SZKOLENIE ON – LINE / LISTOPAD 2021 – Umowy w budowlanym procesie inwestycyjnym – praktyczne aspekty przygotowania i realizacji zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, z uwzględnieniem Nowego Prawa Zamówień Publicznych, w tym m.in. spory i rozwiązywnie sporów powstałych w trakcie realizacji takich umów, 24. – 25. listopada 2021 roku


SZKOLENIE ON – LINE


UMOWY W BUDOWLANYM

PROCESIE INWESTYCYJNYM

 PRAKTYCZNE ASPEKTY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI

ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM STANEM PRAWNYM

Z UWZGLĘDNIENIEM NOWEGO PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W TYM M.IN. SPORY I ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

POWSTAŁYCH W TRAKCIE REALIZACJI TAKICH UMÓW


24. – 25. LISTOPADA 2021 ROKU


Szanowni Państwo,

W imieniu firmy KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje mam przyjemność zaprosić do udziału w specjalistycznym szkoleniu ON – LINE , podczas którego zostaną kompleksowo omówione zagadnienia związane z przygotowaniem i realizacją umów w budowlanym procesie inwestycyjnym, w tym m.in. umów o : wykonanie dokumentacji projektowej, świadczenie nadzoru inwestorskiego, roboty budowlane, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, z uwzględnieniem NOWEGO PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

W trakcie zajęć zostanie również omówiony wpływ szczególnych regulacji obowiązujących w czasie pandemii COVID-19 na umowy w budowlanym procesie inwestycyjnym.

Szkolenie będzie łączyć  elementy:

 • wykładu – obejmującego podstawy teorii prawa cywilnego, ale także wiedzę wynikającą z praktyki inwestycji budowlanych i praktyki sali sądowej oraz najnowszego orzecznictwa sądowego,
 • ćwiczeń – polegających w szczególności na:

1. opracowaniu przez uczestników przy współpracy z prowadzącymi najistotniejszych klauzul umów o projektowanie, nadzór inwestorski i o roboty budowlane oraz
2. rozwiązaniu przedstawionych zagadnień prawnych metodą case study.

 • szkolenie jest przeznaczone dla : osób odpowiedzialnych za przygotowanie, realizację i rozliczanie procesu inwestycyjnego, 
 • celem szkolenia jest : uzyskanie przez uczestników praktycznej i wieloaspektowej wiedzy na temat  będący przedmiotem zajęć,  
 • szkolenie prowadzi : MARCIN SONNENBERG – RADCA PRAWNY

posiada wieloletnie i wieloaspektowe doświadczenie w zakresie zamówień publicznych związane z przygotowywaniem i prowadzeniem postępowań przetargowych na inwestycje budowlane oraz reprezentowaniem zamawiających przed KIO i sądami powszechnymi, które zdobywał w trakcie kompleksowej obsługi prawnej podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych;

na co dzień przygotowuje i opiniuje umowy – dotyczące kontraktów budowlanych o wielomilionowych wartościach – oraz prowadzi działania związane z rozwiązywaniem sporów powstałych w trakcie realizacji umów w budowlanym procesie inwestycyjnym  w krakowskim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie;

w latach 2004-2007 arbiter przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych;

przygotował i przeprowadził na zlecenie firmy KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje szkolenia w formule otwartej oraz zamkniętej na temat m.in.: „ Zamówienia publiczne w praktyce ”, „ Umowy w procesie inwestycyjnym ”, które  zostały ocenione – w anonimowych ankietach ewaluacyjnych – bardzo wysoko pod  względem przygotowania merytorycznego i dydaktycznego wykładowcy oraz możliwości praktycznego wykorzystania przekazanej wiedzy w codziennej pracy uczestników zajęć.


 • SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE :

 • szkolenie odbędzie się w dniach 24. listopada ( 9.00 – 15.00 ) – 25. listopada ( 9.00 – 15.00 ) 2021 roku;
 • szkolenie trwa 16 godzin lekcyjnych / szczegółowy program w załączeniu /,
 • uczestnicy zajęć powinni dysponować urządzeniem ze stabilnym podłączeniem do internetu (komputer, tablet, telefon), słuchawkami lub głośnikami;
 • szkolenie będzie prowadzone w czasie rzeczywistym na platformie edukacyjnej
 • uczestnicy zajęć otrzymają link, pod którym będą mogli się zalogować i zostaną skierowani do wirtualnej sali szkoleniowej, w której trener prowadzi zajęcia ” na żywo ” a uczestnicy mają bezpośredni podgląd do wszystkich materiałów wykorzystywanych podczas szkolenia oraz mogą na bieżąco zadawać pytania, na które otrzymają odpowiedzi w czasie rzeczywistym; 
 • uczestnicy otrzymują w formie elektronicznej: materiały dotyczące problematyki szkolenia, oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu, które są przesyłane na wskazany adres e-mail;

 • koszt uczestniczenia jednej osoby wynosi 500 PLN + 23. proc. VAT;

uwaga :

– w przypadku złożenia oświadczenia, że szkolenie jest finansowane przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu pracowników – przysługuje zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT,

udział w szkoleniu jest premiowany specjalnym 10 – procentowym rabatem na udział w innych zajęciach organizowanych w formie ON – LINE lub stacjonarnej przez firmę KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje w 2021 roku;


 • warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest :

1. w terminie do 18. listopada 2021 roku przesłanie formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu – faksem : 12 / 633 23 43 lub emailem : kontrakt@kontrakt-firma.pl oraz

2. wniesienie opłaty – wyłącznie po szkoleniu – w terminie do 7 dni od otrzymania faktury – na konto : KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje; Nest Bank S.A., NRB 71 1870 1045 2083 1066 0468 0001.

Faktury zostaną wystawione po zakończeniu szkolenia i przesłane pocztą priorytetową lub w formie elektronicznej  na adres wskazany przez podmioty zgłaszające osoby do udziału w szkoleniu.

Jednocześnie, uprzejmie informuję, że :

1. rezygnacja z udziału w szkoleniu na 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia powoduje konieczność poniesienia pełnych kosztów za udział w szkoleniu,
2. program szkolenia podlega ochronie prawnoautorskiej i nie może być wykorzystywany bez zgody firmy KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie proszę o kontakt.

Z wyrazami szacunku , 

Bolesław Budzicz

573 325 651


PROGRAM SZKOLENIA ON – LINE :

UMOWY W BUDOWLANYM

PROCESIE INWESTYCYJNYM


24. – 25. LISTOPADA 2021 ROKU


1. UMOWA O WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ


I. Przedmiot umowy:

1. Różne rodzaje zamawianej dokumentacji projektowej (projekty architektoniczne, inżynierskie, wnętrz, zieleni itp.).

2. Wymagania dotyczące formy i treści dokumentacji projektowej:

 • Prawo budowlane i rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
 • przepisy techniczno – budowlane,
 • nowa ustawa Prawo zamówień publicznych – jak ukształtować zapisy umowy, aby skutecznie zapewnić wykonanie dokumentacji projektowej w zgodzie z wymaganiami ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • zasady kształtowania opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, w tym według nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Obowiązki Projektanta wynikające z Prawa budowlanego.

II. Wykonanie dokumentacji – etapy, odbiory, płatności.

III. Nadzór autorski i udział wykonawcy dokumentacji projektowej w realizacji robót budowlanych:

 • na gruncie Prawa budowlanego,
 • na gruncie ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych,
 • w praktyce budowlanej.

IV. Prawa autorskie do dokumentacji projektowej:

 • pojęcie utworu na gruncie ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych w stosunku do różnych rodzajów dokumentacji projektowej,
 • formy utrwalenia utworu – egzemplarz projektu i budynek,
 • zasady kształtowania zapisów umowy w zakresie przeniesienia majątkowych praw autorskich,
 • ochrona integralności utworu będącego dokumentacją projektową, czyli co i kiedy inwestor może zmieniać w dokumentacji projektowej.

V. Odpowiedzialność wykonawcy dokumentacji projektowej:

 • kary umowne – dobre praktyki kształtowania zapisów umowy w zakresie kar,
 • Miarkowanie kar umownych w przepisach i praktyce procesowej,
 • rękojmia za wady dokumentacji projektowej – przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz możliwość modyfikacji wynikających z nich zasad,
 • gwarancja jakości,
 • odpowiedzialność odszkodowawcza – kontraktowa i deliktowa,
 • odpowiedzialność karna.

2. UMOWA O NADZÓR INWESTORSKI


I. Przedmiot umowy:

 • obowiązki inspektorów nadzoru inwestorskiego w ustawie Prawo budowlane,
 • możliwe rozszerzenie zakresu obowiązków nadzoru inwestorskiego,
 • umowy o zarządzanie projektem budowlanym, umowy o zastępstwo inwestycyjne.

II. Wykonanie nadzoru – etapy, odbiory, płatności.

III. Odpowiedzialność nadzoru inwestorskiego:

 • kary umowne – dobre praktyki kształtowania zapisów umowy w zakresie kar,
 • miarkowanie kar umownych w przepisach i praktyce procesowej,
 • odpowiedzialność odszkodowawcza – kontraktowa i deliktowa,
 • odpowiedzialność karna – ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności   za poświadczenie nieprawdy przy odbiorach robót budowlanych.

3. UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE


I. Podtypy umowy o roboty budowlane:

 • umowa o generalne wykonawstwo,
 • umowa o częściowe wykonawstwo,
 • umowa o podwykonawstwo,
 • umowa o zaprojektowanie i wykonanie robót,
 • umowa o rozbiórkę,
 • umowa o remont.

II. Umowa o roboty budowlane a umowa o dzieło – podobieństwa i różnice, zakres zastosowania.

III. Przedmiot umowy:

 • typowe obowiązki Wykonawcy,
 • szczególne obowiązki Wykonawcy przy różnych rodzajach umów o roboty budowlane,
 • typowe obowiązki Zamawiającego,
 • szczególne zasady kształtowania opisu przedmiotu zamówienia w umowach  o zamówienie publiczne na roboty budowlane.

IV. Kształtowanie zasad współpracy – etapy, odbiory, płatności:

 • zasada współpracy stron umowy – na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego i nowej ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • obligatoryjne postanowienia umów o wykonanie robót budowlanych zawieranych na podstawie przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • zasady odbioru i płatności wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego,
 • zasady płatności wynikające z nowej ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • systemy wynagrodzenia przy umowie o roboty budowlane: wynagrodzenie kosztorysowe, ryczałt,
 • klauzule abuzywne – zakazane postanowienia w umowach o zamówienie publiczne,
 • waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych,
 • szczególne zasady obowiązujące w okresie epidemii COVID-19 – zmiany umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, dochodzenie roszczeń.

V. Podwykonawstwo przy umowie o roboty budowlane:

1. Zasady zlecania robót podwykonawcom na podstawie Kodeksu cywilnego.

2. Odpowiedzialność solidarna inwestora za wynagrodzenie podwykonawców za wykonane roboty budowlane.

3. Pojęcie podwykonawstwa przy zamówieniu na roboty budowlane na podstawie przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Zasady związane ze zlecaniem podwykonawcom prac przy zamówieniu publicznym na roboty budowlane na etapie postępowania i na etapie realizacji, w tym według nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności:

 • możliwość zastrzeżenia osobistego wykonania przedmiotu zamówienia przez wykonawcę,
 • zasady określania w ofercie zakresu części zamówienia, które mają być powierzone podwykonawcom oraz wskazywania firm podwykonawców,
 • udział w realizacji zamówienia podmiotu, na którego kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie powołuje się wykonawca.

5. Odpowiedzialność zamawiającego za wynagrodzenie podwykonawców przy realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane.

VI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy o roboty budowlane. Nowe zasady w czasie epidemii COVID-19.

VII. Problemy w toku realizacji umowy o roboty budowlane – roboty zamienne, roboty dodatkowe.

VIII. Zasady dotyczące zmian umów o zamówienie publiczne według Dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE oraz nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych. Szczególne regulacje w czasie epidemii COVID-19.

IX. Odpowiedzialność wykonawcy umowy o roboty budowlane:

 • kary umowne – dobre praktyki kształtowania zapisów umowy w zakresie kar, kary umowne wymagane do wprowadzenia do zamówienia publicznego na roboty budowlane, limit kar umownych,
 • miarkowanie kar umownych w przepisach i praktyce procesowej,
 • rękojmia za wady,
 • gwarancja jakości,
 • odpowiedzialność odszkodowawcza kontraktowa i deliktowa,
 • odpowiedzialność za szkody w terenie budowy,
 • odpowiedzialność za katastrofę budowlaną,
 • odpowiedzialność karna.

X. Rozwiązywanie sporów powstałych na tle realizacji umów budowlanych:

 • odstąpienie od umowy o roboty budowlane, podstawy umowne i kodeksowe,
 • skutki odstąpienia od umowy,
 • rozliczenie po odstąpieniu od umowy,
 • mediacja – rodzaje charakter i skutki – pozasądowa, sądowa, w trybie postępowania pojednawczego oraz przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
 • ugoda sądowa, pozasądowa, zawarta przed Sądem Polubownym przy PGRP, przesłanki zawarcia ugody charakter prawny oraz skutki.

Uwaga: program szkolenia podlega ochronie prawnoautorskiej i nie może być wykorzystywany bez zgody firmy KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *