Letnia szkoła zamówień publicznych – MODUŁ I – Zamówienia publiczne od A – do Z, 5. – 6. lipca 2018 roku

MODUŁ I :

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE OD A – DO Z

PRAKTYCZNE OMÓWIENIE WSZYSTKICH ETAPÓW

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO :

 1. PRZYGOTOWANIE

2. PROCEDOWANIE

3. SPORZĄDZENIE UMOWY I ZARZĄDZANIE UMOWĄ

/ NADZÓR I ROZLICZANIE /

4. DOKUMENTOWANIE POSTĘPOWAŃ

5. ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ

Szkolenie – prowadzone w formie warsztatów, podczas którego zostaną szczegółowo omówione zagadnienia z zakresu prawidłowego stosowania znowelizowanych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniach finansowanych ze środków krajowych i współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.


1. Celem szkolenia jest

 • uzyskanie przez uczestników praktycznych umiejętności prawidłowego postępowania  na każdym etapie procedury o udzielenie zamówienia publicznego  z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przepisami znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22. czerwca 2016 roku,
 • wskazanie dobrych praktyk / w bardzo praktycznym ujęciu /  na etapie :

          – przygotowania i przeprowadzenia procedury,

          – realizacji umowy z wybranym wykonawcą.


2. Szkolenie jest przeznaczone dla :

pracowników, którzy dopiero zdobywają wiedzę w zakresie Prawa zamówień publicznych,  osób wchodzących w skład komisji przetargowych,  osób zobowiązanych do przeprowadzania procedur   o udzielenie zamówienia publicznego,  kierowników komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przygotowanie przeprowadzenie postępowania oraz  pracowników, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zamówień publicznych.


3. Szkolenie prowadzi

MGR AGATA MICHAŁEK – BUDZICZ

absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego;

od 1996 roku specjalizuje się w problematyce zamówień publicznych, pełniąc funkcje kierownicze w : Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie; Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Krakowie SA, Muzeum Wojska Polskiego, gdzie m.in. zarządzała zamówieniami publicznymi, zamówieniami sektorowymi, zamówieniami publicznymi sektorowymi o bardzo dużej wartości oraz odpowiadała  za przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej,

od 2010 roku niezależny konsultant w dziedzinie zamówień publicznych;

 łącznie :

 • przygotowała i przeprowadziła zamówienia publiczne oraz zamówienia sektorowe o wartości około 4,5 mld PLN,
 • audytowała zamówienia publiczne oraz zamówienia sektorowe o wartości około 2 mld złotych,

ceniony wykładowca w dziedzinie zamówień publicznych, w tym m.in. w zakresie : zamówień publicznych realizowanych w ramach programów operacyjnych POPC, POIR, POWER, POIŚ, EFS, ZPORR, RPO związanych  z robotami budowlanymi i pracami projektowymi,  zamawianiem systemów informatycznych i sprzętu IT, dostaw infrastrukturalnych, usług szkoleniowych i edukacyjnych, zamówień sektorowych oraz planowania, realizacji, kontroli i audytu zamówień publicznych;

autorka programów szkoleniowych uwzględniających nowelizację ustawy PZP z 2016 roku m.in.:

 • Nieprawidłowości w zamówieniach publicznych po nowelizacji ustawy PZP – najczęściej popełniane błędy i naruszenia ustawy PZP, sposoby identyfikowania i zapobiegania, konsekwencje dla zamawiających,
 • Praktyczne aspekty znowelizowanych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 2016,
 • Zamówienia publiczne po nowelizacji ustawy PZP z 22. czerwca 2016 roku,
 • Zamówienia do 30.000 EUR w projektach unijnych,
 • Kompendium wiedzy o zamówieniach publicznych, finansowanych ze środków krajowych i współfinansowanych ze środków pomocowych (w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020),
 • Zamówienia publiczne na wybór wykonawcy robót budowlanych, usług projektowych i usług inżyniera kontraktu – po nowelizacji ustawy PZP,
 • Przygotowanie i realizacja zamówień publicznych finansowanych  ze środków Unii Europejskiej ( w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020 ),
 • Zakup : budowy i rozbudowy systemów informatycznych oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych – po nowelizacji ustawy PZP,

łącznie przeszkoliła ponad 10.550 osób w dziedzinie zamówień publicznych,    

 • opiekun merytoryczny i wykładowca studiów podyplomowych pt. Kompendium wiedzy o zamówieniach publicznych oraz Zamówienia publiczne w IT w Uczelni Techniczno – Handlowej H. Chodkowskiej w Warszawie,
 • ekspert wiodący ds. zamówień publicznych Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy od marca 2012 roku – dotychczas przeprowadziła audyt ex-ante ( koordynując pracę specjalistów z POYRY AG oraz Ambasady Szwajcarii ) ponad 75 projektów infrastrukturalnych o dużej  i bardzo dużej wartości, przygotowywanych przez Beneficjentów programu SECO  pod kątem zgodności – przedstawianej do oceny dokumentacji przetargowej – z prawem wspólnotowym, ustawą Prawo zamówień publicznych, wytycznymi SECO,
 • niezależny doradca ds. spraw zamówień publicznych w projektach realizowanych ze środków krajowych i Unii Europejskiej przez zamawiających publicznych i prywatnych ( w tym beneficjentów programów unijnych ),
 • prowadziła zajęcia na temat nieprawidłowości w zamówieniach publicznych m.in. dla audytorów projektów unijnych w jednostkach organizacyjnych administracji rządowej oraz pracowników w jednostkach organizacyjnych administracji samorządowej,
 • konsultant do spraw zamówień publicznych – audytor postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków krajowych i współfinansowanych ze środków pomocowych dla organów szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości,
 • autorka poradników i opracowań na temat zamówień publicznych,

4. Termin szkolenia :

5. – 6. lipca 2018 roku, w godzinach 9.00 – 15.00


5. Miejsce szkolenia :

Sala konferencyjna Hotelu IBIS Kraków Stare Miasto przy ul. Pawiej 15 ( tel. : 12 / 355 29 00,  www.ibis.com – budynek znajduje się w centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie Dworca PKP/PKS, naprzeciwko Politechniki Krakowskiej i Galerii Krakowskiej, w odległości kilku minut spacerem od krakowskiego Rynku Głównego ).


6. Koszty  :

 1. w przypadku udziału wyłącznie w szkoleniu w ramach MODUŁU I750,00 PLN + 23. proc. VAT,
 2. w przypadku udziału w szkoleniach w ramach wszystkich modułów / od I – VI /500,00 PLN + 23 proc. VAT

uwaga : 

 • w przypadku złożenia oświadczenia, że szkolenie jest finansowane przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu pracowników – przysługuje zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT,
 • opłaty – wyłącznie po szkoleniu – w terminie do 7 dni od otrzymania  faktury wystawionej po każdym szkoleniu – na konto : KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje; Bank PKO S.A., Oddział w Krakowie, NRB 86 1240 4650 1111 0000 5155 9937,
 • rezygnacja z udziału w szkoleniu na 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia powoduje konieczność poniesienia pełnych kosztów za udział w szkoleniu,

7. Program

ZAMÓWIENIA  PUBLICZNE OD A DO Z

PRAKTYCZNE OMÓWIENIE WSZYSTKICH ETAPÓW

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO :

 1. PRZYGOTOWANIE

2. PROCEDOWANIE

3. SPORZĄDZENIE UMOWY I ZARZĄDZANIE UMOWĄ

/ NADZÓR I ROZLICZANIE /

4. DOKUMENTOWANIE POSTĘPOWAŃ

5. ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ

KRAKÓW, 5. – 6. LIPCA 2018 ROKU

I. PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 1. Powołanie Komisji Przetargowej – rozdzielenie zadań pomiędzy członków komisji zgodnie z zasadą indywidualizacji odpowiedzialności i przejrzystości (art.21 ust.3). Regulamin pracy Komisji Przetargowej – wzorcowe przykłady.
 2. Propozycja wyboru trybu postępowania.
 3. Ogłoszenie o zamówieniu – budowa w oparciu o OPZ; warunki udziału w postępowaniu, wykaz żądanych dokumentów, określenie terminu realizacji zamówienia, kryteria oceny ofert, kryteria selekcji (w postępowaniach w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego), przewidywane zmiany do umowy(art.144 ust.1 pkt.1.uPzp)
 4. Budowa SIWZ i projektu umowy/Istotnych Postanowień Umowy.

II. ZASADY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Opis przedmiotu zamówienia na dostawy – materiałów biurowych, mebli, sprzętu komputerowego, oprogramowania, żywności. samochodów, paliwa, energii elektrycznej.
 2. Opis przedmiotu zamówienia na usługi – szkoleniowe, cateringu, sprzątania i mycia okien, serwisowania sprzętu komputerowego, doradztwa specjalistycznego, obsługi prawnej, audytu informatycznego.
 3. Opis przedmiotu zamówienia na usługi projektowe.
 4. Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane.
 5. Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane realizowane w systemie „zaprojektuj   i wybuduj”
 6. Opis przedmiotu zamówienia na pełnienie funkcji: Inspektora Nadzoru, Inżyniera Kontraktu, Inwestora Zastępczego

III. BUDOWA SIWZ

 1. Wzorcowa budowa SIWZ i wzoru/projektu umowy/IPU na dostawy.
 2. Wzorcowa budowa SIWZ i wzoru/projektu umowy/IPU na usługi.
 3. Wzorcowa budowa SIWZ i wzoru/projektu umowy/IPU na usługi projektowe.
 4. Wzorcowa budowa SIWZ i wzoru/projektu umowy/IPU na roboty budowlane rozliczane w systemie ryczałtowym.
 5. Wzorcowa budowa SIWZ i wzoru/projektu umowy/IPU na roboty budowlane rozliczane w systemie kosztorysowym powykonawczym.

IV. WYBÓR TRYBU, ZASADY PROCEDOWANIA

 1. Przetarg nieograniczony.
 2. Przetarg ograniczony.
 3. Negocjacje z ogłoszeniem.
 4. Negocjacje bez ogłoszenia
 5. Dialog konkurencyjny.
 6. Zamówienie z wolnej ręki.
 7. Zapytanie o cenę.

V. BUDOWA WARUNKÓW UDZIAŁU DLA DOSTAW, USŁUG I ROBÓT BUDOWLANYCH; OPIS SPOSOBU DOKONANIA SPEŁNIANIA  WARUNKU – WZORCOWE PRZYKŁADY

 1. Warunki „pozytywne” – na potwierdzenie spełniania wymogów określonych w art.22  ustawy Pzp.
 2. Warunki „negatywne” – dotyczące podstaw wykluczenia wykonawcy – art. 24 ustawy Pzp
 3. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy, usługi, roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego (art. 25 ust.1 pkt.2 ) ustawy Pzp).
 4. Poleganie na zasobach „podmiotów trzecich”.
 5. Budowa JEDZ. – obowiązki Zamawiającego po 18.04. 2018 roku i po 18.10. 2018 roku,związane z elektronizacją zamówień. ESPD –  nowe wytyczne UZP!.
 6. Procedura „odwrócona” – art. 24 aa – w przetargu nieograniczonym.

VI. BUDOWA POZACENOWYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT

 1. Cena – ustalanie wagi tego kryterium w zależności od rodzaju zamówienia ( kiedy poniżej 60 % ?).
 2. Koszt., w tym koszty eksploatacji.
 3. Jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i  funkcjonalne.
 4. Aspekty społeczne – klauzule społeczne (omówienie).
 5. Aspekty środowiskowe – GPP.
 6. Aspekty innowacyjne.
 7. Organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia.
 8. Serwis posprzedażny.

VII. MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ, MODYFIKACJA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU W PRZYPADKACH OKREŚLONYCH USTAWĄ PZP

 1. Pytania Wykonawców – terminy wnoszenia, terminy obligujące Zamawiającego na udzielenie odpowiedzi.
 2. Modyfikacja treści SIWZ – wpływ na przesunięcie terminu składania ofert.
 3. Modyfikacja treści SIWZ – obligatoryjna zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu w progu „krajowym” i „unijnym”.
 4. Możliwość/konieczność udzielenia odpowiedzi na pytania Wykonawców wniesione po terminie ustawowym.

VIII. SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE ZAGADNIENIA ELEKTRONIZACJI W PZP, W TYM:

 1. Formy oświadczeń woli (pisemna, elektroniczna).
 2. Problematyka elektronicznych oświadczeń woli – ryzyka, zagrożenia, forma.
 3. Podpis elektroniczny – cechy, podział ze względu na formę, skutki prawne.
 4. Pieczęć elektroniczna a podpis elektroniczny.
 5. Komunikacja elektroniczna – rodzaje i formy.
 6. Komunikacja elektroniczna w toku postępowania: forma, tryb, wyjątki od jej stosowania.
 7. Omówienie platformy e-Zamówienia.
 8. Etapy elektronizacji zamówień: I etap: od 18.04. 2018 roku, II etap: od 18.10. 2018 roku.

IX. OCENA OFERT

 1. Ocena formalna.
 2. Ocena merytoryczna.
 3. Ocena w trybie „procedury odwróconej”- art.24 aa, art. 26.
 4. Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty w trybie art. 87 ust.1 ustawy Pzp
 5. Wezwanie do wyjaśnienia treści oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu  w trybie art.26 ust.4 ustawy.
 6. Wezwanie do uzupełnienia dokumentów w trybie art.26 ust.3 ustawy.
 7. Zasady stosowania art. 26 ust. 2f.
 8. Wykluczenie Wykonawcy.
 9. Odrzucenie oferty.
 10. Unieważnienie postępowania.

X. UMOWY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

 1. Budowa wzoru umowy, projektu umowy, Istotnych Postanowień Umowy dla dostaw, usług, robót budowlanych ( w tym w systemie „zaprojektuj i wybuduj”) – wzorcowe przykłady.
 2. Klauzule dotyczące przewidywanych zmian umowy (art.144 ust.1 pkt.1) ustawy Pzp).
 3. Klauzule dotyczące podwykonawstwa w umowach o roboty budowlane.
 4. Zmiany umów – aneksy zgodne z przewidywanymi istotnymi zmianami w umowie.
 5. Umowy na zamówienia w trybie „ z wolnej ręki”  na roboty budowlane i usługi (art. 67 ust.1 pkt.6)
 6. Umowy na zamówienia w trybie „ z wolnej ręki”  na dostawy (art. 67 ust.1 pkt.7 ).
 7. Odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy.
 8. Rozwiązanie umowy – art.145 a ustawy Pzp.
 9. Unieważnienie umowy.
 10. Zmiany umowy na podstawie art. 144 ust.1 pkt.2) – pkt.6) – aneksy.

XI. NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY

 1. Odpowiedzialność pracowników merytorycznych za potwierdzanie wykonanych usług, dostaw, robót budowlanych.
 2. Monitorowanie prac realizowanych w ramach umowy.
 3. Komisyjne odbiory – zasady powoływania Komisji Odbiorowych.
 4. Odbiory warunkowe i bezwarunkowe.
 5. Odbiory etapów/faz, odbiór końcowy, odbiór ostateczny.
 6. Odstąpienie od umowy za opóźnienia w realizacji umowy i/lub wadliwe wykonywanie zamówienia.
 7. Penalizacja – odpowiedzialność wynikająca z przepisów k.k.

XII. TYPOWE BŁĘDY I NIEPRAWIDŁOWOŚCI PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – przykłady (wyniki kontroli)

 1. Nieuzasadnione dzielenie zamówienia na części celem uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp.
 2. Błędne oszacowanie przedmiotu zamówienia/ zaniżanie wartości/ zawyżanie wartości/ dobór sposobu obliczania wartości zamówienia.
 3. Opis przedmiotu zamówienia z naruszeniem art. 29 ust.1, 29 ust.2 i 29 ust.3.
 4. Niewłaściwy dobór trybu udzielenia zamówienia.
 5. Warunki udziału w postępowaniu naruszające zasadę uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców.
 6. Nieprecyzyjny opis warunków udziału w postępowaniu uniemożliwiający dokonanie oceny ich spełniania.
 7. Budowa pozacenowych kryteriów oceny ofert – kryteria uznaniowe.
 8. Bezpodstawne odrzucenie oferty.
 9. Zaniechanie wezwania wykonawcy do wyjaśnienia i/lub uzupełnienia treści dokumentów w trybie art.26 ust.3 i art. 26 ust.4 ustawy Pzp.
 10. Zaniechanie wykluczenia wykonawcy.
 11. Wybór oferty z rażącym naruszeniem ustawy Pzp.
 12. Zawarcie umowy z niedookreśleniem obowiązków Wykonawcy.
 13. Udzielanie zamówień „z wolnej ręki” z  naruszeniem art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 ustawy.  

XIII. BUDOWA PLANU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (PLANY POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ – ART.13 a Pzp)

 1. Plan zamówień publicznych na dostawy.
 2. Plan zamówień publicznych na usługi, w tym usługi wieloletnie.
 3. Plan zamówień publicznych na roboty budowlane, w tym inwestycje wieloletnie.
 4. Korekta planu zamówień publicznych.
 5. Zamówienia nieplanowane.
 6. Budowa planu zamówień z uwzględnieniem środków pochodzących z projektów współfinansowanych z UE.

XIV. PODSUMOWANIE, DYSKUSJA PANELOWA

Uwaga : program szkolenia podlega ochronie prawnoautorskiej i nie może być wykorzystywany bez zgody firmy KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *