Letnia szkoła zamówień publicznych – MODUŁ IV – Zamówienia do 30.000 EUR, w tym w projektach unijnych w perspektywie finansowej 2014 – 2020, 26. – 27. lipca 2018 roku

MODUŁ IV :  

ZAMÓWIENIA DO 30.000 EUR

W TYM W PROJEKTACH UNIJNYCH

W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014 – 2020 

Praktyczne aspekty przygotowania i  realizacji

zamówień do 30.000 EUR, w tym w projektach unijnych zgodnie  z: 

 • znowelizowanymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych ( t. j.  Dz.U. z 2017 r.  poz. 1579 ), a szczególności z wprowadzonym obowiązkiem budowy Planu Zamówień Publicznych (art. 13a. dodany nowelą), zmienioną treścią art.32 ust.1 oraz zaimplementowaniem do ustawy  art.5b;
 • wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata   2014-2020,  Warszawa, 19. lipca 2017 roku;
 • Komunikatem Wyjaśniającym Komisji Europejskiej dotyczącym prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (Dz. Urz. UE C 179 z 1 sierpnia 2006)

Specjalistycznym szkolenie na temat zamówień do 30.000 Euro, w tym w projektach unijnych w perspektywie finansowej 2014 – 2020, którego celem jest wskazanie dobrych praktyk / w bardzo praktycznym ujęciu / na etapie :

 • przygotowania i przeprowadzenia procedury,
 • realizacji umowy z wybranym wykonawcą.

2. Szkolenie jest przeznaczone dla :

pracowników, którzy dopiero zdobywają wiedzę w zakresie Prawa zamówień publicznych, osób wchodzących w skład komisji przetargowych,  osób zobowiązanych do przeprowadzania procedur o udzielenie zamówienia publicznego, kierowników komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przygotowanie przeprowadzenie postępowania oraz  pracowników, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zamówień publicznych; szkolenie jest adresowane również do osób, które zajmują się realizacją projektów unijnych (kierowników Projektów, JRP i innych osób odpowiedzialnych za poprawne przeprowadzenie postępowań w ramach projektów współfinansowanego ze środków UE);


3. Szkolenie prowadzi

MGR AGATA MICHAŁEK – BUDZICZ

absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego;

od 1996 roku specjalizuje się w problematyce zamówień publicznych, pełniąc funkcje kierownicze w : Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie; Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Krakowie SA, Muzeum Wojska Polskiego, gdzie m.in.zarządzała zamówieniami publicznymi, zamówieniami sektorowymi, zamówieniami publicznymi sektorowymi o bardzo dużej wartości oraz odpowiadała  za przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej,

od 2010 roku niezależny konsultant w dziedzinie zamówień publicznych;

 łącznie :

 • przygotowała i przeprowadziła zamówienia publiczne oraz zamówienia sektorowe o wartości około 4,5 mld PLN,
 • audytowała zamówienia publiczne oraz zamówienia sektorowe o wartości około 2 mld złotych,

ceniony wykładowca w dziedzinie zamówień publicznych, w tym m.in. w zakresie : zamówień publicznych realizowanych w ramach programów operacyjnych POPC, POIR, POWER, POIŚ, EFS, ZPORR, RPO związanych  z robotami budowlanymi i pracami projektowymi, zamawianiem systemów informatycznych i sprzętu IT, dostaw infrastrukturalnych, usług szkoleniowych i edukacyjnych, zamówień sektorowych oraz planowania, realizacji, kontroli i audytu zamówień publicznych;

autorka programów szkoleniowych uwzględniających nowelizację ustawy PZP z 2016 roku m.in.:

 • Nieprawidłowości w zamówieniach publicznych po nowelizacji ustawy PZP – najczęściej popełniane błędy i naruszenia ustawy PZP, sposoby identyfikowania i zapobiegania, konsekwencje dla zamawiających,
 • Praktyczne aspekty znowelizowanych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 2016,
 • Zamówienia publiczne po nowelizacji ustawy PZP z 22. czerwca 2016 roku,
 • Zamówienia do 30.000 EUR w projektach unijnych,
 • Kompendium wiedzy o zamówieniach publicznych, finansowanych ze środków krajowych i współfinansowanych ze środków pomocowych (w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020),
 • Zamówienia publiczne na wybór wykonawcy robót budowlanych, usług projektowych i usług inżyniera kontraktu – po nowelizacji ustawy PZP,
 • Przygotowanie i realizacja zamówień publicznych finansowanych  ze środków Unii Europejskiej ( w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020 ),
 • Zakup : budowy i rozbudowy systemów informatycznych oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych – po nowelizacji ustawy PZP,

łącznie przeszkoliła ponad 10.550 osób w dziedzinie zamówień publicznych,    

 • opiekun merytoryczny i wykładowca studiów podyplomowych pt. Kompendium wiedzy o zamówieniach publicznych oraz Zamówienia publiczne w IT w Uczelni Techniczno – Handlowej H. Chodkowskiej w Warszawie,
 • ekspert wiodący ds. zamówień publicznych Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy od marca 2012 roku – dotychczas przeprowadziła audyt ex-ante ( koordynując pracę specjalistów z POYRY AG oraz Ambasady Szwajcarii ) ponad 75 projektów infrastrukturalnych o dużej  i bardzo dużej wartości, przygotowywanych przez Beneficjentów programu SECO  pod kątem zgodności – przedstawianej do oceny dokumentacji przetargowej – z prawem wspólnotowym, ustawą Prawo zamówień publicznych, wytycznymi SECO,
 • niezależny doradca ds. spraw zamówień publicznych w projektach realizowanych ze środków krajowych i Unii Europejskiej przez zamawiających publicznych i prywatnych ( w tym beneficjentów programów unijnych ),
 • prowadziła zajęcia na temat nieprawidłowości w zamówieniach publicznych m.in. dla audytorów projektów unijnych w jednostkach organizacyjnych administracji rządowej oraz pracowników w jednostkach organizacyjnych administracji samorządowej,
 • konsultant do spraw zamówień publicznych – audytor postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków krajowych i współfinansowanych ze środków pomocowych dla organów szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości,
 • autorka poradników i opracowań na temat zamówień publicznych, 

4. Termin szkolenia :

26. – 27. lipca 2018 roku, w godzinach 9.00 – 15.00


5. Miejsce szkolenia :

Sala konferencyjna Hotelu IBIS Kraków Stare Miasto przy ul. Pawiej 15 ( tel. : 12 / 355 29 00, www.ibis.com – budynek znajduje się w centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie Dworca PKP/PKS, naprzeciwko Politechniki Krakowskiej i Galerii Krakowskiej, w odległości kilku minut spacerem od krakowskiego Rynku Głównego ).


6. Koszty  :

 1. w przypadku udziału wyłącznie w szkoleniu w ramach MODUŁU IV – 750,00 PLN + 23. proc. VAT,
 2. w przypadku udziału w szkoleniach w ramach wszystkich modułów / od I – VI /500,00 PLN + 23 proc. VAT

uwaga : 

 • w przypadku złożenia oświadczenia, że szkolenie jest finansowane przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu pracowników – przysługuje zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT,
 • opłaty – wyłącznie po szkoleniu – w terminie do 7 dni od otrzymania  faktury wystawionej po każdym szkoleniu – na konto : KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje; Bank PKO S.A., Oddział w Krakowie, NRB 86 1240 4650 1111 0000 5155 9937,
 • rezygnacja z udziału w szkoleniu na 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia powoduje konieczność poniesienia pełnych kosztów za udział w szkoleniu,

7. Program

ZAMÓWIENIA DO 30.000 EUR

W TYM W PROJEKTACH UNIJNYCH

W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014 – 2020 

KRAKÓW, 26. – 27. LIPCA 2018 ROKU 

CZĘŚĆ PIERWSZA :

ZAMÓWIENIA DO 30.000 EUR

1. Wewnętrzna regulacja zamówień do 30 000 EUR :

1.1.  Rola Kierownika Zamawiającego:

 • obowiązki i odpowiedzialność Kierownika Zamawiającego za prawidłowe udzielanie zamówień publicznych,
 • uprawnienia Kierownika Zamawiającego do zarządzania zamówieniami publicznymi,
 • nadzór nad realizacją planu rzeczowo-finansowego i Planu Zamówień Publicznych
 • art.13 znowelizowanej ustawy Pzp – obowiązek budowy Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych (Plan Zamówień Publicznych), ze szczególnym uwzględnieniem zakazu dzielenia zamówienia na części celem uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp,
 • znaczenie regulacji wewnętrznych dotyczących planowania, dokumentowania postępowań, sprawozdawczości, zasad organizacji zamówień publicznych.

1.2.  Regulamin udzielania zamówień publicznych, w tym zamówień do 30 000 EUR:

 • istotne elementy Regulaminu odnoszące się do struktury organizacyjnej  Zamawiającego
 • rola, zadania i odpowiedzialność Działu Zamówień Publicznych/Sekcji zamówień Publicznych/ Specjalisty ds. Zamówień Publicznych,
 • planowanie zamówień po nowelizacji ustawy Pzp, w tym zamówień  do 30.000 EUR,
 • budowa planu zamówień publicznych , w tym planu zamówień do 30.000 EUR,
 • pojęcia komórki wnioskującej i komórki zamawiającej,
 • odpowiedzialność kierowników jednostek organizacyjnych za opis przedmiotu zamówienia i jego oszacowanie,
 • zasady dokumentowania, rejestrowania zamówień publicznych,
 • uwzględnienie w regulaminie udzielania zamówień publicznych zasad wydatkowania środków w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej ( fakultatywnie jeżeli zamawiający przewiduje realizację projektów unijnych),

1.2.1.  Regulamin udzielania zamówień do 30.000 EUR:

 • zasady wynikające z ustawy o finansach publicznych (celowość, oszczędność, gospodarność racjonalne wydatkowanie środków publicznych),
 • zasady wynikające z Komunikatu Wyjaśniającego Komisji Europejskiej C/179 z 01.08 2006 roku w sprawie rodzaju zamówień do których nie stosuje się lub stosuje się częściowo przepisy dotyczące udzielania zamówień publicznych
 • zamówienia planowane i nieplanowane – opinie UZP
 • zasady wynikające z art. 5b i art. 32 ustawy Pzp ( zmiany wprowadzone nowelizacją ),
 • rodzaje zamówień w progu do 30.000 EUR – dostawy, usługi, roboty budowlane i sposób ich zamawiania,
 1. upublicznianie informacji o planowanych zamówieniach do 30.000 EUR – Internet, Biuletyny Regionalne, bezpłatne portale ogłaszające informacje o wszczęciu postępowań).
 2. progi kwotowe dla zapytania ofertowego dokonywanego drogą elektroniczną , faxem.
 3. progi kwotowe dla zapytania ofertowego realizowanego pisemnie ze składaniem ofert pisemnie przez Wykonawców.
 4. progi kwotowe dla zlecenia bezpośredniego.
 • zasady dokumentowania postępowań do 30.000 EUR (omówienie wzorcowych dokumentów),
 • omówienie wzorcowego Regulaminu Udzielania Zamówień do 30.000 EUR,
 • rejestrowanie zamówień do 30.000 EUR kontrola funkcjonalna udzielanych zamówień celem uniknięcia przekroczenia progu 30.000 EUR dla zamówień tożsamych rodzajowo/czasowo:
 1. wzory rejestrów zamówień do 30.000 EUR,
 2. wzory rejestrów umów, zleceń do 30.000 EUR.
 • umowy, zamówienia, zlecenia dla zadań o wartości do 30.000 EUR,

1.3. Zasady opisu przedmiotu zamówienia – zasady wynikające z  Komunikat KE C/179 z 01.08. 2006 w sprawie zamówień, do których nie stosuje się lub stosuje się częściowo przepisy dotyczące zamówień publicznych.

1.4. Naruszenie zasad ustawowych przy udzielaniu zamówień do 30.000 EUR  – konsekwencje dla Zamawiającego – dzielenie zamówienia na części celem uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp:

 • naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • odmowa finansowania zamówienia ze środków Unii Europejskiej, korekty finansowe,
 • odpowiedzialność pracownicza i karna,
 • wyniki kontroli UZP
 • opinie prawne UZP dotyczące szacowania wartości zamówień  na usługi, dostawy,  roboty budowlane
 • szacowanie wartości zamówień w świetle  opinii prawnych UZP.

CZĘŚĆ DRUGA :

ZAMÓWIENIA DO 30.000 EUR W PROJEKTACH UNIJNYCH

Zasady udzielania zamówień do 30.000 EUR w projektach unijnych:

 • zasada zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców
 • zasada przejrzystości ( w tym zasada jawności)
 • zasada konkurencyjności
 • wydatkowanie środków na dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej w sposób przejrzysty, racjonalny, efektywny.

1. Szacowanie wartości zamówienia:

 • zasada szacowania/ustalania wartości zamówienia – pojęcie należytej staranności; zakaz zaniżania wartości zamówienia i dzielenia na części celem zaniżenia jego wartości szacunkowej,
 • ustalenie wartości zamówienia dla dostaw i usług – tożsamość rodzajowa lub funkcjonalna , możliwość wykonania przez jednego wykonawcę (nie wcześniej niż 3 miesiące przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia),
 • ustalenie wartości robót budowlanych – tożsamość rodzajowa lub funkcjonalna, możliwość wykonania przez jednego wykonawcę (nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia),
 •  udzielanie zamówienia w częściach – zasady ustalania wartości,
 • ustalanie wartości zamówienia w odniesieniu do realizowanego projektu unijnego,
 • obowiązek przeliczania wartości zamówień w oparciu o przepisy wydane na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy Pzpnowe ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28. grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro     stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 29 grudnia 2017, Poz. 2477),
 • korekty finansowe za naruszenie zasad dotyczących ustalania wartości zamówienia.

2. Wyłączenia stosowania procedur określonych w rozdziale 6.5 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” /19.07.2017 /:

 • wydatki dokonywane metodami uproszczonymi
 • możliwość zrealizowania zamówienie przez jednego Wykonawcę (przykłady)
 • konieczność pisemnego uzasadnienia

I. Zamówienia od 50.000 PLN netto do 30 000 EUR

ZASADA KONKURENCYJNOŚCI

1. Zasady opisu przedmiot zamówienia – w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

 • opis przedmiotu zamówienia nie może odnosić się do określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów lub specyficznego pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia i dopuszczono rozwiązania równoważne,
 • wymóg opisu zakresu równoważności przez Zamawiającego,
 • obowiązek wykazania przez Wykonawcę spełniania wymagań  równoważności.

1.1. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa/Zamawiającego – możliwość ograniczenia zakresu opisu przedmiotu zamówienia (przesłanie uzupełnienia wyłączonego opisu przedmiotu Wykonawcom zobowiązanym do zachowania poufności – zasady, terminy).

1.2. Obowiązek stosowania  nazw i kodów określone we Wspólnym Słowniku Zamówień,(CPV).

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania :

 • określane w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia,
 • mające zapewniać zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania  wykonawców,
 • zakaz formułowania warunków przewyższających wymagania wystarczające do należytego wykonania zamówienia.

3. Kryteria oceny ofert składanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia :

 • gwarantujące zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców,
 • każde kryterium oceny ofert musi odnosić się do danego przedmiotu zamówienia,
 • każde kryterium (i opis jego stosowania) musi być sformułowane jednoznacznie i precyzyjnie, tak żeby każdy poprawnie poinformowany oferent, który dołoży należytej staranności, mógł interpretować je w jednakowy sposób,
 • wagi (znaczenie) poszczególnych kryteriów powinny być określone w sposób umożliwiający wybór najkorzystniejszej oferty,
 • kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej oraz doświadczenia,
 • szczególne zasady dotyczące kryteriów oceny ofert przy zamawianiu Usługi Społecznych i innych szczególnych usług oraz zamówień o charakterze niepriorytetowym w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.  

3.1. Przykładowe kryteria oceny ofert:

 • cena (może być jedynym kryterium oceny ofert) – ryzyka z tym związane dla jakości wykonania zamówienia)
 • jakość,
 • funkcjonalność,
 • parametry techniczne,
 • aspekty środowiskowe,
 • aspekty społeczne i innowacyjne,
 • serwis,
 • termin wykonania zamówienia,
 • koszty eksploatacji
 • organizacja, kwalifikacje zawodowe osób wyznaczonych  przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.

4. Terminy na składanie ofert dla dostaw, usług i robót budowlanych.

5. Wymóg upublicznienia zapytania ofertowego celem spełnienia zasady konkurencyjności.

5.1. Ogłoszenie –  wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach projektu.

6. Zasady upublicznienia zapytania ofertowego:

 • umieszczeniu w bazie konkurencyjności

          (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/)

 • w przypadku zawieszenia działalności bazy potwierdzonego odpowiednim komunikatem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego –  umieszczeniu tego zapytania na stronie internetowej wskazanej przez instytucję będącą stroną umowy o dofinansowanie w umowie o dofinansowanie,
 • na stronie internetowej gwarantującej odpowiedni stopień upublicznienia informacji o zamówieniu,
 • obowiązek od dnia 1. stycznia 2018 r. upubliczniania ogłoszenia o zapytaniu ofertowym na stronie właściwej dla danego programu operacyjnego wskazanej przez instytucję ogłaszającą nabór wniosków o dofinansowanie projektu

6.1. W przypadku, gdy ze względu na specyfikę projektu wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, w celu upublicznienia zapytania ofertowego powinien upublicznić zapytanie ofertowe.

7. Zakres zapytania ofertowego:

 • opis przedmiotu zamówienia,
 • warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, ( stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe),
 • kryteria oceny oferty,
 • informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty,
 • opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty,
 • termin składania ofert,
 • termin realizacji umowy,
 • informację na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych,
 • określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy,
 • informację o możliwości składania ofert częściowych,
 • opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie,
 • informację o planowanych zamówieniach, o których mowa w pkt 8 lit. h podrozdziału 6.5

„Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”” i ich zakres oraz warunki, na jakich zostaną udzielone, o ile zamawiający przewiduje udzielenie tego typu zamówień.

8. Wybór najkorzystniejszej oferty:

 • zgodność  z OPZ,
 • spełnienie  warunków  udziału w postępowaniu,
 • w oparciu o kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

9. Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego:

 • obowiązek upublicznienia treści pytań dotyczących zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami zamawiającego,
 • zasady upubliczniania.

10. Możliwość zmiany treści zapytanie ofertowego:

 • możliwość dokonania zmiany treści zapytania ofertowego  wyłącznie  przed upływem terminu składania ofert   przewidzianym w zapytaniu ofertowym.
 • obowiązek uwzględnienia informację o zmianie w opublikowanym zapytaniu ofertowym.

10.1. Zakres informacji dotyczącej wprowadzonej zmiany w zapytaniu ofertowym:

 • data upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego,
 • opis dokonanych zmian.

10.2. Obowiązek Zamawiającego  przedłużenia  termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

11. Obowiązek zawarcia umowy i protokołu z postępowania ( wyłącznie w formie pisemnej).

12. Protokół postępowaniaminimalny zakres informacji zawartych w protokole:

 • informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego,
 • wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego,
 • informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile takie warunki były stawiane,
 • informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium,
 • wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru,
 • datę sporządzenia protokołu i podpis zamawiającego,
 • załączniki do protokołu: potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego, złożone oferty, oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane przez osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert.

13. Umowa – podpisanie umowy:

13.1. Możliwość zawarcia umowy  z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów w przypadku, gdy wybrany wykonawca odstąpi od podpisania umowy z zamawiającym.

13.2. Zakaz  dokonywania istotnych zmian  postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że: zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany i określił warunki takiej zmiany – zasady budowy klauzul dotyczących przewidywanych zmian.

13.3. Dopuszczalne istotne zmiany umowy – przewidziane w ogłoszeniu o zapytaniu ofertowym (potwierdzenie upublicznienia zmian umowy).

13.4. Zmiany istotne do umowy.

 • definicja,
 • przykłady,
 • zasady wprowadzania zmian istotnych do umowy.

13.5. Możliwość zawarcia kilku umów w przypadku, gdy Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w zapytaniu ofertowym.

14. Informacja o wyniku postępowania:

 • informację o wyniku postępowania upublicznia się w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe,
 • informacja o wyniku postępowania powinna zawierać co najmniej nazwę wybranego wykonawcy,
 • na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, istnieje obowiązek udostępnienia wnioskodawcy protokołu postępowania o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem części ofert stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa – zasada jawności!

15. Realizacja umowy w sposób : przejrzysty, racjonalny i efektywny, zgodny z postanowieniami zawartej umowy – nadzór nad realizacją umowy.

16. Usługi społeczne – zasady udzielania zamówień – wykaz usług społecznych i innych szczególnych usług stanowi załącznik XIV do Dyrektywy 2014/24/UE.

17. Niestosowanie procedur udzielaniu zamówień od 50.000 PLN do 30.000 EUR:

 • w wyniku przeprowadzenia procedury określonej w sekcji 6.5.2 „Wytycznych” nie wpłynęła żadna oferta, lub wpłynęły tylko oferty podlegające odrzuceniu, albo wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania lub nie spełnili warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione,
 • zamówienie może być zrealizowane tylko przez jednego wykonawcę z jednego z następujących powodów: brak konkurencji ze względów technicznych o obiektywnym charakterze; przedmiot zamówienia jest objęty ochroną praw wyłącznych, w tym praw własności intelektualnej. Wyłączenie może być zastosowane, o ile nie istnieje rozwiązaniealternatywne lub zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem sztucznego zawężania parametrów zamówienia,
 • dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę, w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej

17.1. Obowiązek interpretowania przesłanek ustawowych umożliwiające niestosowanie, zgodnie  z wykładnią  prawną  odpowiednich przepisów Pzp, tj. art. 62 i art. 67, umożliwiających zastosowanie trybu niekonkurencyjnego po spełnieniu określonych warunków leżących  po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, a nie można zachować terminów określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR,EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020””.

18. Korekty finansowe nakładane na Beneficjentów – przykłady.


II. Zamówienia o wartości od 20.000 PLN do 50.000 PLN netto 

ROZEZNANIE RYNKU

1. Przeprowadzenia i udokumentowania rozeznania rynku.

1.1. Rozeznanie rynku ma na celu potwierdzenie, że dana usługa, dostawa lub robota budowlana została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.

2. Dokumentowanie rozeznania rynku:

 • przedstawienie co najmniej wydruku zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie internetowej Beneficjenta wraz z otrzymanymi ofertami

  lub

 • potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców / o ile na rynku istnieje co najmniej trzech potencjalnych wykonawców / wraz z otrzymanymi ofertami,
 • w przypadku, gdy w wyniku upublicznienia zapytania ofertowego lub skierowania zapytania do potencjalnych wykonawców nie otrzymano ofert, niezbędne jest przedstawienie np. wydruków stron internetowych z opisem towaru/usługi i ceną lub wydruków maili z informacją na temat ceny za określony towar/usługę, albo innego dokumentu,
 • brak obowiązku zawarcie pisemnej umowy z wykonawcą / potwierdzeniem poniesienia wydatku jest  faktura, rachunek lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej /.

3. Zakaz powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami.

4. Aspekty społeczne i środowiskowe ( w Opisie Przedmiotu Zamówienia ) i jako kryterium oceny ofert – Strategia na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu : wydatkowanie środków w sposób zapewniający tworzenie m.in. wysokiej jakości miejsc pracy, czy ochronę środowiska (case studies)

4.2. Obowiązek uwzględniania aspektów społecznych w zamówieniu  w przypadku projektów współfinansowanych z EFS – przykłady.

5. Zamówienia na Usługi Społeczne – przykłady.

6. Niestosowanie procedur przy udzielaniu zamówień od 20.000 PLN do 50.000PLN netto zgodnie z „ Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS NA LATA 2014-2020”.

7. Przykłady zapytań ofertowych na usługi, dostawy i roboty budowlane – wzorcowa dokumentacja postępowania.

8. Zasady dokumentowania prowadzenia postępowania w progu od 20.000 PLN do 50.000PLN netto Dobre Praktyki.

9. Korekty finansowe – przykłady.

Uwaga: program szkolenia podlega ochronie prawnoautorskiej i nie może być wykorzystywany bez zgody firmy KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *