Letnia szkoła zamówień publicznych – MODUŁ VI – Umowy w budowlanym procesie inwestycyjnym, 9. – 10. sierpnia 2018 roku

MODUŁ VI :  

UMOWY W BUDOWLANYM PROCESIE INWESTYCYJNYM

PRAKTYCZNE ASPEKTY

PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI

z uwzględnieniem m.in. :

 1. przepisów Dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE

oraz zmian wynikających z nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 z dnia 22. czerwca 2016 roku

2. ustawy z dnia 7. kwietnia 2017 roku o zmianie niektórych ustaw

w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

Szkolenie, podczas którego zostaną kompleksowo omówione zagadnienia związane z przygotowaniem i realizacją umów w budowlanym procesie inwestycyjnym, w tym m.in. umów o : wykonanie dokumentacji projektowej, świadczenie nadzoru inwestorskiego, roboty budowlane.

Szkolenie będzie łączyć elementy:

 • wykładu – obejmującego podstawy teorii prawa cywilnego, ale także wiedzę wynikającą z praktyki inwestycji budowlanych i praktyki sali sądowej oraz najnowszego orzecznictwa sądowego,
 • ćwiczeń – polegających w szczególności na:

1. opracowaniu przez uczestników przy współpracy z prowadzącymi najistotniejszych klauzul umów o projektowanie, nadzór inwestorski i o roboty budowlane oraz
2. rozwiązaniu przedstawionych zagadnień prawnych metodą case study.


2. Szkolenie jest przeznaczone dla :

osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne, w tym szczególnie za przygotowanie, realizację i rozliczanie procesu inwestycyjnego,


3. Szkolenie prowadzi

JAKUB MICHALSKI – RADCA PRAWNY

posiada wieloletnie i wieloaspektowe doświadczenie w zakresie zamówień publicznych, które zdobywał przy kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych m.in. : Starostwa Powiatowego  w Suchej Beskidzkiej, Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie , Krakowskiego Parku Technologicznym sp. z o.o. (podmiot zarządzający krakowską Specjalną Strefą Ekonomiczną), Instytutu Książki w Krakowie, Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury;

posiada również ugruntowane doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu inwestycji budowlanych oraz w związanych z nimi postępowaniach sądowych; prowadził obsługę prawną m.in. inwestycji w zakresie budowy budynku Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych oraz szeregu innych inwestycji budowlanych;

przygotował i przeprowadził na zlecenie firmy KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje szkolenia w formule otwartej oraz zamkniętej na temat m.in.: „Praktyczne aspekty znowelizowanych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych”, „Zamówienia publiczne po nowelizacji”„Umowy w budowlanym procesie inwestycyjnym”, które zostały ocenione – w anonimowych ankietach ewaluacyjnych – bardzo wysoko pod względem przygotowania merytorycznego i dydaktycznego wykładowcy oraz możliwości praktycznego wykorzystania przekazanej wiedzy w codziennej pracy uczestników zajęć,


4. Termin szkolenia :

9. – 10. sierpnia 2018 roku, w godzinach 9.00 – 15.00


5. Miejsce szkolenia :

Sala konferencyjna Hotelu IBIS Kraków Stare Miasto przy ul. Pawiej 15 ( tel. : 12 / 355 29 00, www.ibis.com – budynek znajduje się w centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie Dworca PKP/PKS, naprzeciwko Politechniki Krakowskiej i Galerii Krakowskiej, w odległości kilku minut spacerem od krakowskiego Rynku Głównego ).


6. Koszty  :

 1. w przypadku udziału wyłącznie w szkoleniu w ramach MODUŁU VI750,00 PLN + 23. proc. VAT,
 2. w przypadku udziału w szkoleniach w ramach wszystkich modułów / od I – VI /500,00 PLN + 23 proc. VAT

uwaga : 

 • w przypadku złożenia oświadczenia, że szkolenie jest finansowane przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu pracowników – przysługuje zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT,
 • opłaty – wyłącznie po szkoleniu – w terminie do 7 dni od otrzymania  faktury wystawionej po każdym szkoleniu – na konto : KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje; Bank PKO S.A., Oddział w Krakowie, NRB 86 1240 4650 1111 0000 5155 9937,
 • rezygnacja z udziału w szkoleniu na 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia powoduje konieczność poniesienia pełnych kosztów za udział w szkoleniu,

7. Program

UMOWY W BUDOWLANYM PROCESIE INWESTYCYJNYM

PRAKTYCZNE ASPEKTY

PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI

KRAKÓW, 9. – 10. SIERPNIA 2018 ROKU 

1. UMOWA O WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

I. Przedmiot umowy:

1. Różne rodzaje zamawianej dokumentacji projektowej (projekty architektoniczne, inżynierskie, wnętrz, zieleni itp.),

2. Wymagania dotyczące formy i treści dokumentacji projektowej:

 • Prawo budowlane i rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
 • przepisy techniczno-budowlane,
 • Prawo zamówień publicznych i rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – jak ukształtować zapisy umowy, aby skutecznie zapewnić wykonanie dokumentacji projektowej w zgodzie z wymaganiami ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • zasady kształtowania opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, w tym według ustawy z dnia 22.06.2016 roku o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

3. Obowiązki Projektanta wynikające z Prawa budowlanego,

II. Wykonanie dokumentacji – etapy, odbiory, płatności.

III. Nadzór autorski i udział wykonawcy dokumentacji projektowej w realizacji robót budowlanych:

1. na gruncie Prawa budowlanego,
2. na gruncie ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych,
3. w praktyce budowlanej,

IV. Prawa autorskie do dokumentacji projektowej:

1. pojęcie utworu na gruncie ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych w stosunku do różnych rodzajów dokumentacji projektowej,
2. formy utrwalenia utworu – egzemplarz projektu i budynek,
3. zasady kształtowania zapisów umowy w zakresie przeniesienia majątkowych praw autorskich,
4. ochrona integralności utworu będącego dokumentacją projektową, czyli co i kiedy inwestor może zmieniać w dokumentacji projektowej,

V. Odpowiedzialność wykonawcy dokumentacji projektowej:

1. kary umowne – dobre praktyki kształtowania zapisów umowy w zakresie kar,
2. rękojmia za wady dokumentacji projektowej – przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz możliwość modyfikacji wynikających z nich zasad,
3. gwarancja jakości,
4. odpowiedzialność odszkodowawcza – kontraktowa i deliktowa,
5. odpowiedzialność karna.

2. UMOWA O NADZÓR INWESTORSKI

I. Przedmiot umowy:

1. Obowiązki inspektorów nadzoru inwestorskiego w ustawie Prawo budowlane,
2. Możliwe rozszerzenie zakresu obowiązków nadzoru inwestorskiego,
3. Umowy o zarządzanie projektem budowlanym, umowy o zastępstwo inwestycyjne,

II. Wykonanie nadzoru – etapy, odbiory, płatności.

III. Odpowiedzialność nadzoru inwestorskiego:

1. kary umowne – dobre praktyki kształtowania zapisów umowy w zakresie kar,
2. odpowiedzialność odszkodowawcza – kontraktowa i deliktowa,
3. odpowiedzialność karna – ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za poświadczenie nieprawdy przy odbiorach robót budowlanych.

3. UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

I. Podtypy umowy o roboty budowlane:

1. umowa o generalne wykonawstwo,
2. umowa o częściowe wykonawstwo,
3. umowa o podwykonawstwo,
4. umowa o projektowanie i wykonanie robót,
5. umowa o rozbiórkę,
6. umowa o remont,

II. Umowa o roboty budowlane a umowa o dzieło – podobieństwa i różnice, zakres zastosowania.

III. Przedmiot umowy:

1. typowe obowiązki Wykonawcy,
2. szczególne obowiązki Wykonawcy przy różnych rodzajach umów o roboty budowlane,
3. typowe obowiązki Zamawiającego,
4. szczególne zasady kształtowania opisu przedmiotu zamówienia w umowach o zamówienie publiczne na roboty budowlane,

IV. Kształtowanie zasad współpracy – etapy, odbiory, płatności:

1. zasady odbioru i płatności wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego,
2. zasady płatności wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych,
3. systemy wynagrodzenia przy umowie o roboty budowlane: wynagrodzenie kosztorysowe, ryczałt,
4. waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych,

V. Podwykonawstwo przy umowie o roboty budowlane:

1. Zasady zlecania robót podwykonawcom na podstawie Kodeksu cywilnego,
2. Odpowiedzialność solidarna inwestora za wynagrodzenie podwykonawców za wykonane roboty budowlane – z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 7. kwietnia 2017 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (obowiązujących od 1. czerwca 2017 roku ),
3. Pojęcie podwykonawstwa przy zamówieniu na roboty budowlane na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
4. Zasady związane ze zlecaniem podwykonawcom prac przy zamówieniu publicznym na roboty budowlane na etapie postępowania i na etapie realizacji, w tym według ustawy z dnia 22.06.2016 roku o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, w szczególności:

 • możliwość zastrzeżenia osobistego wykonania przedmiotu zamówienia przez wykonawcę;
 • zasady określania w ofercie zakresu części zamówienia, które mają być powierzone podwykonawcom oraz wskazywania firm podwykonawców
 • udział w realizacji zamówienia podmiotu, na którego zdolności techniczne lub zawodowe powołuje się wykonawca.

5. Odpowiedzialność zamawiającego za wynagrodzenie podwykonawców przy realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane – z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 7. kwietnia 2017 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (obowiązujących od 1. czerwca 2017 roku ),

VI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy o roboty budowlane,

VII. Problemy w toku realizacji umowy o roboty budowlane – roboty zamienne, roboty dodatkowe.

VIII. Nowe zasady dotyczące zmian umów o zamówienie publiczne według Dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE oraz ustawy z dnia 22.06.2016 roku o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

IX. Odpowiedzialność wykonawcy umowy o roboty budowlane:

1. Kary umowne – dobre praktyki kształtowania zapisów umowy w zakresie kar, kary umowne wymagane do wprowadzenia do zamówienia publicznego na roboty budowlane,
2. Rękojmia za wady,
3. Gwarancja jakości,
4. Odpowiedzialność odszkodowawcza kontraktowa i deliktowa,
5. Odpowiedzialność za szkody w terenie budowy,
6. Odpowiedzialność za katastrofę budowlaną,
7. Odpowiedzialność karna.

Uwaga: program szkolenia podlega ochronie prawnoautorskiej i nie może być wykorzystywany bez zgody firmy KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *