SZKOLENIE ON – LINE / LIPIEC 2021 – Praktyczne aspekty nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych : kompleksowe omówienia / na przykładach / w jaki sposób prawidłowo interpretować i stosować obowiązujące przepisy na każdym etapie procedury udzielania zamówienia publicznego, 15. – 16. lipca 2021 roku


SZKOLENIE ON – LINE


PRAKTYCZNE ASPEKTY

NOWEJ USTAWY

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

KOMPLEKSOWE OMÓWIENIE / NA PRZYKŁADACH / W JAKI SPOSÓB

PRAWIDŁOWO INTERPRETOWAĆ I STOSOWAĆ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY 

NA KAŻDYM ETAPIE PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W trakcie zajęć zostaną omówione następujące zagadnienia m.in. :

 • Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie nowej ustawy Pzp.
 • Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne.
 • Zamówienia poniżej 130 000 zł.
 • Zmiany w umowach według nowej ustawy PZP.
 • Środki ochrony prawnej.
 • Dokumentowanie postępowania.
 • Kontrola zamówień publicznych.

15. – 16. LIPCA 2021 ROKU


Szanowni Państwo,

W imieniu firmy KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje uprzejmie zapraszam do udziału w szkoleniu ON – LINE, podczas którego zostaną przedstawione i szczegółowo omówione zagadnienia / na przykładach / z zakresu interpretacji oraz praktycznych aspektów stosowania przepisów nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych na każdym etapie procedury udzielenia zamówienia publicznego.


PROGRAM SZKOLENIA ON – LINE :

PRAKTYCZNE ASPEKTY

NOWEJ USTAWY

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


15. – 16. LIPCA 2021 ROKU


Część I. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1. Plan zamówień publicznych;

2. Wstępne konsultacje rynkowe;

3. Analiza potrzeb i wymagań – omówienie zagadnienia przy użyciu wzoru dokumentu;

4. Powołanie Komisji Przetargowej i organizacja Komisji Przetargowej – omówienie zagadnienia przy użyciu wzoru dokumentu;

Część II. Postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie nowej ustawy Pzp.

1. Etapy postępowania w przetargu nieograniczonym;

2. SWZ wg. nowego PZP – omówienie zagadnienia przy użyciu wzoru dokumentu;

3. Wyjaśnienie treści SWZ – omówienie zagadnienia przy użyciu wzoru dokumentu;

4. Opis przedmiotu zamówienia;

5. Zwołanie zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ – omówienie zagadnienia przy użyciu wzoru dokumentu;

6. Zmiana treści SWZ – omówienie zagadnienia przy użyciu wzoru dokumentu;

7. Warunki udziału w postępowaniu;

8. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia., wzór pełnomocnictwa oraz umowy konsorcjum;

9. Udostępnianie potencjału, wzór zobowiązania;

10. Podwykonawstwo;

11. Wadium wg. nowego PZP;

12. Nowa procedura otwarcia ofert – omówienie zagadnienia przy użyciu wzoru dokumentu;

13. Przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe;

14. Wezwanie do uzupełnienia lub złożenia przedmiotowych środków dowodowych na podstawie art. 107 ust. 2 PZP – omówienie zagadnienia przy użyciu wzoru dokumentu;

15. Wezwanie na podstawie art. 126 PZP do złożenia aktualnych podmiotowych środków dowodowych – omówienie zagadnienia przy użyciu wzoru dokumentu;

16. Wezwanie do złożenia, uzupełnienia, wyjaśnienia JEDZ i/lub podmiotowych środków dowodowych na podstawie art. 128 PZP – omówienie zagadnienia przy użyciu wzoru dokumentu;

17. Wezwanie na podstawie art. 128 ust. 1 PZP z art. 122 PZP dotyczącego podmiotu trzeciego – omówienie zagadnienia przy użyciu wzoru dokumentu;

18. Badanie ocena ofert,

– wezwanie do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny

– poprawa omyłek

– wezwanie do wyjaśnienia treści oferty

omówienie ww. zagadnień przy użyciu wzorów dokumentów;

19. Wykluczenie z postępowania;

20. Odrzucenie oferty;

21. Podstawy unieważnienia postępowania, przykładowe zawiadomienie o unieważnieniu postępowania;

22. Termin związania ofertą;

23. Przedłużenie terminu związania ofertą – omówienie zagadnienia przy użyciu wzoru dokumentu;

24. Zwrócenie się o wyrażenie zgody na wybór oferty po upływie terminu związania ofertą – omówienie zagadnienia przy użyciu wzoru dokumentu;

25. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – omówienie zagadnienia przy użyciu wzoru dokumentu;

26. Wybór drugiej najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert – omówienie zagadnienia przy użyciu wzoru dokumentu;

27. Udostępnianie ofert konkurencji i protokołu z postępowania;

28. Zasada jawności postępowania a utajnienie oferty – wzór uzasadnienia utajnienia części oferty i/lub wyjaśnień wykonawcy.

Cześć III. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne.

1. Tryb podstawowy – mówienie 3 wariantów, symulacja postępowania w każdym z wariantów;

2. SWZ w zamówieniach „krajowych|” – omówienie na podstawie wzoru dokumentu;

3. Wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych na podstawie art. 284 PZP – omówienie zagadnienia przy użyciu wzoru dokumentu;

4. Zaproszenie do negocjacji ofert – omówienie zagadnienia przy użyciu wzoru dokumentu;

5. Informacja o zakończeniu negocjacji i zaproszenie do złożenia oferty dodatkowej – omówienie zagadnienia przy użyciu wzoru dokumentu;

Część IV. Zamówienia poniżej 130 000 zł.

1. Regulamin udzielania zamówień poniżej kwoty bagatelnej – wzór dokumentu;

2. Zasady udzielania zamówień poniżej 130 000 zł;

3. Jak uniknąć zarzutu sztucznego podziału zamówienia;

4. Metody ustalania wartości szacunkowej zamówienia;

5. Odpowiedzialność dyscyplinarna.

Część V. Umowy oraz zmiany w umowach według nowej ustawy PZP.

1. Zasada współpracy Zamawiającego i Wykonawcy zgodnie z nowym PZP;

2. Klauzule abuzywne;

3. Pojęcie kary umownej;

4. Zasady kształtowania kar umownych i ich naliczania zgodnie z nowym PZP;

5. Dochodzenie należności z tytułu kar umownych i/lub naprawienia szkody związanej z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania, zasady dokonywania potrąceń wierzytelności z tych tytułów przez zamawiającego;

6. Miarkowanie kar umownych;

7. Bieg przedawnienia roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy;

8. Nowe zasady waloryzacji wynagrodzenia i zaliczek dla wykonawcy;

9. Elementy umowy PZP w dostawach i usługach;

10. Elementy umowy PZP w robotach budowlanych;

11. Kontrola Zamawiającego nad podwykonawcami;

12. Zmiana umowy według nowego PZP – omówienie dopuszczalności zmian;

13. Rozwiązanie umowy.

Część VI. Środki ochrony prawnej.

1. Zmiany w zakresie wnoszenia odwołań;

2. Odwołanie – omówienie zagadnienia przy użyciu wzoru dokumentu;

3. Przystąpienie – omówienie zagadnienia przy użyciu wzoru dokumentu;

4. Odpowiedź na odwołanie;

5. Uwzględnienie odwołania – omówienie zagadnienia przy użyciu wzoru dokumentu;

6. Sprzeciw wobec uwzględnienia odwołania – omówienie zagadnienia przy użyciu wzoru dokumentu;

7. Wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy – omówienie zagadnienia przy użyciu wzoru dokumentu;

8. Skarga na orzeczenie KIO do Sądu Okręgowego.

Część VII. Dokumentowanie postępowania.

1. Protokół z udzielenia zamówienia publicznego;

2. Załączniki do protokołu;

3. Udostępnienie ofert;

4. Przechowywanie dokumentów postępowania.

Część VIII. Kontrola zamówień publicznych.

1. Kontrola przeprowadzana przez Prezesa UZP;

2. Kontrola doraźna i kontrola uprzednia;

3. Kontrola zamówień publicznych prowadzona przez Regionalne Izby Rachunkowe.


Uwaga : program szkolenia podlega ochronie prawnoautorskiej i nie może być wykorzystywany bez zgody firmy KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje. 


 • szkolenie prowadzi : radca prawny MICHAŁ SZCZODRY

od 11 lat specjalizuje się w problematyce zamówień publicznych;

zajmuje się doradztwem w zakresie zamówień publicznych dla zamawiających i wykonawców na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

posiada bogate doświadczenie w reprezentacji zamawiających i wykonawców przed KIO i Sądami Okręgowymi; z powodzeniem reprezentował przed KIO podmioty publiczne takie, jak: Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. w Warszawie, Miasto Katowice – Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach, Miasto Stołeczne Warszawa – Zarządu Dróg Miejskich oraz przedsiębiorców starających się uzyskać zamówienie publiczne;

jest autorem specjalistycznych publikacji na temat zamówień publicznych, które były publikowane na łamach m.in. : ” ZAMAWIAJĄCY. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE „, ” RZECZPOSPOLITA „;

jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych;


 • SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE :

 • szkolenie odbędzie się w dniach 15. lipca ( 9.00 – 15.00 ) – 16. lipca ( 9.00 – 15.00 ) 2021 roku;
 • szkolenie trwa 16 godzin lekcyjnych,
 • uczestnicy zajęć powinni dysponować urządzeniem ze stabilnym podłączeniem do internetu (komputer, tablet, telefon), słuchawkami lub głośnikami;
 • szkolenie będzie prowadzone w czasie rzeczywistym na platformie edukacyjnej
 • uczestnicy zajęć otrzymają link, pod którym będą mogli się zalogować i zostaną skierowani do wirtualnej sali szkoleniowej, w której trener prowadzi zajęcia ” na żywo ” a uczestnicy mają bezpośredni podgląd do wszystkich materiałów wykorzystywanych podczas szkolenia oraz mogą na bieżąco zadawać pytania, na które otrzymają odpowiedzi w czasie rzeczywistym; 
 • uczestnicy otrzymują w formie elektronicznej: materiały dotyczące problematyki szkolenia oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu, które są przesyłane na wskazany adres e-mail;

 • koszt uczestniczenia jednej osoby wynosi 500 PLN + 23. proc. VAT;

uwaga :

– w przypadku złożenia oświadczenia, że szkolenie jest finansowane przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu pracowników – przysługuje zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT,

udział w szkoleniu jest premiowany specjalnym 10 – procentowym rabatem na udział w innych zajęciach organizowanych w formie ON – LINE lub stacjonarnej przez firmę KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje w 2021 roku;

 • warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest :
 • w terminie do dnia 9. lipca 2021 roku przesłanie formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu – faksem : 12 / 633 23 43 lub emailem : kontrakt@kontrakt-firma.pl oraz
 • wniesienie opłaty – wyłącznie po szkoleniu w terminie do 7 dni od otrzymania faktury – na konto : KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje; Nest Bank S.A., NRB 71 1870 1045 2083 1066 0468 0001.

Faktury zostaną wystawione po zakończeniu szkolenia i przesłane pocztą priorytetową lub w formie elektronicznej  na adres wskazany przez podmioty zgłaszające osoby do udziału w szkoleniu.

Jednocześnie, uprzejmie informuję, że : 

 • rezygnacja z udziału w szkoleniu na 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia powoduje konieczność poniesienia pełnych kosztów za udział w szkoleniu,
 • program szkolenia podlega ochronie prawnoautorskiej i nie może być wykorzystywany bez zgody firmy KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie proszę o kontakt.

Z wyrazami szacunku ,

Bolesław Budzicz

573 325 651


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *