SZKOLENIE ON – LINE / LIPIEC 2020 – Umowa ramowa – elastyczny instrument udzielania zamówień publicznych / zgodnie z przepisami obecnie obowiązującej i nowej ustawy Prawo zamówień publicznych /, 27. lipca 2020 roku


SZKOLENIE ON – LINE


UMOWA RAMOWA

ELASTYCZNY INSTRUMENT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 • UMOWA RAMOWA – KIEDY I JAK STOSOWAĆ JEJ ROZWIĄZANIA
 • RODZAJE UMÓW RAMOWYCH
 • OMÓWIENIE TOKU PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ
 • REALIZACJA UMÓW WYKONAWCZYCH W ŚWIETLE ELEKTRONIZACJI
 • PRAKTYCZNE PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ UMOWY RAMOWEJ

27. LIPCA 2020 ROKU


Szanowni Państwo,

W imieniu firmy KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje  uprzejmie zapraszam do udziału szkoleniu ON – LINE, podczas którego zostanie omówiony praktyczny przebieg postępowania o zawarcie umowy ramowejzgodnie z przepisami obecnie obowiązującej i nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, która zacznie obowiązywać od 1. stycznia 2021 roku.

Szkolenie będzie uwzględniać treść NOWEJ USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH z 11. września 2019 roku (Dz. U. z 2019 r,. poz. 2019).

W trakcie zajęć uczestnicy uzyskają pogłębioną wiedzę teoretyczną, popartą wieloletnim doświadczeniem wykładowcy oraz licznymi przykładami na temat m.in.:

 • wprowadzenie do stosowania umów ramowych,
 • przykładowe omówienie przedmiotów zamówienia do jakich predysponowana jest umowa ramowa ze wskazaniem jej głównych zalet i niebezpieczeństw w jej realizacji,
 • różne modele realizacji umowy ramowej,
 • przygotowanie procedury udzielenia zamówienia (oszacowanie, formy komunikacji, opz, SWIZ/IWZ, projekt umowy ramowej i umowy wykonawczej),
 • wybór wykonawcy/ców do zawarcia umowy ramowej,
 • realizacja umowy ramowej/wykonawczej,
 • omówienie nowej przesłanki unieważnienia postępowania w zakresie realizacji postępowań zmierzających do zawarcia umowy ramowej.
 • szkolenie jest przeznaczone dla m.in. : osób odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, osób wchodzących w skład komisji przetargowych, kierowników komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania oraz  pracowników, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zamówień publicznych,
 • szkolenie prowadzi : SEBASTIAN RUDZIŃSKI

prawnik, który od 1996 roku specjalizuje się w problematyce zamówień publicznych;

absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, uczestników studiów podyplomowych oraz wielu specjalistycznych szkoleń z dziedziny zamówień publicznych;

od 24 lat prowadzi kompleksową obsługę zamówień publicznych finansowanych ze środków krajowych i pomocowych dla kilku jednostek samorządu terytorialnego, w tym od 15 lat dla jednej z największych publicznych uczelni a od 2 lat dla jednej z czołowych instytucji naukowo – badawczych;

współpracownik firmy KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje, dla której przygotował i przeprowadził szkolenia m.in. :

 1. Nowe Prawo Zamówień Publicznych – wprowadzenie do nowych przepisów wraz z ich kompleksowym omówieniem,
 2. Przetarg po elektronizacji zamówień publicznych,
 3. Postępowanie przetargowe na nowych zasadach z uwzględnieniem: e-Jedz, e – Zamówienia, przepisów RODO,
 4. Praktyczne aspekty elektronizacji zamówień publicznych / e-Usługi, e – Zamówienia, e-Faktura / + RODO w zamówieniach publicznych,
 5. Tryby negocjacyjne w zamówieniach publicznych, elektronizacja zamówień publicznych,
 6. Warsztaty z zakresu PZP 2018 : Zamówienia na usługi społeczne, procedura odwrócona, elektronizacja zamówień publicznych;
 7. Zamówienia publiczne w zakresie działań informacyjno – promocyjnych;
 8. Praktyczne aspekty znowelizowanych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;
 9. Zamówienia publiczne w praktyce szkół wyższych i instytucji naukowo – badawczych;
 10. Badanie i ocena ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 • SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE :
 • szkolenie odbędzie się w dniu 27. lipca ( 9.00 – 15.00 ) 2020 roku;
 • szkolenie trwa 8 godzin lekcyjnych,
 • uczestnicy zajęć powinni dysponować urządzeniem ze stabilnym podłączeniem do internetu (komputer, tablet, telefon), słuchawkami lub głośnikami;
 • szkolenie będzie prowadzone w czasie rzeczywistym na platformie clickmeeting
 • uczestnicy zajęć otrzymają link, pod którym będą mogli się zalogować na https://clickmeeting.com/pl i zostaną skierowani do wirtualnej sali szkoleniowej, w której trener prowadzi zajęcia ” na żywo ” a uczestnicy mają bezpośredni podgląd do wszystkich materiałów wykorzystywanych podczas szkolenia oraz mogą na bieżąco zadawać pytania, na które otrzymają odpowiedzi w czasie rzeczywistym; 
 • uczestnicy otrzymują w formie elektronicznej: materiały dotyczące problematyki szkolenia oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu, które są przesyłane na wskazany adres e-mail;
 • koszt uczestniczenia jednej osoby wynosi 350 PLN + 23. proc. VAT;

uwaga :

– w przypadku złożenia oświadczenia, że szkolenie jest finansowane przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu pracowników – przysługuje zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT,

udział w szkoleniu jest premiowany specjalnym 10 – procentowym rabatem na udział w innych zajęciach organizowanych w formie ON – LINE lub stacjonarnej przez firmę KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje w 2020 roku;

 • warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest :
 • w terminie do dnia 20. lipca 2020 roku przesłanie formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu na adres : KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje, 31 – 153 Kraków, ul. Szlak 65 lub faksem : 12 / 633 23 43 lub e-mailem : kontrakt@kontrakt-firma.pl oraz
 1. wniesienie opłaty – wyłącznie po szkoleniu – w terminie do 7 dni od otrzymania faktury – na konto : KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje; Nest Bank S.A., NRB 71 1870 1045 2083 1066 0468 0001.

Faktury zostaną wystawione po zakończeniu szkolenia i przesłane pocztą priorytetową lub w formie elektronicznej  na adres wskazany przez podmioty zgłaszające osoby do udziału w szkoleniu.

Jednocześnie, uprzejmie informuję, że : 

 • rezygnacja z udziału w szkoleniu na 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia powoduje konieczność poniesienia pełnych kosztów za udział w szkoleniu,
 • program szkolenia podlega ochronie prawnoautorskiej i nie może być wykorzystywany bez zgody firmy KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie proszę o kontakt.

Z wyrazami szacunku ,

Bolesław Budzicz

573 325 651, 502 174601, 12 / 633 23 43 


PROGRAM SZKOLENIA ON – LINE :

UMOWA RAMOWA

ELASTYCZNY INSTRUMENT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

27. LIPCA 2020 ROKU


I. Wprowadzenie :

 • aktualny stan prawny i nowy stan prawny,
 • nowe zasady udzielenia zamówienia (najlepsza jakość i efektywność) – art. 16 – 20 nPzp.

II. Umowa ramowa :

 • definicja umowy ramowej (zakres stosowania, trybu udzielenia zamówienia),
 • umowa ramowa jako elastyczny instrument realizacji zamówień publicznych,
 • rodzaje umów ramowych,
 • etapy udzielenia zamówienia,
 • terminy obowiązywania (obecne i nowe regulacje).

III. Przygotowanie procedury udzielenia zamówienia i zawarcie umowy ramowej :

 • szacowanie wartości zamówienia,
 • opis przedmiotu zamówienia (zasady, cel, opis równoważności i metod jej oceny),
 • siwz/iwz,
 • warunki udziału,
 • kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty/ofert,
 • przebieg procedury udzielenia zamówienia,
 • nowa samodzielna przesłanka unieważnienia w zakresie realizacji postępowania o umowę ramową.

IV. Realizacja umowy ramowej w jednym z trzech możliwych wariantów (umowa z jednym wykonawcą, z wieloma wykonawcami, konkurs ofert) :

 • okres obowiązywania,
 • strony umowy,
 • zakres regulacji,
 • przebieg procedury udzielenia zamówienia wykonawczego w podziale na trzy dopuszczalne warianty (zapytanie wykonawcze, oferta wykonawcza, umowa wykonawcza),
 • kryteria wyboru oferty wykonawczej,
 • wybór / unieważnienie postępowania wykonawczego.

V. Praktyczne przykłady zastosowania umowy ramowej w odniesieniu do różnych wariantów umów ramowych i przedmiotów zamówienia.

VI. Odpowiedzi na pytania uczestników.


Uwaga : program szkolenia podlega ochronie prawnoautorskiej i nie może być wykorzystywany bez zgody firmy KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *