SZKOLENIA MARZEC 2020 : Praktyczne aspekty przygotowania i realizacji budowlanego procesu inwestycyjnego, Wrocław, 26. – 27. marca 2020 roku


SZKOLENIE DLA INWESTORÓW PUBLICZNYCH :

PRAKTYCZNE ASPEKTY

PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI

BUDOWLANEGO PROCESU INWESTYCYJNEGO


W trakcie zajęć zostaną omówione następujące zagadnienia m.in. :

               1. Uruchomienie inwestycji

               2. Podstawowe przepisy regulujące proces inwestycyjny

               3. Podstawowe informacje na temat planowania przestrzennego

               4. Ustalenie warunków zabudowy

               5. Inwestycje szczególne

               6. Postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

               7. Wybór wykonawcy robót

               8. Opis przedmiotu zamówienia

               9. Określenia wartości zamówienia

               10. Umowa o roboty budowlane

               11. Zabezpieczenie wykonania

               12. Zaliczki

               13. Ubezpieczenia w procesie realizacji robót

               14. Prawo budowlane Definicje

               15. Organy administracji i nadzoru

               16. Przygotowanie robót

               17. Obowiązki uczestników procesu realizacji robót

               18. Rozpoczęcie działań na budowie

               19. Zmiany w projekcie

                20. Oddanie obiektu do użytkowania

                21. Skutki nieprzestrzegania prawa w procesie inwestycyjnym

WROCŁAW, 26. – 27. MARCA 2020 ROKU


Szanowni Państwo,

W imieniu firmy KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje mam przyjemność zaprosić do udziału w specjalistycznym szkoleniu prowadzonemu w oparciu o obowiązujący stan prawny dla przedstawicieli inwestorów publicznych, którzy są odpowiedzialni za przygotowanie i realizację budowlanego procesu inwestycyjnego

 • szkolenie prowadzi : DR INŻ. JACEK WACŁAW PILISZEKinżynier, z ponad 35 – letnim doświadczeniem w dziedzinie budownictwa i inwestycji ( w kraju i za granicą ) pracował jako ekspert przy realizacji kontraktów budowlanych o wielkich wartościach ; Członek Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (FIDIC) i Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Konsultingu Inżynierskiego (EFCA) poprzez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Konsultantów SIDIR – obecnie Członek Zarządu SIDIR, arbiter Sądu Arbitrażowego SIDIR, Rozjemca SIDIR; posiada Certyfikat Niezależnego Inżyniera Konsultanta FIDIC; legitymuje się ugruntowanym doświadczeniem praktycznym jako m.in. Kierownik Budowy, Inżynier Budowy, Menedżer Projektu, Ekspert Kluczowy w sprawach dotyczących kompleksowego planowania, realizacji i rozliczania robót budowlanych, w tym również w ramach zamówień publicznych; znakomity wykładowca w dziedzinie praktycznych aspektów prawa budowlanego, praktycznych aspektów budowlanego procesu inwestycyjnego, praktycznych aspektów kosztorysowania i rozliczania robót budowlanych, realizacji inwestycji zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC ( na różnym poziomie zaawansowania ), utrzymania obiektów budowlanych, zintegrowanego zarządzania projektem budowlanym, stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w przygotowaniu i realizacji inwestycji budowlanych,
 • szkolenie trwa 16 godzin lekcyjnych / szczegółowy program w załączeniu / ,

 • szkolenie odbędzie się we WROCŁAWIU, w dniach 26. marca – 27. marca 2020 roku, w godzinach 10.00 – 16.00 oraz 9.00 – 15.00; w doskonale wyposażonej i klimatyzowanej sali konferencyjnej w Hotelu EUROPEJSKIM, ul. Piłsudskiego 88 ( telefon : 71 77 21 000); budynek znajduje się w centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie Dworca Głównego PKP; szczegółowe informacje na temat miejsca szkolenia znajdą Państwo na stronie www.europejskiwroclaw.pl,

 • uczestnicy otrzymują materiały dotyczące problematyki szkolenia, notes, długopis oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu,

 • w czasie przerw, dla uczestników przewidziano kawę, herbatę, zimne napoje, drobny poczęstunek oraz obiad,

 • koszt uczestniczenia jednej osoby wynosi 900 PLN + 23. proc. VAT / nie zawiera kosztów noclegu /;

  UWAGA :

 • w przypadku udziału w szkoleniu od dwóch do trzech osób z jednej firmy/instytucji, przysługuje bonifikata w wysokości 50 PLN od każdej zgłoszonej osoby; firmy/instytucje, które zamierzają zgłosić powyżej trzech osób, uprzejmie zapraszamy do negocjacji warunków udziału w szkoleniu;

 • w przypadku złożenia oświadczenia, że szkolenie jest finansowane przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu pracowników – przysługuje zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT,

 • warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest:

  1. w terminie do 20. marca 2020 roku przesłanie formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu na adres : KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje, 31 – 153 Kraków, ul. Szlak 65 lub faksem : 12 / 633 23 43 lub e-mailem: kontrakt@kontrakt-firma.pl oraz 

  2. wniesienie opłaty – wyłącznie po szkoleniu – w terminie do 7 dni od otrzymania faktury – na konto : KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje, Nest Bank S.A., NRB 71 1870 1045 2083 1066 0468 0001.

Faktury zostaną wystawione po zakończeniu szkolenia i przesłane pocztą poleconą na adres wskazany przez podmioty zgłaszające osoby do udziału w szkoleniu.

Jednocześnie, uprzejmie informuję, że rezygnacja z udziału w szkoleniu na 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia powoduje konieczność poniesienia pełnych kosztów za udział w szkoleniu.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie proszę o kontakt.

Z wyrazami szacunku ,

Bolesław Budzicz

573 325 651, 502 174601, 12 / 633 23 43 


PROGRAM SZKOLENIA :

PRAKTYCZNE ASPEKTY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI

BUDOWLANEGO PROCESU INWESTYCYJNEGO

WROCŁAW, 26. – 27. MARCA 2020 ROKU

1.   Uruchomienie inwestycji

a.    Proces inwestycyjny a proces budowlany

b.    Cykl projektu

2.   Podstawowe przepisy regulujące proces inwestycyjny

a.   Przegląd przepisów

b.   Inwestycje celu publicznego i przestrzeń publiczna

3.   Podstawowe informacje na temat planowania przestrzennego

a.    Szczeble planowania

b.   Studium kierunków uwarunkowań i rozwoju przestrzennego gminy i mpzp

c.    Dyskusja – zalety i wady przypadków istnienia i braku mpzp

d.    Renta planistyczna, odszkodowania i opłaty

4.   Ustalenie warunków zabudowy

a.    Procedura

b.   Parametry

c.   Praktyka i orzecznictwo

5.   Inwestycje szczególne

a.   Podstawowe specustawy dla procesu inwestycyjno – budowlanego; omówienie

b. Szczegółowe omówienie wybranej specustawy (zgodnie z zainteresowaniem uczestników szkolenia)

c.   Dyskusja – zalety specustawy, możliwość stosowania

6.  Postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

a.    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

b.    Podział przedsięwzięć ze względu na procedurę środowiskową

c.    Kiedy potrzebna jest ocena oddziaływania na środowisko

7.   Wybór wykonawcy robót

a.    Na co zwrócić uwagę przygotowując SIWZ

b.    Wybór trybu postępowania

8.   Opis przedmiotu zamówienia

a.    Regulacje prawne

b.    Wybór formuły realizacji projektu – rozkład ryzyk

c.    Projekt wykonawczy

d.    Program funkcjonalno użytkowy

e.    Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

9.   Określenia wartości zamówienia

a.    Opis sposobu określania ceny

b.    Obmiar i ryczałt

10.  Umowa o roboty budowlane

a.    Umowa w sprawie zamówienia publicznego

b.    Konsekwencje niezrównoważonych umów

11.   Zabezpieczenie wykonania

a.   Zalety i wady różnych form zabezpieczenia

b.   Zapisy ograniczające odpowiedzialność ubezpieczycieli

12.   Zaliczki

13.   Ubezpieczenia w procesie realizacji robót

a.   Warunki ubezpieczeń wg Warunków Kontraktowych FIDIC

b.   Monachijski standard ubezpieczeń robót budowlanych

14. Prawo budowlane Definicje

a.    Pojęcia, na które warto zwrócić uwagę

b.    Definicje wymagające komentarza/uzupełnienia

15.  Organy administracji i nadzoru

16.   Przygotowanie robót

a.    Niezbędna dokumentacja

b.    Opiniowania i uzgadnianie projektu

c     Pozwolenie na budowę czy zgłoszenie

d.    Projekt budowlany i inne dokumenty do wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia robót

e.    Decyzja o pozwoleniu na budowę – przykład

f.     Plan BIOZ

17.  Obowiązki uczestników procesu realizacji robót

a.    Inwestor/zamawiający /zleceniodawca

b.    Projektant

c.    Prawo autorskie a nadzór autorski

d.    Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych – przykłady

e.    Wykonawca i jego przedstawiciele

f.     Podwykonawstwo

g.    Nadzór techniczny

h.     Konieczność ustanowienia nadzoru

i.      Inżynier wg FIDIC

18.   Rozpoczęcie działań na budowie

a.    Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia robót

b.    Dziennik Budowy – przykłady

19.   Zmiany w projekcie

a.    Według Praw budowlanego

b.    Według Prawa zamówień publicznych

20.   Oddanie obiektu do użytkowania

a.    Zawiadomienie

b.    Pozwolenie na użytkowanie

c.    Kontrola obowiązkowa na budowie – podstawowe trudności

21.   Skutki nieprzestrzegania prawa w procesie inwestycyjnym

a.    Rodzaje odpowiedzialności

b.    Samowola budowlana

c.    Legalizacja samowoli

d.    Odpowiedzialność zawodowa i karna


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *