekt uzyskał pierwszą nagrodę w konkursie  „ Akademia Inspire – geoinformatyka w praktyce ” /; autorka stron internetowych do zarządzania projektami urbanistycznymi, standardami planistycznymi, rozwiązań bazodanowych oraz sprawozdawczością gminnego programu rewitalizacji; współautorka – w zakresie SIP – projektu dla 10 gmin pt. ” Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego luty 2017 – październik 2018 „; projekt jest prezentowany podczas konferencji poświęconych e – usługom publicznym jako przykład dobrych praktyk w tego typu przedsięwzięciach oraz został laureatem konkursu Smart City Poland Award 2019 organizowanym przez spółkę SCEP podczas targów Smart City Expo Poland; biegle obsługuje oprogramowanie Agisoft PhotoScan Professional, które umożliwia ortorektyfikację zdjęć lotniczych, tworzenie numerycznego modelu terenu, modelu zabudowy oraz ortofotomapyposiada certyfikat zarządzania projektami Prince2 Foundation oraz Agile Projekt Management


 • SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE :
 • szkolenie odbędzie się w dniu 25. października ( 8.00 – 14.00 ) 2021 roku;
 • szkolenie trwa 8 godzin lekcyjnych / szczegółowy program w załączeniu /,
 • uczestnicy zajęć powinni dysponować urządzeniem ze stabilnym podłączeniem do internetu (komputer, tablet, telefon), słuchawkami lub głośnikami;
 • szkolenie będzie prowadzone w czasie rzeczywistym na platformie edukacyjnej
 • uczestnicy zajęć otrzymają link, pod którym będą mogli się zalogować i zostaną skierowani do wirtualnej sali szkoleniowej, w której trener prowadzi zajęcia ” na żywo ” a uczestnicy mają bezpośredni podgląd do wszystkich materiałów wykorzystywanych podczas szkolenia oraz mogą na bieżąco zadawać pytania, na które otrzymają odpowiedzi w czasie rzeczywistym; 
 • uczestnicy otrzymują w formie elektronicznej: materiały dotyczące problematyki szkolenia, oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu, które są przesyłane na wskazany adres e-mail;
 • koszt uczestniczenia jednej osoby wynosi 250 PLN + 23. proc. VAT;
 • uwaga :

w przypadku złożenia oświadczenia, że szkolenie jest finansowane przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu pracowników – przysługuje zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT,

udział w szkoleniu jest premiowany specjalnym 10 – procentowym rabatem na udział w innych zajęciach organizowanych w formie ON – LINE lub stacjonarnej przez firmę KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje w 2021 roku;

 • warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest :

1. w terminie do 18. października 2021 roku przesłanie formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu – faksem : 12 / 633 23 43 lub  e-mailem : kontrakt@kontrakt-firma.pl oraz

2. wniesienie opłaty – wyłącznie po szkoleniu – w terminie do 7 dni od otrzymania faktury – na konto : KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje; Nest Bank S.A., NRB 71 1870 1045 2083 1066 0468 0001.

Faktury zostaną wystawione po zakończeniu szkolenia i przesłane pocztą priorytetową lub w formie elektronicznej  na adres wskazany przez podmioty zgłaszające osoby do udziału w szkoleniu.

Jednocześnie, uprzejmie informuję, że :

1. rezygnacja z udziału w szkoleniu na 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia powoduje konieczność poniesienia pełnych kosztów za udział w szkoleniu,
2. program szkolenia podlega ochronie prawnoautorskiej i nie może być wykorzystywany bez zgody firmy KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie proszę o kontakt.

Z wyrazami szacunku , 

Bolesław Budzicz

573 325 651


PROGRAM SZKOLENIA ON – LINE : 

ZBIORY DANYCH DLA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO


25. PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU


Część 1. Teoria

 1. Omówienie podstawy prawnej, m.in.:
  1. Ustawa z dnia 4. marca 2010 roku o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej,
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20. października 2010 roku w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej,
  3. zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 16. kwietnia 2020 roku (Rozdział 5a – „Zbiory danych przestrzennych”),
  4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 26. października 2020 roku w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego.
 2. Obowiązki gminy związane z wypełnieniem wymagań ustawowych (obowiązki gminy, a obowiązki urbanistów),
 3. Teoria w praktyce – omówienie najważniejszych zagadnień związanych z informacją przestrzenną (m.in. : dane, zbiory danych, metadane)
 4. Wprowadzenie do Systemu Informacji Przestrzennej (tworzenie, prowadzenie, aktualizacja i udostępnianie zbiorów danych przestrzennych),

Część  2.  Praktyka

 1. Wprowadzenie do obsługi oprogramowania QGIS (opis programu, dostępne narzędzia, podstawowe funkcjonalności, aplikacja APP do tworzenia danych przestrzennych)
 2. Kolejne etapy tworzenia i zarządzania Informacja Przestrzenną:
  1. tworzenie plików danych przestrzennych APP (tworzenie formularzy, korzystanie z gotowych wzorów, eksport i walidacja GML oraz zasady udostępniania)
  2. tworzenie plików metadanych (tworzenie, eksport, walidacja, udostępnianie)
  3. ćwiczenia utrwalające – tworzenie bazowych formularzy APP dla gmin uczestników szkolenia.

Dodatkowo : 

 • Konsultacje wątpliwości zgłaszanych przez uczestników zajęć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *