SZKOLENIE ON – LINE / GRUDZIEŃ 2021 – NOWOŚĆ – Zamówienie publiczne w informatyce na dostawy i usługi IT – zgodnie z Nowym Prawem Zamówień Publicznych; 17. grudnia 2021 roku


SZKOLENIE ON – LINE


ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W INFORMATYCE

NA DOSTAWY I USŁUGI IT

ZGODNIE Z NOWYM PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


W trakcie zajęć zostaną wykorzystane liczne case studies oraz omówione m.in. : 

 • główne zagadnienia związane z przygotowaniem, wszczęciem i prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w kontekście specyfiki branży IT;
 • regulacje prawne dotyczących procesu zakupowego;
 • obowiązki i uprawnienia po stronie zamawiającego w zakresie przygotowania, wszczęcia i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • postrzeganie konkurencyjności podmiotowej i przedmiotowej w branży informatycznej;
 • aktualna linia orzecznicza.

17. GRUDNIA 2021 ROKU


Szanowni Państwo,

W imieniu firmy KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje uprzejmie zapraszam do udziału w szkoleniu ON – LINE, podczas którego zostaną przedstawione i szczegółowo omówione zagadnienia z zakresu interpretacji oraz praktycznych aspektów stosowania obowiązujących przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych na każdym etapie procedury udzielania zamówienia publicznego na dostawy i usługi IT.


PROGRAM SZKOLENIA ON – LINE :

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

NA DOSTAWY I USŁUGI IT


17. GRUDNIA 2021 ROKU


1. Korzyści ze wstępnych konsultacji rynkowych. Kiedy skorzystać z tego narzędzia i na jakich warunkach prowadzić konsultacje w celu przygotowania postępowania i poinformowania wykonawców o swoich planach i wymaganiach dotyczących zamówienia IT.

2. Zdefiniowanie potrzeb jako punkt odniesienia do określenia warunków zamówienia. Kiedy zamawiający zobowiązany jest sporządzić analizę potrzeb i wymagań?

3. Opisanie przedmiotu zamówienia IT z zachowaniem zasad udzielania zamówień publicznych, w tym w szczególności zasady uczciwej konkurencji i zasady efektywności.

4. Obligatoryjne i fakultatywne narzędzia do opisywania przedmiotu zamówienia IT.

5. Konkurencyjność podmiotowa, przedmiotowa w branży IT.

6. Możliwość wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Rozwiązania równoważne i wskazanie przez zamawiającego kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności.

7. Wizja lokalna – możliwość czy obowiązek?

8. Kto, na jakim etapie postępowania o udzielenie zamówienia i w jaki sposób może zakwestionować prawidłowość czynności opisania przedmiotu zamówienia?

9. Ustalenie wartości zamówienia i wpływ tej czynności na prowadzenie postępowania.. Pozyskiwanie informacji z rynku na temat wartości dostaw lub usług IT.

10. Kwalifikacja podmiotowa. Które właściwości wykonawcy są istotne z punktu widzenia realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu/oprogramowania lub wykonanie usług informatycznych?

11. Pozacenowe kryteria pozwalające na zakup dobrego rozwiązania informatycznego.

12. Cykl życia produktu IT i kosztowe kryteria oceny ofert.

13. Innowacyjne i zielone zamówienia IT.

14. Czynności podejmowane w trakcie oceny ofert, w szczególności:

 • wezwanie do wyjaśnień treści oferty,
 • weryfikacja powszechnych w zamówieniach informatycznych zastrzeżeń informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • weryfikacja wyjaśnień i dowodów składanych przez wykonawcę na potwierdzenie złożenia oferty nie zawierającej rażąco niskiej ceny lub kosztu.

szkolenie prowadzi : IWONA ZIARNIAK

 • zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1998 roku;
 • członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych,
 • posiada bogate doświadczenie w zakresie ubiegania się o złożone zamówienia informatyczne (od 1998r. menedżer/doradca zarządu w zakresie wsparcia sprzedaży u znaczących integratorów IT w Polsce);
 • w ramach projektu KIGNET – izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorców uzyskała certyfikat eksperta ds. zamówień publicznych w zakresie doradca i wykładowca;
 • jest autorem i redaktorem książki „Zamówienia publiczne na dostawy i usługi informatyczne”, oraz autorem „Przewodnika po zamówieniach publicznych dla wykonawców”, współautorem komentarza do nowej ustawy PZP z 2019r. „Ustawa Prawo zamówień publicznych. Komentarz dla wykonawców”  oraz wielu publikacji poświęconych zamówieniom publicznym na łamach miesięczników Przetargi Publiczne, IT w administracji, IT Professional;
 • członek Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”, szkoleniowiec i wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych (Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu i w Opolu).

 • SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE :

 • szkolenie odbędzie się w dniu 17. grudnia 2021 roku, w godzinach 9.00 – 15.00;
 • szkolenie trwa 8 godzin lekcyjnych;
 • uczestnicy zajęć powinni dysponować urządzeniem ze stabilnym podłączeniem do internetu (komputer, tablet, telefon), słuchawkami lub głośnikami;
 • szkolenie będzie prowadzone w czasie rzeczywistym na platformie edukacyjnej
 • uczestnicy zajęć otrzymają link, pod którym będą mogli się zalogować i zostaną skierowani do wirtualnej sali szkoleniowej, w której trener prowadzi zajęcia ” na żywo ” a uczestnicy mają bezpośredni podgląd do wszystkich materiałów wykorzystywanych podczas szkolenia oraz mogą na bieżąco zadawać pytania, na które otrzymają odpowiedzi w czasie rzeczywistym; 
 • uczestnicy otrzymują w formie elektronicznej: materiały dotyczące problematyki szkolenia oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu, które są przesyłane na wskazany adres e-mail;

 • koszt uczestniczenia jednej osoby wynosi 450 PLN + 23. proc. VAT;

uwaga :

– w przypadku złożenia oświadczenia, że szkolenie jest finansowane przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu pracowników – przysługuje zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT,

udział w szkoleniu jest premiowany specjalnym 10 – procentowym rabatem na udział w innych zajęciach organizowanych w formie ON – LINE lub stacjonarnej przez firmę KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje w 2021 roku;


 • warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest :
 • w terminie do dnia 10. grudnia 2021 roku przesłanie formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu – faksem : 12 / 633 23 43 lub emailem : kontrakt@kontrakt-firma.pl oraz
 • wniesienie opłaty – wyłącznie po szkoleniu w terminie do 7 dni od otrzymania faktury – na konto : KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje; Nest Bank S.A., NRB 71 1870 1045 2083 1066 0468 0001.

Faktury zostaną wystawione po zakończeniu szkolenia i przesłane pocztą priorytetową lub w formie elektronicznej  na adres wskazany przez podmioty zgłaszające osoby do udziału w szkoleniu.

Jednocześnie, uprzejmie informuję, że : 

 • rezygnacja z udziału w szkoleniu na 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia powoduje konieczność poniesienia pełnych kosztów za udział w szkoleniu,
 • program szkolenia podlega ochronie prawnoautorskiej i nie może być wykorzystywany bez zgody firmy KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie proszę o kontakt.

Z wyrazami szacunku ,

Bolesław Budzicz

573 325 651


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *