Letnia szkoła zamówień publicznych – MODUŁ II – Zamówienia publiczne na roboty budowlane, usługi projektowe, usługi inżyniera kontraktu, 12. – 13. lipca 2018 roku

MODUŁ II :  

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA :

1. ROBOTY BUDOWLANE

2. USŁUGI PROJEKTOWE

3. USŁUGI INŻYNIERA KONTRAKTU

DOBRE PRAKTYKI PRZYGOTOWANIA  POSTĘPOWANIA 

NA WYBÓR WYKONAWCY ORAZ NADZÓR NAD REALIZACJĄ  UMOWY

 

Szkoleniu, dotyczące dobrych praktyk i unikania ryzyk  przy przygotowywaniu i realizacji zamówień publicznych na wybór wykonawcy robót budowlanych ( w tym w formule „ Zaprojektuj i  wybuduj ” ), usług projektowych i usług inżyniera kontraktu zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W trakcie szkolenia zostaną również omówione  zmiany  zawarte  w  znowelizowanej  ustawy Pzp, które w istotny sposób wpływają  na zamawianie robót budowlanych, usług projektowych i usług inżyniera kontraktu.               

Realizacja konkretnych zadań o charakterze inwestycyjnym bądź remontowym wymaga od Zamawiającego wielu specjalistycznych przygotowań, do których należy zaliczyć:

 • przygotowanie procedury i wybór Wykonawcy projektu, którego poprawność w zakresie merytorycznym i formalnym (zgodność z wymogami ustawy Pzp i aktami wykonawczymi) decyduje o jakości i sposobie realizacji przyszłej roboty budowlanej – nowe zasady dokonywania opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, które winny być zawarte w wymaganiach dla Projektanta ( w SIWZ);
 • opracowanie na etapie budowy SIWZ projektu umowy/istotnych postanowień umowy  –  to w oparciu o projekt umowy zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą UMOWA – która określi zasady, sposób, termin realizacji, etapowanie prac, częściowe odbiory  i płatności, zasady ich dokonywania, wielkość  i rodzaj kar umownych oraz  przeniesienie autorskich praw majątkowych na określonych ściśle polach Poprawnie przygotowane postępowanie pozwoli z jednej strony na wybór Wykonawcy rzetelnego, doświadczonego, o określonym potencjale kadrowym i ekonomicznym, który zapewni właściwe i terminowe wykonywanie prac projektowych, a z drugiej strony klauzule umowne zabezpieczą Zamawiającego przed ewentualnymi negatywnymi działaniami Projektanta w trakcie realizacji kontraktu i  na placu budowy;
 • przygotowanie procedury i wybór Wykonawcy robót budowlanych którego poprawność w zakresie merytorycznym jak i formalnym (zgodność z wymogami ustawy Pzp i aktami wykonawczymi) decyduje o jakości i sposobie realizacji przyszłej roboty budowlanej, w tym stosowanie kryteriów pozacenowych;
 • dobór zasady wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych w zależności od rodzaju wykonywanych robót, z uwzględnieniem wymogów nałożonych przez ustawodawcę nowelizacją ustawy związanych z art.144 ustawy Pzp;
 • opracowanie na etapie budowy SIWZ projektu umowy/istotnych postanowień umowy  – to   w oparciu o projekt umowy zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą UMOWA – która określi zasady, sposób, termin realizacji, etapowanie prac, waloryzacji wynagrodzenia, częściowe odbiory  płatności, zasady ich dokonywania, wielkość  i rodzaj kar umownych . Poprawnie przygotowane postępowanie pozwoli z jednej strony na wybór Wykonawcy rzetelnego, doświadczonego, o określonym potencjale kadrowym    i ekonomicznym, który zapewni właściwe i terminowe wykonywanie robót budowlanych , a z drugiej strony klauzule  umowne zabezpieczą Zamawiającego w zakresie możliwości wprowa- dzania zmian do umowy  (nowe brzmienie art.144 ustawy Pzp) i uchronią przed ewentualnymi negatywnymi działaniami Wykonawcy robót  w trakcie realizacji kontraktu i w okresie gwarancji.

Udział w szkoleniu pozwoli na dokładne zapoznanie się ze sposobem – według nowych zasad – przygotowania i przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy na wykonanie dokumentacji  projektowej , świadczenie usług inżyniera kontraktu oraz wykonanie robót budowlanych, w tym w formule „Zaprojektuj i wybuduj” ( wprowadzonych nowelizacją ustawy Pzp ) oraz ze sposobem zarządzania zawartym kontraktem – realizacją umowy zgodnie z przepisami ustawy Pzp z uwzględnieniem sytuacji konieczności dokonywania zmian w trakcie ich realizacji.


2. Szkolenie jest przeznaczone dla :

pracowników, którzy dopiero zdobywają wiedzę w zakresie Prawa zamówień publicznych,  osób wchodzących w skład komisji przetargowych,  osób zobowiązanych do przeprowadzania procedur  o udzielenie zamówienia publicznego, kierowników komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przygotowanie przeprowadzenie postępowania oraz  pracowników, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zamówień publicznych.


3. Szkolenie prowadzi

MGR AGATA MICHAŁEK – BUDZICZ

absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego;

od 1996 roku specjalizuje się w problematyce zamówień publicznych, pełniąc funkcje kierownicze w : Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie; Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Krakowie SA, Muzeum Wojska Polskiego, gdzie m.in.zarządzała zamówieniami publicznymi, zamówieniami sektorowymi, zamówieniami publicznymi sektorowymi o bardzo dużej wartości oraz odpowiadała  za przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej,

od 2010 roku niezależny konsultant w dziedzinie zamówień publicznych;

 łącznie :

 • przygotowała i przeprowadziła zamówienia publiczne oraz zamówienia sektorowe o wartości około 4,5 mld PLN,
 • audytowała zamówienia publiczne oraz zamówienia sektorowe o wartości około 2 mld złotych,

ceniony wykładowca w dziedzinie zamówień publicznych, w tym m.in. w zakresie : zamówień publicznych realizowanych w ramach programów operacyjnych POPC, POIR, POWER, POIŚ, EFS, ZPORR, RPO związanych  z robotami budowlanymi i pracami projektowymi,  zamawianiem systemów informatycznych i sprzętu IT, dostaw infrastrukturalnych, usług szkoleniowych i edukacyjnych, zamówień sektorowych oraz planowania, realizacji, kontroli i audytu zamówień publicznych;

autorka programów szkoleniowych uwzględniających nowelizację ustawy PZP z 2016 roku m.in.:

 • Nieprawidłowości w zamówieniach publicznych po nowelizacji ustawy PZP – najczęściej popełniane błędy i naruszenia ustawy PZP, sposoby identyfikowania i zapobiegania, konsekwencje dla zamawiających,
 • Praktyczne aspekty znowelizowanych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 2016,
 • Zamówienia publiczne po nowelizacji ustawy PZP z 22. czerwca 2016 roku,
 • Zamówienia do 30.000 EUR w projektach unijnych,
 • Kompendium wiedzy o zamówieniach publicznych, finansowanych ze środków krajowych i współfinansowanych ze środków pomocowych (w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020),
 • Zamówienia publiczne na wybór wykonawcy robót budowlanych, usług projektowych i usług inżyniera kontraktu – po nowelizacji ustawy PZP,
 • Przygotowanie i realizacja zamówień publicznych finansowanych  ze środków Unii Europejskiej ( w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020 ),
 • Zakup : budowy i rozbudowy systemów informatycznych oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych – po nowelizacji ustawy PZP,

łącznie przeszkoliła ponad 10.550 osób w dziedzinie zamówień publicznych,    

 • opiekun merytoryczny i wykładowca studiów podyplomowych pt. Kompendium wiedzy o zamówieniach publicznych oraz Zamówienia publiczne w IT w Uczelni Techniczno – Handlowej H. Chodkowskiej w Warszawie,
 • ekspert wiodący ds. zamówień publicznych Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy od marca 2012 roku – dotychczas przeprowadziła audyt ex-ante ( koordynując pracę specjalistów z POYRY AG oraz Ambasady Szwajcarii ) ponad 75 projektów infrastrukturalnych o dużej  i bardzo dużej wartości, przygotowywanych przez Beneficjentów programu SECO  pod kątem zgodności – przedstawianej do oceny dokumentacji przetargowej – z prawem wspólnotowym, ustawą Prawo zamówień publicznych, wytycznymi SECO,
 • niezależny doradca ds. spraw zamówień publicznych w projektach realizowanych ze środków krajowych i Unii Europejskiej przez zamawiających publicznych i prywatnych ( w tym beneficjentów programów unijnych ),
 • prowadziła zajęcia na temat nieprawidłowości w zamówieniach publicznych m.in. dla audytorów projektów unijnych w jednostkach organizacyjnych administracji rządowej oraz pracowników w jednostkach organizacyjnych administracji samorządowej,
 • konsultant do spraw zamówień publicznych – audytor postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków krajowych i współfinansowanych ze środków pomocowych dla organów szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości,
 • autorka poradników i opracowań na temat zamówień publicznych, 
 • prowadzi działalność konsultingową w obszarze zamówień publicznych na wybór wykonawcy robót budowlanych ( w tym w formule „ Zaprojektuj i wybuduj ” ), usług projektowych i usług inżyniera kontraktu; działalność konsultingowa obejmuje również spotkania z zamawiającymi, podczas których zespoły składające się z przedstawicieli komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za zamówienia publiczne oraz inwestycje otrzymują wyczerpujące wyjaśnienia, dotyczące prowadzonych lub planowych przedsięwzięć w obszarze doprowadzenia do zawarcia umowy i jej zarządzaniem.

4. Termin szkolenia :

12. – 13. lipca 2018 roku, w godzinach 9.00 – 15.00


5. Miejsce szkolenia :

Sala konferencyjna Hotelu IBIS Kraków Stare Miasto przy ul. Pawiej 15 ( tel. : 12 / 355 29 00, www.ibis.com – budynek znajduje się w centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie Dworca PKP/PKS, naprzeciwko Politechniki Krakowskiej i Galerii Krakowskiej, w odległości kilku minut spacerem od krakowskiego Rynku Głównego ).


6. Koszty  :

 1. w przypadku udziału wyłącznie w szkoleniu w ramach MODUŁU II750,00 PLN + 23. proc. VAT,
 2. w przypadku udziału w szkoleniach w ramach wszystkich modułów / od I – VI /500,00 PLN + 23 proc. VAT

uwaga : 

 • w przypadku złożenia oświadczenia, że szkolenie jest finansowane przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu pracowników – przysługuje zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT,
 • opłaty – wyłącznie po szkoleniu – w terminie do 7 dni od otrzymania  faktury wystawionej po każdym szkoleniu – na konto : KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje; Bank PKO S.A., Oddział w Krakowie, NRB 86 1240 4650 1111 0000 5155 9937,
 • rezygnacja z udziału w szkoleniu na 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia powoduje konieczność poniesienia pełnych kosztów za udział w szkoleniu,

7. Program

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA :

1. ROBOTY BUDOWLANE

2. USŁUGI PROJEKTOWE

3. USŁUGI INŻYNIERA KONTRAKTU

DOBRE PRAKTYKI PRZYGOTOWANIA  POSTĘPOWANIA 

NA WYBÓR WYKONAWCY ORAZ NADZÓR NAD REALIZACJĄ  UMOWY

KRAKÓW, 12. – 13. LIPCA 2018 ROKU 

DZIEŃ PIERWSZY :

 • główne kierunki zmian w ustawie Pzp po nowelizacji, mające zasadnicze znaczenie dla postępowań na roboty budowlane, usługi projektowej i usługi Inżyniera Kontraktu,
 • przygotowanie postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej (DP),
 • sposób dokonywania opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej,
 • określenie zakresu dokumentacji projektowej,
 • projekt umowy/istotne postanowienia umowy jako gwarancja poprawnego wykonania dokumentacji projektowej i integralna część opisu przedmiotu zamówienia na ich wykonanie,
 • odbiór dokumentacji projektowej- koreferat/weryfikacja DP  przez podmiot trzeci ,
 • szacowanie wartości zamówienia publicznego na wykonanie prac projektowych,
 • Wybór procedury (Tryby podstawowe – przetarg nieograniczony i ograniczony,                        korzyści i ryzyka),
 • konkurs architektoniczny jako szczególna forma udzielania  zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej,
 • zamówienie z wolnej ręki na nadzór autorski –  główne obszary ryzyka,
 • budowa warunków  udziału w postępowaniu i sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków dla zamówień na opracowanie dokumentacji projektowej – z uwzględnieniem zmian wprowadzonych znowelizowaną ustawą ( w tym „procedura odwrócona”),
 • JEDZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia,
 • kryteria oceny ofert – zasady budowy kryteriów oceny ofert w celu zapewnienia wyboru oferty najkorzystniejszej – najefektywniejszej, nowe obowiązki Zamawiającego w zakresie budowy kryteriów pozacenowych,
 • wzorcowa umowa na opracowanie dokumentacji projektowej,
 • zarządzanie umową na wykonanie dokumentacji projektowej,
 • nadzór autorski  jako element opisu przedmiotu zamówienia na dokumentację projektową

– w świetle opinii prawnych UZP oraz wyników kontroli Prezesa UZP,

 • wykonywanie nadzoru autorskiego w trakcie   realizacji robót budowlanych,
 • zamówienia do 30 tysięcy EUR na opracowanie dokumentacji projektowej.

I. Główne kierunki zmian w ustawie Pzp po nowelizacji :

 • nowe zasady opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane  ( konieczność ujęcia w dokumentacji projektowej wymagań Zamawiającego – art.30, 30a, 30b, art.31 ustawy Pzp ),
 • pozacenowe kryteria oceny ofert – wymogi ustawodawcy, przykłady – dobre praktyki – przy budowaniu nieuznaniowych kryteriów oceny ofert,
 • nowe zasady dotyczące wykluczania wykonawców,
 • nowe, zmienione zasady odrzucania ofert,
 • kiedy możliwość, a kiedy konieczność zamieszczenia w opisie przedmiotu zamówienia wymogu dotyczącego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia  na roboty budowlane  lub  usługi,
 • JEDZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – omówienie,
 • procedura odwrócona – art.24aa i art.26. ust.1 i 2),
 • kryteria oceny ofert po nowelizacji,
 • rażąco niska cena i koszt – nowe przepisy umożliwiające skuteczne zwalczanie dumpingu,
 • nowe przepisy dotyczące zmian w umowie – art.144 ustawy Pzp,
 • pojęcie „zmiany istotnej ”  umowy po nowelizacji,
 • udzielanie zamówienia w częściach,
 • zamówienia do 30 tysięcy EUR – jak zamawiać /dokumentować prace projektowe  do 30 tysięcy EUR?
 • Klauzule Społeczne – fakultatywne i obligatoryjne

II. Przygotowanie postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej :

II.1. Sposób dokonywania opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie dokumentacji technicznej zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2. września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego oraz z wykorzystaniem znowelizowanych przepisów  art. 30 oraz dodanych art.30a  i art.  30 b ustawy Pzp,

1) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, sprawdzeń i decyzji;

2) uzyskanie pozwolenia na budowę;

3) przeniesienia autorskich praw majątkowych do projektu koncepcyjnego, projektu budowlanego, projektów wykonawczych;

4) pełnienie nadzoru autorskiego.

II.2. Określenie zakresu dokumentacji projektowej:

1) wykonanie projektu budowlanego z uwzględnieniem specyfiki robót budowlanych;

2) wykonanie projektów wykonawczych;

3) opracowanie  STWiORB oraz przedmiarów robót;

4) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach, gdy jej opracowanie jest wymagane, na podstawie odrębnych przepisów,

5) odbiór dokumentacji projektowej – koreferat/weryfikacja przez podmiot trzeci

II.3. Projekt umowy/istotne postanowienia umowy jako gwarancja poprawnego wykonania dokumentacji projektowej i integralna część opisu przedmiotu zamówienia na ich wykonanie:

1.3.1.Elementy obligatoryjne:

 • etapy wykonania przedmiotu umowy;
 • zasady odbioru dokumentacji projektowej, w tym poszczególnych etapów;
 • termin realizacji umowy, w tym terminy wykonania poszczególnych etapów;
 • podstawę prawna dla realizowanego projektu – obowiązek wykonawcy (Projektanta) opisywania proponowanych materiałów i urządzeń zgodnie z ustawą Pzp ( nowe i zmienione  przepisy – art. 29 ust.3, art. 30, 30a, srt.30 b), art. 31  i z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego;
 • forma, w jakiej ma być opracowana dokumentacja projektowa;
 • obowiązek dostarczenia Zamawiającemu oryginałów wszelkich uzgodnień, opinii, oświadczeń, decyzji;
 • określenie warunków gwarancji i rękojmi;
 • postanowienia dotyczące praw autorskich;
 • postanowienia dotyczące przewidywanych zmian w umowienowe brzmienie art.144 ust.1
 • postanowienia dotyczące odstąpienia od umowy oraz kar umownych za opóźnienie/zwłokę,
 • postanowienia dotyczące rozwiązania umowy.

1.3.2. Elementy fakultatywne:

 • udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi pisemnych na zapytania dotyczące dokumentacji projektowej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • bieżące konsultacje z Zamawiającym w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej;
 • uzupełnianie i/lub korygowanie dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami organów opiniujących i uzgadniających dokumentację projektowej.

III. Szacowanie wartości zamówienia publicznego na wykonanie prac projektowych :

 1. Wymogi prawne w zakresie szacowania wartości prac projektowych wynikające ze znowelizowanej  ustawy Pzp i aktów wykonawczych.
 2. Szacowanie wartości z uwzględnieniem zamówień z art.67 ust.1 pkt.6) ustawy Pzp;
 3. Znaczenie poprawnego oszacowania wartości zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dla wyjaśniania rażąco niskiej ceny- nowe zasady wyjaśniania rażąco niskiej ceny oraz odrzucenia oferty Wykonawcy.

IV. Wybór procedury :

 1. Tryby podstawowe – przetarg nieograniczony i ograniczony – korzyści i ryzyka związane ze stosowaniem tych trybów.
 2. Konkurs architektoniczny jako szczególna forma udzielania zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej:

2.1. Zasady organizacji konkursu.

2.2. Opracowanie regulamin konkursu.

2.3. Sąd konkursowy.

2.4. Etapy konkursu.

2.5. Rozstrzygniecie konkursu ( nagrody ):

1) nagrody pieniężne;

2) zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki;

3) zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia autorów wybranych koncepcji architektonicznych.

 1. Zamówienie z wolnej ręki – prawnie dopuszczalne przesłanki stosowania i główne obszary ryzyka – bardzo istotne zmiany po nowelizacji:

3.1. Zamówienie z wolnej ręki na podstawie art.67.ust.1 pkt.1 b) – związane z ochroną praw wyłącznych ( autorskie prawa majątkowe);

3.2.  Zamówienie z wolnej ręki na podstawie art.67.ust.1 pkt.2) – nagroda w konkursie;

3.3.  Zamówienie z wolnej ręki na podstawie art.67.ust.1 pkt.3) – zamówienie ”awaryjne”;

3.4.  Zamówienie z wolnej ręki na podstawie art.67.ust.1 pkt.4) – nowe zasady – szczególne, kumulatywne spełnienie przesłanek;              

3.5.  Zamówienie z wolnej ręki na podstawie art.67.ust.1 pkt.5) – zamówienia dodatkowe ( usunięto!);

3.6.  Zamówienie z wolnej ręki na podstawie art.67.ust.1 pkt.6) .

V. Budowa warunków udziału w postępowaniu i sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków dla zamówień na opracowanie dokumentacji projektowej – po nowelizacji :

 1. Zasada proporcjonalności – orzecznictwo ETS /TS UE i KIO.
 2. Zasada niezbędności – orzecznictwo ETS/TS UE i KIO.
 3. Zasada: warunek – związek z przedmiotem zamówienia – orzecznictwo ETS/TS UE i KIO
 4. Rodzaje dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz formy, w jakich te dokumenty mogą być składane.
 5. JEDZ – w progu unijnym.
 6. Zmiana warunków udziału w postępowania po zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu – zasady dokonywania, ryzyka z tym związane.
 7. Zasada odwróconej weryfikacji –art.24 aa i art. 26 ust.1 i 2 ustawy Pzp.

VI. Kryteria oceny ofert po nowelizacji – zasady budowy kryteriów oceny ofert w celu zapewnienia wyboru oferty najkorzystniejszej – najefektywniejszej – w świetle wymogów znowelizowanej ustawy Pzp dotyczących pozacenowych kryteriów oceny ofert :

 1. Cena.
 2. Koszt.
 3. Aspekty innowacyjne.
 4. Jakość , w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne.
 5. Aspekty społeczne.
 6. Aspekty środowiskowe.
 7. Serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna.
 8. Okres/termin realizacji.
 9. Organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia.

VII.  Zarządzanie umową na wykonanie dokumentacji projektowej :

 1. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy.
 2. Przesłanki zmiany umowy po nowelizacji.
 3. Umowy na wykonanie zamówień dodatkowych – usunięte nowelą.
 4. Umowy na wykonanie zamówień z art.67 ust.1 pkt.6) ustawy Pzp.
 5. Aneksy do umów.
 6. Umowy wieloletnie – waloryzacja świadczeń w świetle przepisów Prawa zamówień publicznych.
 7. Przesłanki nieważności umowy i  skutki uznania umowy za nieważną.
 8. Rozwiązanie umowy – wprowadzone nowelizacja ustawy Pzp.

VIII. Nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych :

 1. Obowiązki Projektanta w świetle przepisów ustawy Prawo budowlane.
 2. Obowiązki Projektanta wynikające z umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
 3. Zasady wynagradzania autora projektu za sprawowanie nadzoru autorskiego.
 4. Odpowiedzialność Projektanta za wady w projekcie.

DZIEŃ DRUGI :

 • przygotowanie postępowania na wykonanie robót budowlanych – sposób dokonywania opisu przedmiotu zamówienia, określenie zakresu robót budowlanych, projekt umowy/istotne postanowienia umowy jako gwarancja poprawnego wykonania robót budowlanych i jako  integralna część opisu przedmiotu zamówienia na ich wykonanie,
 • szacowanie wartości zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych,
 • wybór procedury (tryby podstawowe – przetarg nieograniczony i ograniczony, korzyści i ryzyka;  zamówienie z wolnej ręki na roboty budowlane  – prawnie dopuszczalne przesłanki stosowania  i główne obszary ryzyka,
 • budowa warunków  udziału w postępowaniu i sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków dla zamówień na wykonanie robót budowlanych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych znowelizowaną ustawą Pzp,
 • JEDZ –Jednolity Europejski Dokument Zamówienia,
 • Kryteria oceny ofert – zasady budowy kryteriów oceny ofert w celu zapewnienia wyboru oferty najkorzystniejszej – najefektywniejszej; nowe obowiązki Zamawiającego w zakresie budowy kryteriów pozacenowych,
 • zarządzanie umową na wykonanie robót budowlanych, w tym umów wieloletnich z uwzględnieniem obowiązku ich waloryzacji,
 • roboty  budowlane realizowane w systemie  „Zaprojektuj i wybuduj”( budowa PFU, wycena prac projektowych i robót budowlanych), realizacja, nadzór, ryzyka),
 • wybór Inżyniera Kontraktu/Inwestora Zastępczego.

I. Przygotowanie postępowania na wykonanie robót budowlanych :

I.1. Sposób dokonywania opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych:

1) za pomocą  dokumentacji projektowej  oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

2) z uwzględnieniem zmienionych i dodanych  przepisów ( art.30, 30 a i 30 b ustawy Pzp);

3) z uwzględnieniem wszelkich wymagań i okoliczności, które mogą mieć wpływ na sporządzenie oferty;

4) z uwzględnieniem dostaw i usług  koniecznych do realizacji zamówienia.

I.2. Określenie zakresu robót budowlanych:

1) na podstawie projektu budowlanego z uwzględnieniem specyfiki robót budowlanych;

2) na podstawie  projektów wykonawczych;

3) na podstawie STWiORB;

4) z uwzględnieniem informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach, gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów;

5) na podstawie poprawnie sporządzonych przedmiarów robót z uwzględnieniem zamówień niezbędnych do wykonania zamówienia.

I.3. Projekt umowy/Istotne Postanowienia Umowy (IPU) jako gwarancja poprawnego wykonania robót budowlanych i integralna część opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) na ich wykonanie:

1.3.1.Elementy obligatoryjne umowy :

 • szczegółowe określenie przedmiotu umowy,
 • określenie zasad współpracy na terenie budowy,
 • określenie praw i obowiązków Wykonawcy,
 • klauzule dotyczące Podwykonawcy,
 • określenie praw i obowiązków Zamawiającego,
 • określenie odpowiedzialności z tytułu ryzyka Wykonawcy,
 • określenie rodzaju i wysokości ubezpieczenia należącego do obowiązków Wykonawcy,
 • określenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia),
 • określenie terminu realizacji umowy oraz etapów wykonania przedmiotu umowy,
 • wprowadzenie postanowień dotyczących kontroli jakości i odbiorów robót,
 • określenie rodzaju wynagrodzenia Wykonawcy (ryczałtowe lub kosztorysowe lub mieszane) i zasad dokonywania płatności,
 • wprowadzenie klauzul dotyczących odpowiedzialności za wady przedmiotu zamówienia,
 • określenie zasad odbioru robót budowlanych, w tym poszczególnych etapów,
 • wprowadzenie klauzul dotyczących BIOZ,
 • wprowadzenie klauzul dotyczących zasad przestrzegania wymagań dotyczących należytej jakości robót,
 • określenie zasad odpowiedzialności za wady przedmiotu zamówienia po zakończeniu robót,
 • określenie zasad rozliczania w przypadku odstąpienia od umowy, rozwiązania umowy lub wypowiedzenia umowy,
 • określenie zasad poufności w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa obowiązującego Zamawiającego w związku z jego działalnością statutową,
 • określenie warunków gwarancji i rękojmi,
 • postanowienia dotyczące przewidywanych zmian w umowie – zmiany w art.144,
 • nowe przesłanki nieważności umowy;
 • postanowienia dotyczące kar umownych za opóźnienie/zwłokę.

II. Szacowanie wartości zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych :

 1. Wymogi prawne w zakresie szacowania wartości robót budowlanych.
 2. Szacowanie wartości robót budowlanych z uwzględnieniem wartości zamówień z art.67 ust.1 pkt.6) ustawy Pzp.
 3. Znaczenie poprawnego oszacowania wartości zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla wyjaśniania rażąco niskiej ceny w kontekście zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy Pzp.

III. Wybór procedury :

1 . Tryby podstawowe – przetarg nieograniczony i ograniczony – korzyści i ryzyka związane ze stosowaniem tych trybów.

2. Zamówienie z wolnej ręki na roboty budowlane – prawnie dopuszczalne przesłanki stosowania i główne obszary ryzyka:

2.1. Zamówienie z wolnej ręki na podstawie art.67.ust.1 pkt.3) – zamówienie ”awaryjne”.

2.2. Zamówienie z wolnej ręki na podstawie art.67.ust.1 pkt.4) –zmiany – zasady szczególne; kumulatywne spełnienie przesłanek.

2.3. Zamówienie z wolnej ręki na podstawie art.67.ust.1 pkt.5) – zamówienia dodatkowe (usunięte!).

2.4. Zamówienie z wolnej ręki na podstawie art.67.ust.1 pkt.6) – zmiany  po  nowelizacji.

IV. Budowa warunków udziału w postępowaniu i sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków dla zamówień na wykonanie robót budowlanych po nowelizacji :

 1. Zasada proporcjonalności – orzecznictwo TSUE i KIO.
 2. Zasada niezbędności – orzecznictwo TSUE i KIO.
 3. Zasada warunek – związek z przedmiotem zamówienia – orzecznictwo TSUE i KIO.
 4. JEDZ – w progu unijnym, komentarz, zasady stosowania.
 5. Rodzaje dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz formy, w jakich te dokumenty mogą być składane.
 6. Zmiana warunków udziału w postępowania po zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu – zasady dokonywania, ryzyka z tym związane.
 7. Zasada odwróconej weryfikacji – art.24aa i art.26 ust.1 ustawy Pzp.

V. Kryteria oceny ofert – zasady budowy kryteriów oceny ofert w celu zapewnienia wyboru oferty najkorzystniejszej – najefektywniejszej :

 1. Cena.
 2. Koszt
 3. Aspekty innowacyjne.
 4. Jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne.
 5. Aspekty społeczne.
 6. Aspekty środowiskowe.
 7. Serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna.
 8. Okres /termin realizacji.
 9. Organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia.

VI. Zarządzanie umową na wykonanie robót budowlanych :

 1. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy po nowelizacji – dopuszczalne zmiany.
 2. Przesłanki zmiany umowy po nowelizacji – art.144 ustawy Pzp.
 3. Niedopuszczalne zmiany do umowy skutkujące nieważnością umowy.
 4. Umowy na wykonanie zamówień z art.67 ust.1 pkt.6) ustawy Pzp.
 5. Aneksy do umów.
 6. Umowy wieloletnie – waloryzacja świadczeń w świetle przepisów ustawy Pzp.
 7. Przesłanki nieważności umowy i  skutki uznania umowy za nieważną.

VII. Realizacja robót budowlanych w systemie  „Zaprojektuj i wybuduj” :

 1. Program funkcjonalno – użytkowy jako podstawa dokonania opisu przedmiotu zamówienia.
 2. Zasady dotyczące opracowania Programu Funkcjonalno – Użytkowego: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.
 3. Zasady wyceny prac projektowych i robót budowlanych realizowanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zgodne z aktami wykonawczymi do ustawy Pzp, obligatoryjnie obowiązujące Zamawiających.
 4. Etapizacja zadań dla Wykonawcy w formule „zaprojektuj i wybuduj”:
 • wykonanie Fazy nr I – opracowanie projektu koncepcji,
 • wykonanie Fazy nr II – opracowanie projektu budowlanego obiektu  na podstawie zaakceptowanej  przez Zamawiającego dokumentacji – projektu koncepcyjnego,
 • wykonanie Fazy nr III – wykonawczej – wykonanie robót budowlanych.

  5. Ryzyka dla Zamawiającego przy zamówieniu robót budowlanych w systemie                         „zaprojektuj i wybuduj”.

     6. Zasady sprawowania kontroli – zarządzania umową w formule „zaprojektuj i wybuduj”:

 • nadzór nad realizacją projektu, w tym w szczególności zgodności z wymaganiami określonymi w PFU, SIWZ, IPU,
 • nadzór nad realizacją robót budowlanych.

VIII. Wybór Inżyniera Kontraktu/Inwestora Zastępczego :

 1. Budowa warunków udziału w postępowaniu – doświadczenie, wiedza, kadra, potencjał ekonomiczny.
 2. Zasady budowy projektu umowy zabezpieczające Zamawiającego przed nienależytym realizowaniem zadań Inżyniera Kontraktu/Inwestora Zastępczego.
 3. Zarządzanie umową zawartą z firmą realizującą zadania Inwestora Zastępczego/Inżyniera Kontraktu.
 4. Odpowiedzialność Inżyniera Kontraktu/Inwestora Zastępczego – konieczność wprowadzania następujących klauzul umownych m.in. :
 1. określenie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia,
 2. określenie rodzaju wynagrodzenia Wykonawcy robót (ryczałtowe lub kosztorysowe)  i zasad dokonywania płatności,
 3. określenie zasad odbioru prac objętych umową,
 4. wprowadzenie klauzul dotyczących zasad przestrzegania wymagań dotyczących należytej jakości usług,
 5. określenie zasad odpowiedzialności za wady przedmiotu zamówienia po zakończeniu umowy,
 6. określenie zasad rozliczania w przypadku odstąpienia od umowy , rozwiązania umowy lub wypowiedzenia umowy,
 7. określenie zasad poufności w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa obowiązującego Zamawiającego w związku z jego działalnością statutową,
 8. określenie warunków gwarancji i rękojmi,
 9. postanowienia dotyczące przewidywanych zmian w umowie,
 10. postanowienia dotyczące kar umownych za opóźnienie/zwłokę.

IX. Nadzór inwestorski (pracownicy Zamawiającego) na budowie :

 1. Powołanie zespołu branżowych inspektorów nadzoru wraz z wyznaczeniem, zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo budowlane koordynatora ich czynności na budowie.
 1. Podstawowe obowiązki inspektora nadzoru:
 • reprezentowanie Inwestora na budowie,
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów budowlanych,
 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych,
 • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, i kontrolowanie rozliczeń budowy (na żądanie Inwestora) .
 1. Zagwarantowanie profesjonalnego nadzoru inwestorskiego poprzez dobór odpowiednio wykwalifikowanych pracowników zamawiającego o odpowiednich uprawnieniach budowlanych, określenie zakresu ich odpowiedzialności, uprawnień, zasad monitorowania  i raportowania prac w projekcie.

X. Podsumowanie – dyskusja panelowa.

Uwaga : program szkolenia podlega ochronie prawnoautorskiej i nie może być wykorzystywany bez zgody firmy KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *