SZKOLENIE ON – LINE / LIPIEC 2020 – Zamówienia publiczne na : roboty budowlane, usługi projektowe, usługi inżyniera kontraktu – zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, 13. – 14. lipca 2020 roku


SZKOLENIE ON – LINE


KOMPENDIUM WIEDZY DLA ZAMAWIAJĄCYCH PUBLICZNYCH

 REALIZUJĄCYCH ZADANIA INWESTYCYJNE LUB REMONTOWE

 FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH

LUB WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POMOCOWYCH

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA :

1. ROBOTY BUDOWLANE

2. USŁUGI PROJEKTOWE

3. USŁUGI INŻYNIERA KONTRAKTU

DOBRE PRAKTYKI

PRZYGOTOWANIA  POSTĘPOWANIA  NA WYBÓR WYKONAWCY

 ORAZ NADZÓR NAD REALIZACJĄ  UMOWY

ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM STANEM PRAWNYM

13. – 14. LIPCA 2020 ROKU


Szanowni Państwo,

W  imieniu firmy KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje  uprzejmie zapraszam do udziału w szkoleniu ON – LINE, na temat dobrych praktyk i unikaniu ryzyk przy przygotowywaniu i realizacji zamówień publicznych na wybór Wykonawcy robót budowlanych (w tym w formule „ Zaprojektuj i wybuduj”), usług projektowych i usług inżyniera kontraktu zgodnie z OBOWIĄZUJĄCYMI przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

Realizacja konkretnych zadań o charakterze inwestycyjnym bądź remontowym wymaga od Zamawiającego wielu specjalistycznych przygotowań, do których należy zaliczyć:

 • przygotowanie procedury i wybór Wykonawcy projektu, którego poprawność w zakresie merytorycznym i formalnym (zgodność z wymogami ustawy Pzp i aktami wykonawczymi) decyduje o jakości i sposobie realizacji przyszłej roboty budowlanej – obowiązujące zasady dokonywania opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, które winny być zawarte w wymaganiach dla Projektanta ( w SIWZ);
 • opracowanie na etapie budowy SIWZ projektu umowy/istotnych postanowień umowy –  to w oparciu o projekt umowy zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą UMOWA – która określi zasady, sposób, termin realizacji, etapowanie prac, częściowe odbiory  i płatności, zasady ich dokonywania, wielkość  i rodzaj kar umownych oraz  przeniesienie autorskich praw majątkowych na określonych ściśle polach; poprawnie przygotowane postępowanie pozwoli z jednej strony na wybór Wykonawcy rzetelnego, doświadczonego, o określonym potencjale kadrowym i ekonomicznym, który zapewni właściwe i terminowe wykonywanie prac projektowych, a z drugiej strony klauzule  umowne zabezpieczą Zamawiającego przed ewentualnymi negatywnymi działaniami Projektanta w trakcie realizacji kontraktu i  na placu budowy;
 • przygotowanie procedury i wybór Wykonawcy robót budowlanych którego poprawność w zakresie merytorycznym jak i formalnym (zgodność z wymogami ustawy Pzp i aktami wykonawczymi) decyduje o jakości i sposobie realizacji przyszłej roboty budowlanej, w tym stosowanie kryteriów pozacenowych;
 • dobór zasady wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych w zależności od rodzaju wykonywanych robót, 
 • opracowanie na etapie budowy SIWZ projektu umowy/istotnych postanowień umowy  – to   w oparciu o projekt umowy zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą UMOWA – która określi zasady, sposób, termin realizacji, etapowanie prac, waloryzacji wynagrodzenia, częściowe odbiory  płatności, zasady ich dokonywania, wielkość  i rodzaj kar umownych . Poprawnie przygotowane postępowanie pozwoli z jednej strony na wybór Wykonawcy rzetelnego, doświadczonego, o określonym potencjale kadrowym    i ekonomicznym, który zapewni właściwe i terminowe wykonywanie robót budowlanych , a z drugiej strony klauzule  umowne zabezpieczą Zamawiającego w zakresie możliwości wprowadzania zmian do umowy (nowe brzmienie art.144 ustawy Pzp) i uchronią przed ewentualnymi negatywnymi działaniami Wykonawcy robót  w trakcie realizacji kontraktu i w okresie gwarancji.

Udział w szkoleniu pozwoli na dokładne zapoznanie się ze sposobem – zgodnie z obowiązującym stanem prawnym – przygotowania i przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy na wykonanie dokumentacji  projektowej , świadczenie usług inżyniera kontraktu oraz wykonanie robót budowlanych, w tym w formule „ Zaprojektuj i wybuduj” oraz ze sposobem zarządzania zawartym kontraktem – realizacją umowy zgodnie z przepisami ustawy Pzp z uwzględnieniem sytuacji konieczności dokonywania zmian w trakcie ich realizacji.

 • szkolenie jest przeznaczone dla : osób odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację zadań inwestycyjnych lub remontowych, osób wchodzących w skład komisji przetargowych, osób zobowiązanych do przeprowadzania procedur o udzielenie zamówienia publicznego,  kierowników komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przygotowanie przeprowadzenie postępowania oraz  pracowników, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zamówień publicznych,
 • szkolenie prowadzi : JAKUB MICHALSKI – RADCA PRAWNY

posiada wieloletnie i wieloaspektowe doświadczenie w zakresie zamówień publicznych, które zdobywał przy kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych m.in. : Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie , Krakowskiego Parku Technologicznym sp. z o.o. (podmiot zarządzający krakowską Specjalną Strefą Ekonomiczną), Instytutu Książki w Krakowie, Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury;

posiada również ugruntowane doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu inwestycji budowlanych oraz w związanych z nimi  postępowaniach sądowych; prowadził obsługę prawną m.in. inwestycji w zakresie budowy budynku Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych oraz szeregu innych inwestycji budowlanych;

przygotował i przeprowadził na zlecenie firmy KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje szkolenia w formule otwartej oraz zamkniętej na temat m.in.: „ Praktyczne aspekty znowelizowanych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych ”, „ Zamówienia publiczne po nowelizacji ”,„ Umowy w procesie inwestycyjnym ”, „ Umowy w zamówieniach publicznych ”, które  zostały ocenione – w anonimowych ankietach ewaluacyjnych – bardzo wysoko pod  względem przygotowania merytorycznego i dydaktycznego wykładowcy oraz możliwości praktycznego wykorzystania przekazanej wiedzy w codziennej pracy uczestników zajęć,

 • SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE :
 • szkolenie odbędzie się w dniach 13. lipca ( 9.00 – 15.00 ) – 14. lipca ( 9.00 – 15.00 ) 2020 roku;
 • szkolenie trwa 16 godzin lekcyjnych / szczegółowy program w załączeniu /,
 • uczestnicy zajęć powinni dysponować urządzeniem ze stabilnym podłączeniem do internetu (komputer, tablet, telefon), słuchawkami lub głośnikami;
 • szkolenie będzie prowadzone w czasie rzeczywistym na platformie clickmeeting
 • uczestnicy zajęć otrzymają link, pod którym będą mogli się zalogować na https://clickmeeting.com/pl i zostaną skierowani do wirtualnej sali szkoleniowej, w której trener prowadzi zajęcia ” na żywo ” a uczestnicy mają bezpośredni podgląd do wszystkich materiałów wykorzystywanych podczas szkolenia oraz mogą na bieżąco zadawać pytania, na które otrzymają odpowiedzi w czasie rzeczywistym; 
 • uczestnicy otrzymują w formie elektronicznej: materiały dotyczące problematyki szkolenia, oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu, które są przesyłane na wskazany adres e-mail;
 • koszt uczestniczenia jednej osoby wynosi 500 PLN + 23. proc. VAT;

uwaga :

– w przypadku złożenia oświadczenia, że szkolenie jest finansowane przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu pracowników – przysługuje zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT,

udział w szkoleniu jest premiowany specjalnym 10 – procentowym rabatem na udział w innych zajęciach organizowanych w formie ON – LINE lub stacjonarnej przez firmę KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje w 2020 roku;

 • warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest :

1. w terminie do 6. lipca 2020 roku przesłanie formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu na adres : KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje, 31 – 153 Kraków, ul. Szlak 65 lub faksem : 12 / 633 23 43 lub emailem na konto : kontrakt@kontrakt-firma.pl oraz

2. wniesienie opłaty – wyłącznie po szkoleniu – w terminie do 7 dni od otrzymania faktury – na konto : KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje; Nest Bank S.A., NRB 71 1870 1045 2083 1066 0468 0001.

Faktury zostaną wystawione po zakończeniu szkolenia i przesłane pocztą priorytetową lub w formie elektronicznej  na adres wskazany przez podmioty zgłaszające osoby do udziału w szkoleniu.

Jednocześnie, uprzejmie informuję, że :

1. rezygnacja z udziału w szkoleniu na 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia powoduje konieczność poniesienia pełnych kosztów za udział w szkoleniu,
2. program szkolenia podlega ochronie prawnoautorskiej i nie może być wykorzystywany bez zgody firmy KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie proszę o kontakt.

Z wyrazami szacunku , 

Bolesław Budzicz

573 325 651, 502 174601, 12 / 633 23 43 


PROGRAM SZKOLENIA ON – LINE :

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA :

1. ROBOTY BUDOWLANE

2. USŁUGI PROJEKTOWE

3. USŁUGI INŻYNIERA KONTRAKTU

DOBRE PRAKTYKI PRZYGOTOWANIA  POSTĘPOWANIA 

NA WYBÓR WYKONAWCY ORAZ NADZÓR NAD REALIZACJĄ  UMOWY

ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM STANEM PRAWNYM

13. – 14. LIPCA 2020 ROKU


DZIEŃ PIERWSZY :

 • przygotowanie postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej (DP),
 • sposób dokonywania opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej,
 • określenie zakresu dokumentacji projektowej,
 • projekt umowy/istotne postanowienia umowy jako gwarancja poprawnego wykonania dokumentacji projektowej i integralna część opisu przedmiotu zamówienia na ich wykonanie,
 • odbiór dokumentacji projektowej- koreferat/weryfikacja DP przez podmiot trzeci ,
 • szacowanie wartości zamówienia publicznego na wykonanie prac projektowych,
 • Wybór procedury (Tryby podstawowe – przetarg nieograniczony i ograniczony,                        korzyści i ryzyka),
 • konkurs architektoniczny jako szczególna forma udzielania zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej,
 • zamówienie z wolnej ręki na nadzór autorski –  główne obszary ryzyka,
 • budowa warunków  udziału w postępowaniu i sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków dla zamówień na opracowanie dokumentacji projektowej – w tym „procedura odwrócona”,
 • JEDZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia,
 • kryteria oceny ofert – zasady budowy kryteriów oceny ofert w celu zapewnienia wyboru oferty najkorzystniejszej – najefektywniejszej, obowiązki Zamawiającego w zakresie budowy kryteriów pozacenowych,
 • wzorcowa umowa na opracowanie dokumentacji projektowej,
 • zarządzanie umową na wykonanie dokumentacji projektowej,
 • nadzór autorski  jako element opisu przedmiotu zamówienia na dokumentację projektową

– w świetle opinii prawnych UZP oraz wyników kontroli Prezesa UZP,

 • wykonywanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych,
 • zamówienia do 30 tysięcy EUR na opracowanie dokumentacji projektowej.

I. Przygotowanie postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej :

I.1. Sposób dokonywania opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie dokumentacji technicznej zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2. września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego oraz z wykorzystaniem znowelizowanych przepisów  art. 30 oraz dodanych art.30a  i art.  30 b ustawy Pzp,

1) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, sprawdzeń i decyzji;

2) uzyskanie pozwolenia na budowę;

3) przeniesienia autorskich praw majątkowych do projektu koncepcyjnego, projektu budowlanego, projektów wykonawczych;

4) pełnienie nadzoru autorskiego.

I.2. Określenie zakresu dokumentacji projektowej:

1) wykonanie projektu budowlanego z uwzględnieniem specyfiki robót budowlanych;

2) wykonanie projektów wykonawczych;

3) opracowanie  STWiORB oraz przedmiarów robót;

4) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach, gdy jej opracowanie jest wymagane, na podstawie odrębnych przepisów,

5) odbiór dokumentacji projektowej – koreferat/weryfikacja przez podmiot trzeci

I.3. Projekt umowy/istotne postanowienia umowy jako gwarancja poprawnego wykonania dokumentacji projektowej i integralna część opisu przedmiotu zamówienia na ich wykonanie:

I.3.1.Elementy obligatoryjne:

 • etapy wykonania przedmiotu umowy;
 • zasady odbioru dokumentacji projektowej, w tym poszczególnych etapów;
 • termin realizacji umowy, w tym terminy wykonania poszczególnych etapów;
 • podstawę prawna dla realizowanego projektu – obowiązek wykonawcy (Projektanta) opisywania proponowanych materiałów i urządzeń zgodnie z ustawą Pzp ( nowe i zmienione  przepisy – art. 29 ust.3, art. 30, 30a, srt.30 b), art. 31  i z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego;
 • forma, w jakiej ma być opracowana dokumentacja projektowa;
 • obowiązek dostarczenia Zamawiającemu oryginałów wszelkich uzgodnień, opinii, oświadczeń, decyzji;
 • określenie warunków gwarancji i rękojmi;
 • postanowienia dotyczące praw autorskich;
 • postanowienia dotyczące przewidywanych zmian w umowieart.144 ust.1
 • postanowienia dotyczące odstąpienia od umowy oraz kar umownych za opóźnienie/zwłokę,
 • postanowienia dotyczące rozwiązania umowy.

I.3.2. Elementy fakultatywne:

 • udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi pisemnych na zapytania dotyczące dokumentacji projektowej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • bieżące konsultacje z Zamawiającym w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej;
 • uzupełnianie i/lub korygowanie dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami organów opiniujących i uzgadniających dokumentację projektowej.

II. Szacowanie wartości zamówienia publicznego na wykonanie prac projektowych :

 1. Wymogi prawne w zakresie szacowania wartości prac projektowych wynikające z ustawy Pzp i aktów wykonawczych.
 2. Szacowanie wartości z uwzględnieniem zamówień z art.67 ust.1 pkt.6) ustawy Pzp;
 3. Znaczenie poprawnego oszacowania wartości zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dla wyjaśniania rażąco niskiej ceny – zasady wyjaśniania rażąco niskiej ceny oraz odrzucenia oferty Wykonawcy.

III. Wybór procedury :

 1. Tryby podstawowe – przetarg nieograniczony i ograniczony – korzyści i ryzyka związane ze stosowaniem tych trybów.
 2. Konkurs architektoniczny jako szczególna forma udzielania zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej:

2.1. Zasady organizacji konkursu.

2.2. Opracowanie regulamin konkursu.

2.3. Sąd konkursowy.

2.4. Etapy konkursu.

2.5. Rozstrzygniecie konkursu ( nagrody ):

1) nagrody pieniężne;

2) zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki;

3) zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia autorów wybranych koncepcji architektonicznych.

 1. Zamówienie z wolnej ręki – prawnie dopuszczalne przesłanki stosowania i główne obszary ryzyka :

3.1. Zamówienie z wolnej ręki na podstawie art.67.ust.1 pkt.1 b) – związane z ochroną praw wyłącznych ( autorskie prawa majątkowe);

3.2.  Zamówienie z wolnej ręki na podstawie art.67.ust.1 pkt.2) – nagroda w konkursie;

3.3.  Zamówienie z wolnej ręki na podstawie art.67.ust.1 pkt.3) – zamówienie ”awaryjne”;

3.4.  Zamówienie z wolnej ręki na podstawie art.67.ust.1 pkt.4) – nowe zasady – szczególne, kumulatywne spełnienie przesłanek;              

3.5.  Zamówienie z wolnej ręki na podstawie art.67.ust.1 pkt.5) – zamówienia dodatkowe usunięto;

3.6.  Zamówienie z wolnej ręki na podstawie art.67.ust.1 pkt.6) .

IV. Budowa warunków udziału w postępowaniu i sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków dla zamówień na opracowanie dokumentacji projektowej :

 1. Zasada proporcjonalności – orzecznictwo ETS /TS UE i KIO.
 2. Zasada niezbędności – orzecznictwo ETS/TS UE i KIO.
 3. Zasada: warunek – związek z przedmiotem zamówienia – orzecznictwo ETS/TS UE i KIO
 4. Rodzaje dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz formy, w jakich te dokumenty mogą być składane.
 5. JEDZ – w progu unijnym.
 6. Zmiana warunków udziału w postępowania po zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu – zasady dokonywania, ryzyka z tym związane.
 7. Zasada odwróconej weryfikacji –art.24 aa i art. 26 ust.1 i 2 ustawy Pzp.

V. Kryteria oceny ofert – zasady budowy kryteriów oceny ofert w celu zapewnienia wyboru oferty najkorzystniejszej – najefektywniejszej – w świetle wymogów ustawy Pzp, dotyczących pozacenowych kryteriów oceny ofert :

 1. Cena.
 2. Koszt.
 3. Aspekty innowacyjne.
 4. Jakość , w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne.
 5. Aspekty społeczne.
 6. Aspekty środowiskowe.
 7. Serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna.
 8. Okres/termin realizacji.
 9. Organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia.

VI.  Zarządzanie umową na wykonanie dokumentacji projektowej :

 1. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy.
 2. Przesłanki zmiany umowy.
 3. Umowy na wykonanie zamówień dodatkowych – usunięte nowelą z 2016 roku.
 4. Umowy na wykonanie zamówień z art.67 ust.1 pkt.6) ustawy Pzp.
 5. Aneksy do umów.
 6. Umowy wieloletnie – waloryzacja świadczeń w świetle przepisów Prawa zamówień publicznych.
 7. Przesłanki nieważności umowy i  skutki uznania umowy za nieważną.
 8. Rozwiązanie umowy.

VII. Nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych :

 1. Obowiązki Projektanta w świetle przepisów ustawy Prawo budowlane.
 2. Obowiązki Projektanta wynikające z umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
 3. Zasady wynagradzania autora projektu za sprawowanie nadzoru autorskiego.
 4. Odpowiedzialność Projektanta za wady w projekcie.

DZIEŃ DRUGI :

 • przygotowanie postępowania na wykonanie robót budowlanych – sposób dokonywania opisu przedmiotu zamówienia, określenie zakresu robót budowlanych, projekt umowy/istotne postanowienia umowy jako gwarancja poprawnego wykonania robót budowlanych i jako  integralna część opisu przedmiotu zamówienia na ich wykonanie,
 • szacowanie wartości zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych,
 • wybór procedury (tryby podstawowe – przetarg nieograniczony i ograniczony, korzyści i ryzyka;  zamówienie z wolnej ręki na roboty budowlane  – prawnie dopuszczalne przesłanki stosowania  i główne obszary ryzyka,
 • budowa warunków  udziału w postępowaniu i sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków dla zamówień na wykonanie robót budowlanych,
 • JEDZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia,
 • Kryteria oceny ofert – zasady budowy kryteriów oceny ofert w celu zapewnienia wyboru oferty najkorzystniejszej – najefektywniejszej; obowiązki Zamawiającego w zakresie budowy kryteriów pozacenowych,
 • zarządzanie umową na wykonanie robót budowlanych, w tym umów wieloletnich z uwzględnieniem obowiązku ich waloryzacji,
 • roboty  budowlane realizowane w systemie  „Zaprojektuj i wybuduj”( budowa PFU, wycena prac projektowych i robót budowlanych), realizacja, nadzór, ryzyka),
 • wybór Inżyniera Kontraktu/Inwestora Zastępczego.

I. Przygotowanie postępowania na wykonanie robót budowlanych :

I.1. Sposób dokonywania opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych:

1) za pomocą dokumentacji projektowej  oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

2) z uwzględnieniem zmienionych i dodanych w nowelizacji ustawy PZP z 2016 roku przepisów ( art.30, 30 a i 30 b ustawy Pzp);

3) z uwzględnieniem wszelkich wymagań i okoliczności, które mogą mieć wpływ na sporządzenie oferty;

4) z uwzględnieniem dostaw i usług  koniecznych do realizacji zamówienia.

I.2. Określenie zakresu robót budowlanych:

1) na podstawie projektu budowlanego z uwzględnieniem specyfiki robót budowlanych;

2) na podstawie  projektów wykonawczych;

3) na podstawie STWiORB;

4) z uwzględnieniem informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach, gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów;

5) na podstawie poprawnie sporządzonych przedmiarów robót z uwzględnieniem zamówień niezbędnych do wykonania zamówienia.

I.3. Projekt umowy/Istotne Postanowienia Umowy (IPU) jako gwarancja poprawnego wykonania robót budowlanych i integralna część opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) na ich wykonanie:

1.3.1.Elementy obligatoryjne umowy :

 • szczegółowe określenie przedmiotu umowy,
 • określenie zasad współpracy na terenie budowy,
 • określenie praw i obowiązków Wykonawcy,
 • klauzule dotyczące Podwykonawcy,
 • określenie praw i obowiązków Zamawiającego,
 • określenie odpowiedzialności z tytułu ryzyka Wykonawcy,
 • określenie rodzaju i wysokości ubezpieczenia należącego do obowiązków Wykonawcy,
 • określenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia),
 • określenie terminu realizacji umowy oraz etapów wykonania przedmiotu umowy,
 • wprowadzenie postanowień dotyczących kontroli jakości i odbiorów robót,
 • określenie rodzaju wynagrodzenia Wykonawcy (ryczałtowe lub kosztorysowe lub mieszane) i zasad dokonywania płatności,
 • wprowadzenie klauzul dotyczących odpowiedzialności za wady przedmiotu zamówienia,
 • określenie zasad odbioru robót budowlanych, w tym poszczególnych etapów,
 • wprowadzenie klauzul dotyczących BIOZ,
 • wprowadzenie klauzul dotyczących zasad przestrzegania wymagań dotyczących należytej jakości robót,
 • określenie zasad odpowiedzialności za wady przedmiotu zamówienia po zakończeniu robót,
 • określenie zasad rozliczania w przypadku odstąpienia od umowy, rozwiązania umowy lub wypowiedzenia umowy,
 • określenie zasad poufności w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa obowiązującego Zamawiającego w związku z jego działalnością statutową,
 • określenie warunków gwarancji i rękojmi,
 • postanowienia dotyczące przewidywanych zmian w umowie,
 • przesłanki nieważności umowy;
 • postanowienia dotyczące kar umownych za opóźnienie/zwłokę.

II. Szacowanie wartości zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych :

 1. Wymogi prawne w zakresie szacowania wartości robót budowlanych.
 2. Szacowanie wartości robót budowlanych z uwzględnieniem wartości zamówień z art.67 ust.1 pkt.6) ustawy Pzp.
 3. Znaczenie poprawnego oszacowania wartości zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla wyjaśniania rażąco niskiej ceny.

III. Wybór procedury :

1 . Tryby podstawowe – przetarg nieograniczony i ograniczony – korzyści i ryzyka związane ze stosowaniem tych trybów.

2. Zamówienie z wolnej ręki na roboty budowlane – prawnie dopuszczalne przesłanki stosowania i główne obszary ryzyka:

2.1. Zamówienie z wolnej ręki na podstawie art.67.ust.1 pkt.3) – zamówienie ”awaryjne”.

2.2. Zamówienie z wolnej ręki na podstawie art.67.ust.1 pkt.4) –zmiany – zasady szczególne; kumulatywne spełnienie przesłanek.

2.3. Zamówienie z wolnej ręki na podstawie art.67.ust.1 pkt.5) – zamówienia dodatkowe (usunięte po nowelizacji ustawy PZP z 2016 roku).

2.4. Zamówienie z wolnej ręki na podstawie art.67.ust.1 pkt.6) – zmiany  po  nowelizacji ustawy PZP z 2016 roku.

IV. Budowa warunków udziału w postępowaniu i sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków dla zamówień na wykonanie robót budowlanych :

 1. Zasada proporcjonalności – orzecznictwo TSUE i KIO.
 2. Zasada niezbędności – orzecznictwo TSUE i KIO.
 3. Zasada warunek – związek z przedmiotem zamówienia – orzecznictwo TSUE i KIO.
 4. JEDZ – w progu unijnym, komentarz, zasady stosowania.
 5. Rodzaje dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz formy, w jakich te dokumenty mogą być składane.
 6. Zmiana warunków udziału w postępowania po zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu – zasady dokonywania, ryzyka z tym związane.
 7. Zasada odwróconej weryfikacji – art.24aa i art.26 ust.1 ustawy Pzp.

V. Kryteria oceny ofert – zasady budowy kryteriów oceny ofert w celu zapewnienia wyboru oferty najkorzystniejszej – najefektywniejszej :

 1. Cena.
 2. Koszt
 3. Aspekty innowacyjne.
 4. Jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne.
 5. Aspekty społeczne.
 6. Aspekty środowiskowe.
 7. Serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna.
 8. Okres /termin realizacji.
 9. Organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia.

VI. Zarządzanie umową na wykonanie robót budowlanych :

 1. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy – dopuszczalne zmiany.
 2. Przesłanki zmiany umowy – art.144 ustawy Pzp.
 3. Niedopuszczalne zmiany do umowy skutkujące nieważnością umowy.
 4. Umowy na wykonanie zamówień z art.67 ust.1 pkt.6) ustawy Pzp.
 5. Aneksy do umów.
 6. Umowy wieloletnie – waloryzacja świadczeń w świetle przepisów ustawy Pzp.
 7. Przesłanki nieważności umowy i  skutki uznania umowy za nieważną.

VII. Realizacja robót budowlanych w systemie  „Zaprojektuj i wybuduj” :

 1. Program funkcjonalno – użytkowy jako podstawa dokonania opisu przedmiotu zamówienia.
 2. Zasady dotyczące opracowania Programu Funkcjonalno – Użytkowego: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.
 3. Zasady wyceny prac projektowych i robót budowlanych realizowanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zgodne z aktami wykonawczymi do ustawy Pzp, obligatoryjnie obowiązujące Zamawiających.
 4. Etapizacja zadań dla Wykonawcy w formule „zaprojektuj i wybuduj”:
 • wykonanie Fazy nr I – opracowanie projektu koncepcji,
 • wykonanie Fazy nr II – opracowanie projektu budowlanego obiektu  na podstawie zaakceptowanej  przez Zamawiającego dokumentacji – projektu koncepcyjnego,
 • wykonanie Fazy nr III – wykonawczej – wykonanie robót budowlanych.

5. Ryzyka dla Zamawiającego przy zamówieniu robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

     6. Zasady sprawowania kontroli – zarządzania umową w formule „zaprojektuj i wybuduj”:

 • nadzór nad realizacją projektu, w tym w szczególności zgodności z wymaganiami określonymi w PFU, SIWZ, IPU,
 • nadzór nad realizacją robót budowlanych.

VIII. Wybór Inżyniera Kontraktu/Inwestora Zastępczego :

 1. Budowa warunków udziału w postępowaniu – doświadczenie, wiedza, kadra, potencjał ekonomiczny.
 2. Zasady budowy projektu umowy zabezpieczające Zamawiającego przed nienależytym realizowaniem zadań Inżyniera Kontraktu/Inwestora Zastępczego.
 3. Zarządzanie umową zawartą z firmą realizującą zadania Inwestora Zastępczego/Inżyniera Kontraktu.
 4. Odpowiedzialność Inżyniera Kontraktu/Inwestora Zastępczego – konieczność wprowadzania następujących klauzul umownych m.in. :
 1. określenie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia,
 2. określenie rodzaju wynagrodzenia Wykonawcy robót (ryczałtowe lub kosztorysowe) i zasad dokonywania płatności,
 3. określenie zasad odbioru prac objętych umową,
 4. wprowadzenie klauzul dotyczących zasad przestrzegania wymagań dotyczących należytej jakości usług,
 5. określenie zasad odpowiedzialności za wady przedmiotu zamówienia po zakończeniu umowy,
 6. określenie zasad rozliczania w przypadku odstąpienia od umowy , rozwiązania umowy lub wypowiedzenia umowy,
 7. określenie zasad poufności w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa obowiązującego Zamawiającego w związku z jego działalnością statutową,
 8. określenie warunków gwarancji i rękojmi,
 9. postanowienia dotyczące przewidywanych zmian w umowie,
 10. postanowienia dotyczące kar umownych za opóźnienie/zwłokę.

IX. Nadzór inwestorski (pracownicy Zamawiającego) na budowie :

 1. Powołanie zespołu branżowych inspektorów nadzoru wraz z wyznaczeniem, zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo budowlane koordynatora ich czynności na budowie.
 1. Podstawowe obowiązki inspektora nadzoru:
 • reprezentowanie Inwestora na budowie,
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów budowlanych,
 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych,
 • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, i kontrolowanie rozliczeń budowy (na żądanie Inwestora) .
 1. Zagwarantowanie profesjonalnego nadzoru inwestorskiego poprzez dobór odpowiednio wykwalifikowanych pracowników zamawiającego o odpowiednich uprawnieniach budowlanych, określenie zakresu ich odpowiedzialności, uprawnień, zasad monitorowania  i raportowania prac w projekcie.

X. Podsumowanie – dyskusja panelowa.

Uwaga : program szkolenia podlega ochronie prawnoautorskiej i nie może być wykorzystywany bez zgody firmy KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *