SPECJALISTYCZNE SZKOLENIE ON – LINE DLA PODMIOTÓW MEDYCZNYCH / LISTOPAD 2021 – Zamówienie publiczne na dostawy i serwis sprzętu medycznego zgodnie z nową ustawą Prawo Zamówień Publicznych – przygotowanie i przeprowadzenie postępowania oraz realizacja umowy, 26. listopada 2021 roku


SZKOLENIE ON – LINE DLA PODMIOTÓW MEDYCZNYCH


ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

NA DOSTAWY I SERWIS

SPRZĘTU MEDYCZNEGO 

ZGODNIE Z NOWĄ USTAWĄ 

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


26. LISTOPADA 2021 ROKU


Szanowni Państwo,

W imieniu firmy KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje uprzejmie zapraszam do udziału w specjalistycznym szkoleniu ON – LINE dla podmiotów medycznych, podczas którego zostaną przedstawione i szczegółowo omówione zagadnienia / na przykładach / z zakresu interpretacji oraz praktycznych aspektów stosowania przepisów nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych na każdym etapie procedury udzielenia zamówienia publicznego na dostawy i serwis sprzętu medycznego.


PROGRAM SZKOLENIA ON – LINE :

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

NA DOSTAWY I SERWIS

SPRZĘTU MEDYCZNEGO 

ZGODNIE Z NOWĄ USTAWĄ 

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


26. LISTOPADA 2021 ROKU


I. Szacowanie zamówień publicznych:

1. Czy mamy do czynienia z zamówieniem odrębnym, jeżeli potrzeba udzielenia kolejnego zamówienia powstała w trakcie trwania roku i znalazła swoje odzwierciedlenie przy nowelizacji budżetu?

2. Jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie na nierozstrzygnięte części zamówienia, jeżeli wartość szacunkowa unieważnionych części zamówienia nie przekracza kwoty 130.000 zł?

3. Czy w trakcie postępowania zamawiający może zwiększyć ilość części zamówienia, uznając to jako zmianę nieistotną, ze względu na niewielką wartość tych części?

4. Czy należy sumować wartość nowe zamówienia z pozostałymi, jeżeli w ciągu roku pojawi się zamówienie tego samego rodzaju o wartości nieprzekraczającej 130.000 zł, gdy nie udzielono jeszcze wszystkich zamówień ujętych wcześniej w planie zamówień, których wartość przekraczała 130.000 zł?

5. W jaki sposób określić wartość zamówienia na dostawy szczepionek na różne choroby, które nastąpią w odstępach czasu?

Czy obecnie zamawiający może oszacować wartość zamówienia na podstawie rozeznania rynku, kierując w tym celu bezpośrednie zapytania do potencjalnych wykonawców?

6. Jak powinien kształtować się zakres zamówienia objętego prawem opcji w stosunku do zamówienia podstawowego?

7. Czy kody CPV mogą stanowić jedyne kryterium decydujące o sposobie szacowania wartości zamówienia?

8. Czy dopuszczalne jest zwiększenie wysokości środków przeznaczonych na sfinansowanie świadczeń zdrowotnych po otwarciu ofert w prowadzonym konkursie?

9. W jaki sposób należy szacować wartość zamówienia w przypadku zamówień udzielanych w częściach?

10. Jak zamawiający powinien oszacować wartość zamówienia, jeżeli zamierza zakupić aparat RTG, mammograf, aparat USG oraz unit stomatologiczny?

11. Czy zamawiający może ustalić wartość zamówienia mając na względzie ceny oferowane przez wykonawców w postępowaniach sprzed 3 miesięcy?

12. W jaki sposób ustalić ewentualną konieczność łącznego szacowania zamówień w takim przypadku:

W planie zamówień mam takie pozycje: 1. Środki czystości – umowa kończy się w marcu 2022 r.; 2. Środki dezynfekcyjne – 35.000 zł netto – umowa kończy się w grudniu 2021 r.; 3. Środki jednorazowego użytku – strzykawki, mat. opatrunkowe, gaziki – wszczęcie postępowania II kwartał; 4. Rękawiczki jednorazowe – ok. 50.000 zł netto – wszczęcie postępowania II kwartał; 5. Środki na przeciwdziałanie COVID-19: maski ffp-3, kombinezony – 338.000 zł netto – wszczęcie postępowania II kwartał; 6. testy na wykrycie COVID-19 – 228.000 zł netto – wszczęcie postępowania II kwartał.

13. Czy środki dezynfekcyjne łączyć ze środkami czystości?

14. Jak zakwalifikować w planie finansowym utworzenie pracowni wraz z zakupem sprzętu medycznego, jeżeli koszt zakupu sprzętu jest wyższy niż robót budowlanych?

15. W jaki sposób należy szacować wartość zamówienia na usługę wykonania przeglądów pogwarancyjnych oraz napraw awarii sprzętu medycznego?

Część II Postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie nowej ustawy Pzp:

1. Jakie są etapy postępowania w przetargu nieograniczonym?

2. Jakie nowe elementy powinien zawierać SWZ?

3. Jakie są zasady wyjaśniania treści SWZ?

4. Jak ustalić warunki udziału w postępowaniu?

5. Jakich dokumentów mogę żądać od wykonawców? Czy musisz ustalić kryteria równoważności?

6. Jakie są zasady startu w postępowaniu konsorcjów?

7. Jakie są zasady wspólnego startu w postępowaniu?

8. Jakie są zasady udziału podwykonawcy?

9. Jakie są zasady udostępnienia potencjału?

10. Co to są przedmiotowe środki dowodowe?

11. Co to są podmiotowe środki dowodowe? Jak postępować w przypadku zagranicznych podmiotów(zagraniczne KRK, przykłady dokumentów zagranicznych)?

12. Jak powinny wyglądać wyjaśnienia rażąco niskiej ceny?

13. Kiedy mogę poprawić omyłkę w ofercie?

14. Kiedy wykluczyć wykonawcę z postępowania?

15. Kiedy odrzucić ofertę?

16. Kiedy mogę unieważnić postępowanie?

17. Kiedy muszę unieważnić postępowanie?

18. Jakie kryteria oceny ofert mogę zastosować?

19. Jak wygląda procedura przedłożenia terminu związania ofertą?

20. Kiedy wykonawca może skutecznie utajnić dokumenty?

Część III. Przetarg krajowy:

1. Jakie są różnice między przetargiem krajowym a unijnym?

2. Jakie są warianty prowadzenia przetargu krajowego?

Część IV. Zmiany w umowach według nowej ustawy PZP:

1. Jakich postanowień nie może zawierać umowa?

2. Jak określać termin wykonania zamówienia wg. nowej ustawy?

3. Jakie są zasady kształtowania kar umownych i ich naliczania zgodnie z nowym PZP?

4. Kiedy mogę zmienić umowę według nowego PZP ?

a) zmiana przewidziana w postanowieniach umownych;
b) zmiana wykonawcy;
c) zamówienia dodatkowe;
d) zmiany o niskiej wartości;

5. Czy jest możliwe aneksowanie umowy przed terminem zawarcia umowy oraz po upływie umownego terminu na wykonanie przedmiotu świadczenia.

6. Odstąpienie od umowy oraz jej unieważnienie.

Część V. Środki ochrony prawnej:

1. Jakie są zmiany w zakresie wnoszenia odwołań?

2. Kiedy odwołanie będzie odrzucone?

3. W jaki sposób wykonawca może przystąpić do postępowania odwoławczego?

4. Jak uwzględnić odwołanie?

Część VI. Zamówienia poniżej 130 000 zł:

1. Czy muszę mieć regulamin udzielania zamówień poniżej kwoty bagatelnej ?

2. Jakie są zasady udzielania zamówień poniżej 130 000 zł ?

3. Jak uniknąć zarzutu sztucznego podziału zamówienia ?

4. Jakie są metody ustalania wartości szacunkowej zamówienia ?

5. Jaką mogę ponieść odpowiedzialność za naruszenia ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ?


Uwaga : program szkolenia podlega ochronie prawnoautorskiej i nie może być wykorzystywany bez zgody firmy KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje. 


 • szkolenie prowadzi : radca prawny MICHAŁ SZCZODRY

od 11 lat specjalizuje się w problematyce zamówień publicznych;

zajmuje się doradztwem w zakresie zamówień publicznych dla zamawiających i wykonawców na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

posiada bogate doświadczenie w reprezentacji zamawiających i wykonawców przed KIO i Sądami Okręgowymi; z powodzeniem reprezentował przed KIO podmioty publiczne takie, jak: Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. w Warszawie, Miasto Katowice – Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach, Miasto Stołeczne Warszawa – Zarządu Dróg Miejskich oraz przedsiębiorców starających się uzyskać zamówienie publiczne;

jest autorem specjalistycznych publikacji na temat zamówień publicznych, które były publikowane na łamach m.in. : ” ZAMAWIAJĄCY. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE „, ” RZECZPOSPOLITA „;

jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych;


 • SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE :

 • szkolenie odbędzie się w dniu 26. listopada ( 9.00 – 15.00 ) 2021 roku;
 • szkolenie trwa 8 godzin lekcyjnych,
 • uczestnicy zajęć powinni dysponować urządzeniem ze stabilnym podłączeniem do internetu (komputer, tablet, telefon), słuchawkami lub głośnikami;
 • szkolenie będzie prowadzone w czasie rzeczywistym na platformie edukacyjnej
 • uczestnicy zajęć otrzymają link, pod którym będą mogli się zalogować i zostaną skierowani do wirtualnej sali szkoleniowej, w której trener prowadzi zajęcia ” na żywo ” a uczestnicy mają bezpośredni podgląd do wszystkich materiałów wykorzystywanych podczas szkolenia oraz mogą na bieżąco zadawać pytania, na które otrzymają odpowiedzi w czasie rzeczywistym; 
 • uczestnicy otrzymują w formie elektronicznej: materiały dotyczące problematyki szkolenia oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu, które są przesyłane na wskazany adres e-mail;

 • koszt uczestniczenia jednej osoby wynosi 250 PLN + 23. proc. VAT;

uwaga :

– w przypadku złożenia oświadczenia, że szkolenie jest finansowane przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu pracowników – przysługuje zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT,

udział w szkoleniu jest premiowany specjalnym 10 – procentowym rabatem na udział w innych zajęciach organizowanych w formie ON – LINE lub stacjonarnej przez firmę KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje w 2021 roku;


 • warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest :
 • w terminie do dnia 19. listopada 2021 roku przesłanie formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu – faksem : 12 / 633 23 43 lub emailem : kontrakt@kontrakt-firma.pl oraz
 • wniesienie opłaty – wyłącznie po szkoleniu w terminie do 7 dni od otrzymania faktury – na konto : KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje; Nest Bank S.A., NRB 71 1870 1045 2083 1066 0468 0001.

Faktury zostaną wystawione po zakończeniu szkolenia i przesłane pocztą priorytetową lub w formie elektronicznej  na adres wskazany przez podmioty zgłaszające osoby do udziału w szkoleniu.

Jednocześnie, uprzejmie informuję, że : 

 • rezygnacja z udziału w szkoleniu na 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia powoduje konieczność poniesienia pełnych kosztów za udział w szkoleniu,
 • program szkolenia podlega ochronie prawnoautorskiej i nie może być wykorzystywany bez zgody firmy KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie proszę o kontakt.

Z wyrazami szacunku ,

Bolesław Budzicz

573 325 651


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *