Letnia szkoła zamówień publicznych – Moduł III – Umowy w zamówieniach publicznych, 19. – 20. lipca 2018 roku

MODUŁ III :  

UMOWY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

PRAKTYCZNE ASPEKTY

PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI

Szkolenie, podczas którego zostaną kompleksowo omówione zagadnienia związane z przygotowaniem i realizacją umów w zamówieniach publicznych.

Szkolenie będzie łączyć  elementy:

 • wykładu – obejmującego przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa zamówień publicznych oraz pogłębioną wiedzę wykładowcy, wynikającą  z praktyki stosowania zapisów umownych przy realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, a także praktyki sali sądowej wykładowcy oraz najnowszego orzecznictwa sądowego,
 • ćwiczeń – polegających w szczególności na:
 1. opracowaniu przez uczestników przy współpracy z prowadzącymi najistotniejszych klauzul umów oraz
 2. rozwiązaniu przedstawionych zagadnień prawnych metodą case study.

2. Szkolenie jest przeznaczone dla :

osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne, w tym szczególnie za przygotowanie, realizację i rozliczanie umów o zamówienie publiczne,


3. Szkolenie prowadzi

JAKUB MICHALSKI – RADCA PRAWNY

posiada wieloletnie i wieloaspektowe doświadczenie w zakresie zamówień publicznych, które zdobywał przy kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych m.in. : Starostwa Powiatowego  w Suchej Beskidzkiej, Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie , Krakowskiego Parku Technologicznym sp. z o.o. (podmiot zarządzający krakowską Specjalną Strefą Ekonomiczną), Instytutu Książki w Krakowie, Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury;

posiada również ugruntowane doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu inwestycji budowlanych oraz w związanych z nimi postępowaniach sądowych; prowadził obsługę prawną m.in. inwestycji w zakresie budowy budynku Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych oraz szeregu innych inwestycji budowlanych;

przygotował i przeprowadził na zlecenie firmy KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje szkolenia w formule otwartej oraz zamkniętej na temat m.in.: „Praktyczne aspekty znowelizowanych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych”, „Zamówienia publiczne po nowelizacji”„Umowy w budowlanym procesie inwestycyjnym”, które zostały ocenione – w anonimowych ankietach ewaluacyjnych – bardzo wysoko pod względem przygotowania merytorycznego i dydaktycznego wykładowcy oraz możliwości praktycznego wykorzystania przekazanej wiedzy w codziennej pracy uczestników zajęć,


4. Termin szkolenia :

19. – 20. lipca 2018 roku, w godzinach 9.00 – 15.00


5. Miejsce szkolenia :

Sala konferencyjna Hotelu IBIS Kraków Stare Miasto przy ul. Pawiej 15 ( tel. : 12 / 355 29 00, www.ibis.com – budynek znajduje się w centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie Dworca PKP/PKS, naprzeciwko Politechniki Krakowskiej i Galerii Krakowskiej, w odległości kilku minut spacerem od krakowskiego Rynku Głównego ).


6. Koszty  :

 1. w przypadku udziału wyłącznie w szkoleniu w ramach MODUŁU III750,00 PLN + 23. proc. VAT,
 2. w przypadku udziału w szkoleniach w ramach wszystkich modułów / od I – VI /500,00 PLN + 23 proc. VAT

uwaga : 

 • w przypadku złożenia oświadczenia, że szkolenie jest finansowane przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu pracowników – przysługuje zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT,
 • opłaty – wyłącznie po szkoleniu – w terminie do 7 dni od otrzymania  faktury wystawionej po każdym szkoleniu – na konto : KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje; Bank PKO S.A., Oddział w Krakowie, NRB 86 1240 4650 1111 0000 5155 9937,
 • rezygnacja z udziału w szkoleniu na 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia powoduje konieczność poniesienia pełnych kosztów za udział w szkoleniu,

7. Program

UMOWY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

PRAKTYCZNE ASPEKTY

PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI

KRAKÓW, 19. – 20. LIPCA 2018 ROKU 

Dzień 1.

I. Umowa w zamówieniach publicznych – zagadnienia ogólne:

 • pojęcie umowy na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego (dalej: k.c.) oraz ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: p.z.p.),
 • ogólne zasady redagowania tekstów prawnych,
 • obowiązek zawarcia umowy w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • reprezentacja stron przy zawieraniu umowy, w tym w przypadku zawierania umów z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o zamówienie.

II. Instytucje prawa cywilnego znajdujące zastosowanie w konstruowaniu i realizacji umów o zamówienie publiczne:

 • zasady odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów w przepisach k.c., w tym:
 1. pojęcie kary umownej,
 2. zasady kształtowania kar umownych i ich naliczania (w tym dopuszczalność kumulacji kar umownych zastrzeżonych za zwłokę w wykonaniu świadczenia i w razie odstąpienia od umowy),
 3. dochodzenie należności z tytułu kar umownych i/lub naprawienia szkody związanej z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania, zasady dokonywania potrąceń wierzytelności z tych tytułów przez zamawiającego,
 4. miarkowanie kar umownych,
 5. bieg przedawnienia roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy,
 • rękojmia za wady:
 1. regulacja rękojmi za wady przy umowie sprzedaży, zakres zastosowania przepisów o rękojmi przy sprzedaży do innych umów, w tym umowy o roboty budowlane,
 2. podstawowe zasady i okresy odpowiedzialności z tytułu rękojmi, akty staranności,
 3. podstawowe roszczenia z tytułu rękojmi – usunięcie wady, wymiana rzeczy, odstąpienie od umowy, obniżenie ceny,
 4. możliwość modyfikacji, w tym rozszerzania zakresu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady,
 5. bieg przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi za wady,
 • gwarancja jakości:
 1. regulacja gwarancji jakości przy umowie sprzedaży, możliwość zastosowania instytucji gwarancji jakości do innych umów, w tym umowy o roboty budowlane,
 2. podstawowe zasady i okresy odpowiedzialności z tytułu gwarancji, oświadczenie gwarancyjne,
 3. podstawowe roszczenia z tytułu gwarancji – zwrot ceny, wymiana rzeczy lub jej naprawienie, inne usługi gwarancyjne,
 4. możliwość modyfikacji, w tym rozszerzania zakresu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady,
 5. bieg przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi za wady,
 6. zbieg roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości,
 • zaliczka i zadatek,
 • przelew wierzytelności z umowy o zamówienie publiczne.

III. Omówienie najczęściej spotykanych w obrocie umów nazwanych uregulowanych w przepisach k.c.:

 • umowa sprzedaży,
 • umowa o dzieło,
 • umowa o roboty budowlane :
 1. zakres zobowiązań inwestora i wykonawcy w ramach umowy o roboty budowlane,
 2. systemy wynagrodzeń w umowie o roboty budowlane: wynagrodzenie ryczałtowe i kosztorysowe;
 3. podwykonawstwo w umowie o roboty budowlane i zasady solidarnej odpowiedzialności inwestora za wynagrodzenie podwykonawców.
 • umowa zlecenia i umowa o świadczenie usług.

IV. Klauzule dotyczące praw autorskich i praw pokrewnych w umowach o zamówienie publiczne:

 • omówienie charakteru praw autorskich osobistych i majątkowych oraz praw pokrewnych na gruncie obowiązującej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 • umowy obejmujące przeniesienie praw autorskich majątkowych lub praw pokrewnych, umowy licencyjne,
 • kształtowanie klauzul związanych z prawami zależnymi oraz z osobistymi prawami autorskimi,
 • roszczenia związane z naruszeniem praw autorskich majątkowych i osobistych lub praw pokrewnych.

Dzień 2.

V. Przepisy ustawy p.z.p. kształtujące wymagania, co do treści umów:

 • dopuszczalność zatrudniania podwykonawców,
 • zatrudnienie personelu wykonawcy na podstawie umowy o pracę, dokumentowanie tego zatrudnienia i sankcje,
 • solidarna odpowiedzialność za wykonanie zobowiązania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,
 • zasady dotyczące okresu, na jaki może być zawarta umowa o zamówienie publiczne,
 • zasady zatrudniania podwykonawców i dokonywania płatności przy zamówieniach publicznych na roboty budowlane. Obowiązek bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawców według przepisów p.z.p., a także solidarna odpowiedzialność inwestora zgodnie z art. 6471 k.c. – dotychczasowe zasady i nowe regulacje obowiązujące od 1 czerwca 2017 r.,
 • zasady waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy w razie zmian stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej, stawek opłat na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
 1. formy zabezpieczenia dopuszczalne wg przepisów p.z.p. – podstawowe i fakultatywne,
 2. praktyczne problemy w zakresie ustalania wymagań związanych z treścią dokumentów ustanawiających zabezpieczenie (gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe),
 3. zaspokojenie roszczeń zamawiającego z zabezpieczenia, w tym dochodzenie należności z gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych.

VI. Klauzule zmian umowy po nowelizacji ustawą z dnia 22. czerwca 2016 roku – omówienie różnic w stosunku do poprzedniego stanu prawnego, zagadnienia intertemporalne i przykłady klauzul zmieniających umowy:

 • omówienie zasad związanych z dokonywaniem zmian umowy w ustawie Pzp obowiązujących od 2016 roku,
 • zasady kształtowania zapisów SIWZ w zakresie klauzul dopuszczających zmiany umowy o zamówienie publiczne,
 • możliwość zmiany umowy o zamówienie publiczne w zakresie określonym w ustawie p.z.p., a nieprzewidzianych w SIWZ, w tym:
 1. zmiany istotne i nieistotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e p.z.p.,
 2. zmiany o niewielkiej wartości w stosunku do pierwotnej wartości umowy – art. 144 ust. 1 pkt 6 p.z.p.,
 3. zmiany podmiotowe po stronie wykonawcy, w tym przejęcie realizacji zamówienia publicznego przez podwykonawców,
 • praktyka kontroli i orzecznictwo w zakresie dopuszczalności dokonywania zmian umowy o zamówienie publiczne.

VII. Zakończenie umowy o zamówienie publiczne przed ukończeniem, nieważność i unieważnienie umowy o zamówienie publiczne:

 • odstąpienie od umowy:
 1. charakter instytucji odstąpienia i skutki jej zastosowania (odstąpienie ex tunc i ex nunc),
 2. ustawowe podstawy odstąpienia w przepisach k.c. i p.z.p.,
 3. odstąpienie umowne – charakter instytucji i prawidłowe kształtowanie klauzul umownych w tym zakresie,
 4. konsekwencje odstąpienia od umowy, kształtowanie zasad rozliczenia stron umowy w razie odstąpienia,
 • rozwiązanie umowy o zamówienie publiczne za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia:
 1. charakter instytucji rozwiązania umowy i jej skutki prawne,
 2. przesłanki rozwiązania umowy przewidziane w przepisach prawa: k.c. i p.z.p.,
 • unieważnienie umowy o zamówienie publiczne:
 1. przesłanki unieważnienia umowy o zamówienie publiczne uregulowane w art. 146 ustawy p.z.p.,
 2. procedura zmierzająca do unieważnienia umowy o zamówienie publiczne,
 • nieważność umowy na podstawie art. 58 k.c. i przepisów p.z.p. i możliwość jej stwierdzenia,
 • wady oświadczeń woli a umowa o zamówienie publiczne (błąd, podstęp), możliwość uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli w takiej umowie.

Uwaga: program szkolenia podlega ochronie prawnoautorskiej i nie może być wykorzystywany bez zgody firmy KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *