SZKOLENIE ON – LINE / LIPIEC 2020 – Umowy w zamówieniach publicznych – zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, 6. – 7. lipca 2020 roku


SZKOLENIE ON – LINE


UMOWY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

 PRAKTYCZNE ASPEKTY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI

ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM STANEM PRAWNYM

6. – 7. LIPCA 2020 ROKU


Szanowni Państwo,

W imieniu firmy KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje mam przyjemność zaprosić do udziału w specjalistycznym szkoleniu ON – LINE , podczas którego zostaną kompleksowo omówione zagadnienia związane z przygotowaniem i realizacją umów w zamówieniach publicznych, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

W trakcie zajęć zostanie również omówiony wpływ USTAWY z 2. marca 2020 roku ( Dz. U. 2020 poz. 374 ) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz USTAWY z 31. marca 2020 roku  ( Dz. U. 2020 poz. 568 ) o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw na umowy w zamówieniach publicznych.

Szkolenie będzie łączyć  elementy:

 • wykładu – obejmującego przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa zamówień publicznych oraz pogłębioną wiedzę wykładowcy, wynikającą  z praktyki stosowania zapisów umownych przy realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, a także praktyki sali sądowej wykładowcy oraz najnowszego orzecznictwa sądowego,
 • ćwiczeń – polegających w szczególności na:

1. opracowaniu przez uczestników przy współpracy z prowadzącymi najistotniejszych klauzul umów o zamówienia publiczne oraz
2. rozwiązaniu przedstawionych zagadnień prawnych metodą case study.

 • szkolenie jest przeznaczone dlaosób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne, w tym szczególnie za przygotowanie, realizację i rozliczanie umów o zamówienie publiczne,
 • celem szkolenia jest : uzyskanie przez uczestników praktycznej i wieloaspektowej wiedzy na temat  będący przedmiotem zajęć,  
 • szkolenie prowadzi : JAKUB MICHALSKI – RADCA PRAWNY

posiada wieloletnie i wieloaspektowe doświadczenie w zakresie zamówień publicznych, które zdobywał przy kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych m.in. : Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie , Krakowskiego Parku Technologicznym sp. z o.o. (podmiot zarządzający krakowską Specjalną Strefą Ekonomiczną), Instytutu Książki w Krakowie, Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury;

posiada również ugruntowane doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu inwestycji budowlanych oraz w związanych z nimi  postępowaniach sądowych; prowadził obsługę prawną m.in. inwestycji w zakresie budowy budynku Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych oraz szeregu innych inwestycji budowlanych;

przygotował i przeprowadził na zlecenie firmy KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje szkolenia w formule otwartej oraz zamkniętej na temat m.in.: „ Praktyczne aspekty znowelizowanych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych ”, „ Zamówienia publiczne po nowelizacji ”, „ Umowy w procesie inwestycyjnym ”, „ Umowy w zamówieniach publicznych ”, które  zostały ocenione – w anonimowych ankietach ewaluacyjnych – bardzo wysoko pod  względem przygotowania merytorycznego i dydaktycznego wykładowcy oraz możliwości praktycznego wykorzystania przekazanej wiedzy w codziennej pracy uczestników zajęć,

 • SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE :
 • szkolenie odbędzie się w dniach 6. lipca ( 9.00 – 15.00 ) – 7. lipca ( 9.00 – 15.00 ) 2020 roku;
 • szkolenie trwa 16 godzin lekcyjnych / szczegółowy program w załączeniu /,
 • uczestnicy zajęć powinni dysponować urządzeniem ze stabilnym podłączeniem do internetu (komputer, tablet, telefon), słuchawkami lub głośnikami;
 • szkolenie będzie prowadzone w czasie rzeczywistym na platformie clickmeeting
 • uczestnicy zajęć otrzymają link, pod którym będą mogli się zalogować na https://clickmeeting.com/pl i zostaną skierowani do wirtualnej sali szkoleniowej, w której trener prowadzi zajęcia ” na żywo ” a uczestnicy mają bezpośredni podgląd do wszystkich materiałów wykorzystywanych podczas szkolenia oraz mogą na bieżąco zadawać pytania, na które otrzymają odpowiedzi w czasie rzeczywistym; 
 • uczestnicy otrzymują w formie elektronicznej: materiały dotyczące problematyki szkolenia, oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu, które są przesyłane na wskazany adres e-mail;
 • koszt uczestniczenia jednej osoby wynosi 500 PLN + 23. proc. VAT;

uwaga :

– w przypadku złożenia oświadczenia, że szkolenie jest finansowane przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu pracowników – przysługuje zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT,

udział w szkoleniu jest premiowany specjalnym 10 – procentowym rabatem na udział w innych zajęciach organizowanych w formie ON – LINE lub stacjonarnej przez firmę KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje w 2020 roku;

 • warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest :

1. w terminie do 29. czerwca 2020 roku przesłanie formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu na adres : KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje, 31 – 153 Kraków, ul. Szlak 65 lub faksem : 12 / 633 23 43 lub emailem na konto : kontrakt@kontrakt-firma.pl oraz

2. wniesienie opłaty – wyłącznie po szkoleniu – w terminie do 7 dni od otrzymania faktury – na konto : KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje; Nest Bank S.A., NRB 71 1870 1045 2083 1066 0468 0001.

Faktury zostaną wystawione po zakończeniu szkolenia i przesłane pocztą priorytetową lub w formie elektronicznej  na adres wskazany przez podmioty zgłaszające osoby do udziału w szkoleniu.

Jednocześnie, uprzejmie informuję, że :

1. rezygnacja z udziału w szkoleniu na 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia powoduje konieczność poniesienia pełnych kosztów za udział w szkoleniu,
2. program szkolenia podlega ochronie prawnoautorskiej i nie może być wykorzystywany bez zgody firmy KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie proszę o kontakt.

Z wyrazami szacunku , 

Bolesław Budzicz

573 325 651, 502 174601, 12 / 633 23 43 


PROGRAM SZKOLENIA ON – LINE :

UMOWY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

6. – 7. LIPCA 2020 ROKU


I. Umowa w zamówieniach publicznych – zagadnienia ogólne:

 1. pojęcie umowy na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego (dalej: k.c.) oraz ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: p.z.p.),
 2. ogólne zasady redagowania tekstów prawnych,
 3. obowiązek zawarcia umowy w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 4. reprezentacja stron przy zawieraniu umowy, w tym w przypadku zawierania umów z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o zamówienie.

II. Instytucje prawa cywilnego znajdujące zastosowanie w konstruowaniu i realizacji umów o zamówienie publiczne:

 • zasady odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów w przepisach k.c., w tym:
 1. pojęcie kary umownej,
 2. zasady kształtowania kar umownych i ich naliczania (w tym dopuszczalność kumulacji kar umownych zastrzeżonych za zwłokę w wykonaniu świadczenia i w razie odstąpienia od umowy),
 3. dochodzenie należności z tytułu kar umownych i/lub naprawienia szkody związanej z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania, zasady dokonywania potrąceń wierzytelności z tych tytułów przez zamawiającego,
 4. miarkowanie kar umownych,
 5. bieg przedawnienia roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy,
 • rękojmia za wady:
 1. regulacja rękojmi za wady przy umowie sprzedaży, zakres zastosowania przepisów o rękojmi przy sprzedaży do innych umów, w tym umowy o roboty budowlane,
 2. podstawowe zasady i okresy odpowiedzialności z tytułu rękojmi, akty staranności,
 3. podstawowe roszczenia z tytułu rękojmi – usunięcie wady, wymiana rzeczy, odstąpienie od umowy, obniżenie ceny,
 4. możliwość modyfikacji, w tym rozszerzania zakresu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady,
 5. bieg przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi za wady,
 • gwarancja jakości:
 1. regulacja gwarancji jakości przy umowie sprzedaży, możliwość zastosowania instytucji gwarancji jakości do innych umów, w tym umowy o roboty budowlane,
 2. podstawowe zasady i okresy odpowiedzialności z tytułu gwarancji, oświadczenie gwarancyjne,
 3. podstawowe roszczenia z tytułu gwarancji – zwrot ceny, wymiana rzeczy lub jej naprawienie, inne usługi gwarancyjne,
 4. możliwość modyfikacji, w tym rozszerzania zakresu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady,
 5. bieg przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi za wady,
 6. zbieg roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości,
 • zaliczka i zadatek,
 • przelew wierzytelności z umowy o zamówienie publiczne.

III. Omówienie najczęściej spotykanych w obrocie umów nazwanych uregulowanych w przepisach k.c.:

 • umowa sprzedaży,
 • umowa o dzieło,
 • umowa o roboty budowlane,
 1. zakres zobowiązań inwestora i wykonawcy w ramach umowy o roboty budowlane,
 2. systemy wynagrodzeń w umowie o roboty budowlane: wynagrodzenie ryczałtowe i kosztorysowe;
 3. podwykonawstwo w umowie o roboty budowlane i zasady solidarnej odpowiedzialności inwestora za wynagrodzenie podwykonawców.
 • umowa zlecenia i umowa o świadczenie usług.

IV. Klauzule dotyczące praw autorskich i praw pokrewnych w umowach o zamówienie publiczne:

 • omówienie charakteru praw autorskich osobistych i majątkowych oraz praw pokrewnych na gruncie obowiązującej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 • umowy obejmujące przeniesienie praw autorskich majątkowych lub praw pokrewnych, umowy licencyjne,
 • kształtowanie klauzul związanych z prawami zależnymi oraz z osobistymi prawami autorskimi,
 • roszczenia związane z naruszeniem praw autorskich majątkowych i osobistych lub praw pokrewnych.

V. Przepisy ustawy p.z.p. kształtujące wymagania, co do treści umów:

 • dopuszczalność zatrudniania podwykonawców,
 • zatrudnienie personelu wykonawcy na podstawie umowy o pracę, dokumentowanie tego zatrudnienia i sankcje,
 • solidarna odpowiedzialność za wykonanie zobowiązania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,
 • zasady dotyczące okresu, na jaki może być zawarta umowa o zamówienie publiczne,
 • zasady zatrudniania podwykonawców i dokonywania płatności przy zamówieniach publicznych na roboty budowlane. Obowiązek bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawców według przepisów p.z.p., a także solidarna odpowiedzialność inwestora zgodnie z art. 6471 k.c. – dotychczasowe zasady i nowe regulacje obowiązujące od 1 czerwca 2017 r.,
 • zasady waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy w razie zmian stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej, stawek opłat na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
 1. formy zabezpieczenia dopuszczalne wg przepisów p.z.p. – podstawowe i fakultatywne,
 2. praktyczne problemy w zakresie ustalania wymagań związanych z treścią dokumentów ustanawiających zabezpieczenie (gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe),
 3. zaspokojenie roszczeń zamawiającego z zabezpieczenia, w tym dochodzenie należności z gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych.

VI. Obowiązujące klauzule zmian umowy, zagadnienia intertemporalne i przykłady klauzul zmieniających umowy:

 • omówienie zasad związanych z dokonywaniem zmian umowy zgodnie z obowiązującym stanem prawnym,
 • zasady kształtowania zapisów SIWZ w zakresie klauzul dopuszczających zmiany umowy o zamówienie publiczne,
 • możliwość zmiany umowy o zamówienie publiczne w zakresie określonym w ustawie p.z.p., a nieprzewidzianych w SIWZ, w tym:
 1. zmiany istotne i nieistotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e p.z.p.,
 2. zmiany o niewielkiej wartości w stosunku do pierwotnej wartości umowy – art. 144 ust. 1 pkt 6 p.z.p.,
 3. zmiany podmiotowe po stronie wykonawcy, w tym przejęcie realizacji zamówienia publicznego przez podwykonawców,
 • praktyka kontroli i orzecznictwo w zakresie dopuszczalności dokonywania zmian umowy o zamówienie publiczne.

VII. Zakończenie umowy o zamówienie publiczne przed ukończeniem, nieważność i unieważnienie umowy o zamówienie publiczne:

 • odstąpienie od umowy:
 1. charakter instytucji odstąpienia i skutki jej zastosowania (odstąpienie ex tunc i ex nunc),
 2. ustawowe podstawy odstąpienia w przepisach k.c. i p.z.p.,
 3. odstąpienie umowne – charakter instytucji i prawidłowe kształtowanie klauzul umownych w tym zakresie,
 4. konsekwencje odstąpienia od umowy, kształtowanie zasad rozliczenia stron umowy w razie odstąpienia,
 • rozwiązanie umowy o zamówienie publiczne za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia:
 1. charakter instytucji rozwiązania umowy i jej skutki prawne,
 2. przesłanki rozwiązania umowy przewidziane w przepisach prawa: k.c. i p.z.p.,
 • unieważnienie umowy o zamówienie publiczne:
 1. przesłanki unieważnienia umowy o zamówienie publiczne uregulowane w art. 146 ustawy p.z.p.,
 2. procedura zmierzająca do unieważnienia umowy o zamówienie publiczne,
 • nieważność umowy na podstawie art. 58 k.c. i przepisów p.z.p. i możliwość jej stwierdzenia,
 • wady oświadczeń woli a umowa o zamówienie publiczne (błąd, podstęp), możliwość uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli w takiej umowie.

VIII. Wpływ USTAWY z 2. marca 2020 roku ( Dz. U. 2020 poz. 374 ) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz USTAWY z 31. marca 2020 roku  ( Dz. U. 2020 poz. 568 ) o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw na umowy w zamówieniach publicznych.


Uwaga: program szkolenia podlega ochronie prawnoautorskiej i nie może być wykorzystywany bez zgody firmy KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *