Letnia szkoła zamówień publicznych – MODUŁ V – Zamówienia publiczne na usługi społeczne i inne szczególne usługi; Praktyczne aspekty elektronizacji zamówień publicznych / e – USŁUGI, e ZAMÓWIENIA, e – FAKTURA /, 2. – 3. sierpnia 2018 roku

MODUŁ V :  

1. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

2. PRAKTYCZNE ASPEKTY

ELEKTRONIZACJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

/ e – USŁUGI, e ZAMÓWIENIA, e – FAKTURA /

Szkolenie, podczas którego zostaną  omówione specjalistyczne zagadnienia :

 • zasady, procedura i praktyka udzielenia zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługiw tym m.in. : 
 1. wykaz  i omówienie usługi społecznych, do których mają zastosowanie przepisy PZP,
 2. szacowanie wartości zamówienia na usługi społeczne,
 3. stosowania procedury  w progach do i powyżej 750.000 Euro,
 4. dlaczego nie można stosować procedury w progu do 30.000 Euro,
 5. wpływ oszacowanej wartości zamówienia na procedurę udzielenia zamówienia na usługi społeczne,
 6. obowiązki Zamawiającego w zakresie publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne,
 7. zasady i wytyczne dotyczące opis przedmiotu zamówienia – przykłady dobrych praktyk,
 8. praktyczne omówienia zasad stosowania przesłanek wykluczenia,
 9. prowadzenie postępowania na przykładach – zagrożenia i przykłady ich eliminacji,
 • zagadnienia związane z wprowadzeniem elektronizacji zamówień publicznych, w tym m.in. :
 1. omówienie elektronicznych instrumentów w zamówieniach publicznych,
 2. elektroniczne oświadczenie woli, 
 3. podpis elektroniczny – podstawy prawne, wymogi formalne, skutki prawne,
 4. komunikacja elektroniczna w zamówieniach publicznych,
 5. etapy wprowadzenia e-zamówień (formy ich realizacji i terminy wprowadzenia) w podziale na poszczególne tryby negocjacyjne, 
 6. ESPD przygotowanie elektronicznego JEDZ przez Zamawiającego i Wykonawcę – warsztaty
 7. komercyjna platforma e-Usług a zarzuty niegospodarności – jak uniknąć nieprawidłowości.

2. Szkolenie jest przeznaczone dla :

pracowników, którzy dopiero zdobywają wiedzę w zakresie Prawa zamówień publicznych, osób wchodzących w skład komisji przetargowych,  osób zobowiązanych do przeprowadzania procedur o udzielenie zamówienia publicznego, kierowników komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przygotowanie przeprowadzenie postępowania oraz  pracowników, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zamówień publicznych; 


3. Szkolenie prowadzi

MGR  SEBASTIAN RUDZIŃSKI

prawnik, który od 1996 roku specjalizuje się w problematyce zamówień publicznych;

absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, uczestników studiów podyplomowych oraz wielu specjalistycznych szkoleń z dziedziny zamówień publicznych;

od ponad 20 lat prowadzi kompleksową obsługę zamówień publicznych finansowanych ze środków krajowych i pomocowych dla kilku jednostek samorządu terytorialnego, w tym  od 13 lat dla jednej z największych publicznych uczelni;

współpracownik firmy KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje, dla której przygotował  i przeprowadził szkolenia m.in. :

 1. Praktyczne aspekty elektronizacji zamówień publicznych / e – Usługi, e- Zamówienia, e – Faktura /;
 2. Warsztaty z zakresu PZP 2018 : Zamówienia na usługi społeczne, procedura odwrócona, elektronizacja zamówień publicznych;
 3. Zamówienia publiczne w zakresie działań informacyjno – promocyjnych;
 4. Praktyczne aspekty znowelizowanych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;
 5. Zamówienia publiczne w praktyce szkół wyższych i instytucji naukowo – badawczych;

4. Termin szkolenia :

2. – 3. sierpnia 2018 roku, w godzinach 9.00 – 15.00


5. Miejsce szkolenia :

Sala konferencyjna Hotelu IBIS Kraków Stare Miasto przy ul. Pawiej 15 ( tel. : 12 / 355 29 00, www.ibis.com – budynek znajduje się w centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie Dworca PKP/PKS, naprzeciwko Politechniki Krakowskiej i Galerii Krakowskiej, w odległości kilku minut spacerem od krakowskiego Rynku Głównego ).


6. Koszty  :

 1. w przypadku udziału wyłącznie w szkoleniu w ramach MODUŁU V – 750,00 PLN + 23. proc. VAT,
 2. w przypadku udziału w szkoleniach w ramach wszystkich modułów / od I – VI /500,00 PLN + 23 proc. VAT

uwaga : 

 • w przypadku złożenia oświadczenia, że szkolenie jest finansowane przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu pracowników – przysługuje zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT,
 • opłaty – wyłącznie po szkoleniu – w terminie do 7 dni od otrzymania  faktury wystawionej po każdym szkoleniu – na konto : KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje; Bank PKO S.A., Oddział w Krakowie, NRB 86 1240 4650 1111 0000 5155 9937,
 • rezygnacja z udziału w szkoleniu na 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia powoduje konieczność poniesienia pełnych kosztów za udział w szkoleniu,

7. Program

1. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

2. PRAKTYCZNE ASPEKTY

ELEKTRONIZACJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

/ e – USŁUGI, e ZAMÓWIENIA, e – FAKTURA /

KRAKÓW, 2. – 3. SIERPNIA 2018 ROKU


1. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

I. Wprowadzenie:

 • aktualny stan prawny,

II. Usługi społeczne:

 • omówienie podstawowych pojęć i definicji,
 • zasady szacowania zamówień społecznych,
 • zasady opisu przedmiotu zamówienia – błędny opis i ryzyka z tym związane, kryteria oceny ofert, klauzule społeczne, obowiązki z wynikające z reguł kodeksu pracy,
 • podział zamówień społecznych ze względu na ich wartość,
 • omówienie odmienności procedur udzielenia zamówienia na usługi społeczne,

III. Procedura udzielenia zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi:

 • przygotowanie postępowania – ogłoszenie treść i zakres,
 • przesłanki wykluczenia, odrzucenia, dostęp podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie na usługi społeczne,
 • wszczęcie postępowania (tryb i forma),
 • tryb udzielenia odpowiedzi na pytania wykonawców w toku postępowania,
 • wybór najkorzystniejszej oferty,
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

IV. Case study + dobre praktyki

 • Analizie przykładów różnego rodzaju udzielonych zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.
 • Omówienie dobrych praktyk.

2. Praktyczne aspekty elektronizacji zamówień publicznych

I. Wprowadzenie

 • aktualny stan prawny,

II. Elektronizacja systemu zamówień publicznych

 • formy oświadczeń woli (pisemna, elektroniczna) w świetle rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27.06.2017r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych,
 • problematyka elektronicznych oświadczeń woli – ryzyka, zagrożenia, forma,
 • formaty danych (typy plików) stosowanych w toku komunikacji elektronicznej,
 • podpis elektroniczny – cechy, podział ze względu na formę, skutki prawne,
 • pieczęć elektroniczna a podpis elektroniczny,
 • komunikacja elektroniczna rodzaje i formy, wyłączenia,
 • czynności wyłączone z elektronizacji procesu zamówień publicznych,
 • etapy elektronizacji zamówień: aktualny (od 18.04.2018r.) oraz po 18.10.2018r.
 • obowiązki i zasady prowadzenia postępowania po wprowadzeniu I etapu elektronizacji oraz po 18.10.2018r.

III. Przebieg postępowania

 • przygotowanie i prowadzenie postępowania: w tym: publikacji ogłoszeń, publikacji SIWZ, komunikacja w toku postępowania na linii Zamawiający – Wykonawcy,
 • formy użycia środków komunikacji elektronicznej w zakresie składania ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (rygor nieważności),
 • oświadczeń w tym JEDZ, forma złożenia oferty za pomocą Portalu e-Usług, problematyka zwrotu oferty złożonej po terminie składania ofert, otwarcie ofert przez Zamawiającego, badanie ofert, wyjaśnienie treści oferty, informacja z otwarcia ofert, ocena ofert, zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty bądź unieważnieniu postępowania).
 • wadium w formie niepieniężnej (problemy i zagrożenia),
 • konsekwencje praktyczne i prawne wynikające z treści rt. 26 ust. 6 ustawy Pzp w zakresie formy składania dokumentów JEDZ.

IV. Szczegółowe omówienie zagadnienia przygotowania oświadczenia JEDZ za pomocą narzędzia ESPD

 • ESPD – praktyczne warsztaty przygotowania JEDZ przez Zamawiającego i Wykonawcę,
 • sposoby składania JEDZ i przykładowe zapisy SIWZ w tym zakresie.

V. Platforma e-Zamówienia

 • omówienie publicznej platformy e-Zamówienia (moduły, daty wprowadzenia, standardy),
 • komunikat UZP z dnia 12.04.2018r.

VI. e-Faktura

 • omówienie obowiązków wynikających z Dyrektywy 2014/55/UE z dnia 16.04.2014r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych – terminy, obowiązki zasady, formy stosowania,

VII. Komercyjna platforma e-Usług

 • zasady i sposób wyboru komercyjnej platformy e-Usług dla Zamawiających,

VIII. Odpowiedzi na pytania słuchaczy

Uwaga : program szkolenia podlega ochronie prawnoautorskiej i nie może być wykorzystywany bez zgody firmy KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *