SZKOLENIA MARZEC 2020 : NOWOŚĆ ! AKADEMIA NOWEGO PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – CZĘŚĆ 1. – Nowe Prawo zamówień publicznych – wprowadzenie do nowych przepisów wraz z ich kompleksowym omówieniem, Kraków, 30. – 31. marca 2020 roku


CYKL SZKOLEŃ W RAMACH

AKADEMII NOWEGO PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

CZĘŚĆ 1. : 

NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

OMÓWIENIE FUNDAMENTALNYCH ZMIAN W PRZEPISACH,

KTÓRE BĘDĄ OBOWIĄZYWAĆ OD 1. STYCZNIA 2021 ROKU

W TYM M.IN. :

PRZEWODNIK PO NOWEJ USTAWIE PZP WRAZ Z ANALIZĄ PORÓWNAWCZĄ PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCYCH Z PRZEPISAMI NOWYMI

OPINIE I ANALIZY URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, DOTYCZĄCE NOWEGO PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

TEKST NOWEGO PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH WRAZ Z KOMENTARZEM WPROWADZAJĄCYM  

KRAKÓW, 30. – 31. MARCA 2020 ROKU

Szanowni Państwo,

W  imieniu firmy KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje  uprzejmie zapraszam do udziału w szkoleniach, w ramach AKADEMII NOWEGO PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, poświęconych szczegółowemu umówieniu przepisów zupełnie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, która została przyjęta przez Sejm RP 11. września 2019 roku oraz przez Senat RP 26. września 2019 roku oraz podpisana przez Prezydenta RP 14. października 2019 roku i wejdzie w życie 1. stycznia 2021 roku.

Nowe Prawo zamówień publicznych zastąpi obecnie obowiązującą ustawę z 29. stycznia 2014 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1843) i będzie stanowiło fundamentalną zmianę w przepisach, do której powinni przygotować się Zamawiający i Wykonawcy.

W tym celu, firma KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje opracowała cykl sześciu szkoleń, podczas których w sposób kompleksowy będą omówione nowe przepisy w odniesieniu do praktycznych aspektów poszczególnych specjalnie wybranych obszarów tematycznych, mających najważniejsze znaczenie dla procedury udzielania zamówienia publicznego oraz realizacji umowy o zamówienie publiczne :

 1. Nowe Prawo zamówień publicznych : wprowadzenie do nowych przepisów wraz z ich kompleksowym umówieniem, 
 2. Umowy w Nowym Prawie Zamówień Publicznych : w tym m.in. nakaz współdziałania zamawiającego i wykonawcy; klauzule abuzywne, obligatoryjne postanowienia umowne.
 3. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi : w tym m.in. udzielanie zamówień w zależności od ich wartości – nowe zasady.
 4. Nowe zasady udzielania zamówień publicznych w zależności od wartości zamówienia . Nowe progi kwotowe w Nowym Prawie Zamówień Publicznych. 
 5. Zamówienia na roboty budowlane w Nowym Prawie zamówień publicznych : w tym m.in. dostosowanie ustawy Pzp do realiów rynkowych.
 6. Zamawianie systemów informatycznych i dostaw IT : w tym m.in. istotne zmiany wynikającego z przepisów Nowego Prawie zamówień publicznych.

Obecnie zapraszamy Państwa do udziału w pierwszym szkoleniu w ramach

AKADEMII NOWEGO PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH pt. :

NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

wprowadzenie do nowych przepisów

wraz z ich kompleksowym umówieniem

KRAKÓW, 30. – 31. MARCA 2020 ROKU


PROGRAM SZKOLENIA:

Wstęp:

 • cel wprowadzanych zmian,
 • wyłączenia przedmiotowe,
 • wyłączenia podmiotowe,
 • zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania nowej ustawy Pzp,
 • nowe progi kwotowe,
 • Zamawiający publiczni, Zamawiający sektorowi, Zamawiający subsydiowani,

1. Systematyka nowej ustawy – Przewodnik po ustawie Pzp – z uwzględnieniem zmian.

2. Zamówienia od progu 50 000 zł do 130 000 zł  – zasady przygotowania i udzielania zamówień.

3. Definicje w nowej  ustawie  PZP i ich znaczenie dla prowadzonych postępowań i efektywności dokonywanych zakupów.

4. Plany postępowań o udzielenie zamówienia  – obowiązkowa aktualizacja  w trakcie roku budżetowego.

5. Przygotowanie postępowania :

 • opis przedmiotu zamówienia,
 • szacowania wartości  zamówienia i konkursu – niedozwolony podział zamówienia na części w tym – unikanie  stosowania przepisów ustawy,
 • dobór trybu udzielenia zamówienia.

6. Wykonanie obowiązkowej analizy zamawianych dostaw, usług, robót budowlanych  przed wszczęciem postępowania; zwiększenie znaczenia dialogu z Wykonawcami.

7. Nowe regulacje w zakresie zasad prowadzenia postępowania, w tym w zakresie osób odpowiedzialnych za prowadzenie postępowania – komisje przetargowe.

7.1. Zmiany w zakresie przesłanek wyłączenia z postępowania.

8. Tryby udzielania zamówień dla postępowań poniżej i powyżej progów unijnych; podział ze względu na wartość – różnice ( przewodnik po zmianach – w ujęciu tabelarycznym):

1) tryb podstawowy,

2)  przetarg nieograniczony;

3) przetarg ograniczony;

4) negocjacje z głoszeniem;

5) negocjacje bez ogłoszenia;

6) dialog konkurencyjny;

7) partnerstwo innowacyjne;

8) zamówienie z wolnej ręki.

9. Usługi społeczne – nowe regulacje.

10. Specyfikacja Warunków Zamówienia po nowelizacji.

10.1. Zasady prowadzenia negocjacji z Wykonawcami.

10.2. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – terminy, zmiana treści dokumentów           zamówienia przez Zamawiającego w toku postępowania.

10.3. Zasady komunikacji między Zamawiającym a Wykonawcą.

10.4. Projekt umowy jako załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia – wymogi nowego Prawa zamówień publicznych przy budowie IPU/wzoru umowy/projektu umowy.

11. Minimalne terminy ustawowe  na przeprowadzenie procedury.

12. Zasady publikacji ogłoszenia o zamówieniu oraz udostępnianie dokumentów zamówienia – nowe zasady postępowania. Pozostałe obowiązki publikacyjne w toku postępowania.

13. Zasady sporządzania oferty przez Wykonawcę oraz jej składania.

13.1. Prowadzenie postępowania w formie elektronicznej.

14. Termin związania ofertą, przedłużanie okresu związania ofertą.

15. Zmiany w stosunku do obecnego stanu prawnego w zakresie wnoszenia wadium w postępowaniu.

16. Kryteria oceny ofert w postępowaniu po nowelizacji. (Tabela zmian).

17. Zasady kwalifikacji podmiotowej Wykonawców (obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia).

18. Dokumenty i oświadczenia przedkładane przez Wykonawcę w postępowaniu.

 • ważność dokumentów,
 • zasady uzupełniania.
 • podmiotowe środki dowodowe.

19. Konsorcja (podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie) i podmioty trzecie w postępowaniu – bardzo istotne zmiany.

20. Otwarcie ofert :

 • oferty składane  w postaci elektronicznej  ( jak skutecznie zabezpieczyć poprawne otwarcie ofert),
 • możliwość otwarcia w innym niż wyznaczony terminie,
 • badanie i ocena ofert,
 • dokumenty i oświadczenia składane w postępowaniu,
 • uzupełnianie przedmiotowych środków dowodowych – wezwanie do złożenia lub uzupełnienia środków dowodowych,
 • nowe przesłanki odrzucenia oferty w postępowaniu,
 • wybór oferty po terminie związania,
 • oferty dodatkowe w postępowaniu,

21. Wynik postępowania -zasady publikacji/zakres informacji podanych w ogłoszeniu o wyborze najkorzystniejszej oferty.

22. Nowe przesłanki unieważnienie postępowania.

23. Umowa w nowym Prawie zamówień publicznych:

 • obowiązkowe klauzule w  umowie, klauzule abuzywne,
 • klauzule niedozwolone,
 • zabezpieczenie interesów wykonawcy – odejście od monopolistycznej pozycji Zamawiającego przy budowie IPU/wzoru umowy,
 • zasady  aneksowania umów,
 • nowe zasady waloryzacja wynagrodzeń,
 • zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

23.1.Podwykonawstwo i obligatoryjne klauzule dotyczące  podwykonawstwa w umowie.

24. Prawo odstąpienie od umowy lub jej unieważnienia . Bardzo istotne przepisy wprowadzone nową ustawą Pzp.

25. Zasady stosowania zaliczek / częściowych płatności w umowach.

26. Nowe, dodatkowe obowiązki informacyjne Zamawiającego  związane z zawarciem umowy  oraz jej  realizacją (tzw. ewaluacja realizacji umowy) lub zakończeniem realizacji umowy.

27. Dokumentowanie postępowania oraz archiwizacja dokumentów. Nowe przepisy dotyczące prowadzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia.

28. Nowe, dodatkowe obowiązki informacyjne.

28.1.Zasady udostępniania dokumentacji z postępowania.

29. Obowiązki publikacyjne ciążące na Zamawiających.

30. Środki ochrony prawnej w nowym Prawie zamówień publicznych.

30.1. Katalog możliwych do zaskarżenia czynności Zamawiającego oraz przepisy regulujące czynności w postępowaniu odwoławczym.

31. Skarga do Sądu – nowe rozwiązania ustawowe. 

32. Kontrola dokumentacji z postępowania.

33. Dyskusja.

Uwaga : program szkolenia podlega ochronie prawnoautorskiej i nie może być wykorzystywany bez zgody firmy KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje. 


Udział w szkoleniu pozwoli na dokładne zapoznanie się z przepisami Nowego Prawa Zamówień Publicznych, które zostaną kompleksowo omówione w kontekście ich interpretacji oraz praktycznego stosowania.

Uczestnicy szkolenia otrzymają skrypt zawierający m.in.:

 • autorskie opracowania Wykładowcy, w tym :

Przewodnik po nowej ustawie Pzp,

tabele zmian określonych w programie szkolenia,

 • opinie, analizy UZP dotyczące nowego Prawa zamówień,
 • tekst nowej ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z komentarzem wprowadzającym

oraz płytę CD zawierającą prezentację Wykładowcy, notes, długopis i zaświadczenie o udziale  w szkoleniu.

 • szkolenie jest przeznaczone dla m.in. : osób odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, osób wchodzących w skład komisji przetargowych, kierowników komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania oraz  pracowników, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zamówień publicznych,
 • szkolenie prowadzi : SEBASTIAN RUDZIŃSKI

prawnik, który od 1996 roku specjalizuje się w problematyce zamówień publicznych;

absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, uczestników studiów podyplomowych oraz wielu specjalistycznych szkoleń z dziedziny zamówień publicznych;

od 24 lat prowadzi kompleksową obsługę zamówień publicznych finansowanych ze środków krajowych i pomocowych dla kilku jednostek samorządu terytorialnego, w tym od 15 lat dla jednej z największych publicznych uczelni a od 2 lat dla jednej z czołowych instytucji naukowo – badawczych;

współpracownik firmy KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje, dla której przygotował i przeprowadził szkolenia m.in. :

 1. Przetarg po elektronizacji zamówień publicznych,
 2. Postępowanie przetargowe na nowych zasadach z uwzględnieniem: e-Jedz, e – Zamówienia, przepisów RODO,
 3. Praktyczne aspekty elektronizacji zamówień publicznych / e-Usługi, e – Zamówienia, e-Faktura / + RODO w zamówieniach publicznych,
 4. Tryby negocjacyjne w zamówieniach publicznych, elektronizacja zamówień publicznych,
 5. Warsztaty z zakresu PZP 2018 : Zamówienia na usługi społeczne, procedura odwrócona, elektronizacja zamówień publicznych;
 6. Zamówienia publiczne w zakresie działań informacyjno – promocyjnych;
 7. Praktyczne aspekty znowelizowanych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;
 8. Zamówienia publiczne w praktyce szkół wyższych i instytucji naukowo – badawczych;
 9. Badanie i ocena ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

 • szkolenie trwa 16 godzin lekcyjnych,
 • szkolenie odbędzie się w KRAKOWIE, w dniach 30. marca – 31. marca 2020 roku, w godzinach 10.00 – 16.00 oraz 9.00 – 15.00; w centrum Krakowa, w doskonale wyposażonej i klimatyzowanej sali konferencyjnej w Hotelu POLONIA, ul. Basztowa 25, (telefon: 12 4221233 ); szczegółowe informacje na temat miejsca szkolenia znajdą Państwo na stronie www.hotel-polonia.com.pl,
 • w czasie przerw, dla uczestników przewidziano kawę, herbatę, zimne napoje, drobny poczęstunek oraz obiad, 
 • koszt uczestniczenia jednej osoby wynosi : 750 PLN + 23. proc. VAT / nie zawiera kosztów noclegu /;
 • Uwaga : w przypadku złożenia oświadczenia, że szkolenie jest finansowane przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu pracowników – przysługuje zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT,
 • warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest :
 • w terminie do dnia 23. marca 2020 roku przesłanie formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu na adres : KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje, 31 – 153 Kraków, ul. Szlak 65 lub faksem : 12 / 633 23 43 lub e-mailem : kontrakt@kontrakt-firma.pl oraz
 1. wniesienie opłaty – wyłącznie po szkoleniu – w terminie do 7 dni od otrzymania faktury – na konto : KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje; Nest Bank S.A., NRB 71 1870 1045 2083 1066 0468 0001.

Faktury zostaną wystawione po zakończeniu szkolenia i przesłane pocztą poleconą na adres wskazany przez podmioty zgłaszające osoby do udziału w szkoleniu.

Jednocześnie, uprzejmie informuję, że : 

 • rezygnacja z udziału w szkoleniu na 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia powoduje konieczność poniesienia pełnych kosztów za udział w szkoleniu,
 • program szkolenia podlega ochronie prawnoautorskiej i nie może być wykorzystywany bez zgody firmy KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie proszę o kontakt.

Z wyrazami szacunku ,

Bolesław Budzicz

573 325 651, 502 174601, 12 / 633 23 43 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *