SZKOLENIE ON – LINE / PAŹDZIERNIK 2021 – Aspekty prawne procesu inwestycyjno – budowlanego w świetle obowiązujących przepisów i orzecznictwa : od warunków zabudowy do pozwolenia na użytkowanie, 11. – 12. października 2021 roku


SZKOLENIE ON – LINE


ASPEKTY PRAWNE 

PROCESU INWESTYCYJNO – BUDOWLANEGO

KOMPLEKSOWE OMÓWIENIE W JAKI SPOSÓB PRAWIDŁOWO INTERPRETOWAĆ I STOSOWAĆ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY NA KAŻDYM ETAPIE PROCESU INWESTYCYJNO – BUDOWLANEGO, POCZĄWSZY OD WARUNKÓW ZABUDOWY PO POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE, W TYM M.IN.:

1.  zagadnienia związane z planowaniem przestrzennym, ochroną środowiska i zabytków, prawem budowlanym – aktualny stan prawny,

2. aktualne orzecznictwo dotyczące procesu inwestycyjno-budowlanego,

3. elementy KPA dotyczące wydawania i uzyskiwania decyzji inwestycyjnych,


11. – 12. PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU


Szanowni Państwo,

W imieniu firmy KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje uprzejmie zapraszam do udziału w szkoleniu ON – LINE, podczas którego zostaną przedstawione i szczegółowo omówione zagadnienia z zakresu interpretacji oraz praktycznych aspektów stosowania obowiązujących przepisów na każdym etapie procesu inwestycyjno – budowlanego.


PROGRAM SZKOLENIA ON – LINE :

ASPEKTY PRAWNE 

PROCESU INWESTYCYJNO – BUDOWLANEGO


11. – 12. PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU


1. Źródła prawa normującego przebieg budowlanego procesu inwestycyjnego.

2. Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym- zagadnienia podstawowe:

 • Decyzje środowiskowe,
 • Ponowna ocena oddziaływania na środowisko,
 • Ocena oddziaływania na obszar NATURA2000,
 • Gatunki chronione, art. 56 ustawy o ochronie przyrody,
 • Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów,
 • Omówienie art. 546 ust. z 20.07.2017 r. Prawo wodne i jego wpływu na inwestycje budowlane po 1.01.2018 r.,
 • Pozwolenia wodnoprawne, zgłoszenia wodnoprawne, ocena wodnoprawna,

3. Zasady planowania i zagospodarowania przestrzennego, studium, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

4. Inwestycje, które mogą być wykonane tylko na podstawie mpzp.

5. „Kodeks reklamowy”.

6. Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego:

 • Różnice między tymi decyzjami- w tym pojęcie inwestycji celu publicznego,
 • Wymogi formalne wniosku,
 • Przesłanki uzyskania decyzji, w tym ochrona gruntów rolnych i leśnych,
 • Cesja decyzji o warunkach zabudowy,
 • Wygaszenie decyzji o warunkach zabudowy,

7. Omówienie przepisów przejściowych do dużej nowelizacji Prawa budowlanego z 19.09.2020 roku.

8. Proces inwestycyjno-budowlany a przepisy dot. COVID.

9. NOWELIZACJE PRAWA BUDOWLANEGO w 2021 roku – zmiany dotyczące elektronizacji postępowania; zmiany dotyczące przepisów środowiskowych od 13.05.2021roku.

10. Pojęcia podstawowe prawa budowlanego (roboty budowlane, budowa, przebudowa, remont, prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt małej architektury, urządzenia budowlane itd.).

11. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane- z jakiego tytułu prawnego może wynikać, kto może być inwestorem. Problemy praktyki.

12. Odstępstwo od warunków technicznych- możliwość i procedura uzyskania.

13. Organy właściwe do udzielania pozwoleń na budowę oraz organy nadzoru budowlanego- podział kompetencji. Wojewódzki konserwator zabytków i jego rola.

14. Wymogi formalne wniosku o pozwolenie na budowę, omówienie zakresu i formy projektu budowlanego.

15. Zasady udzielania pozwoleń na budowę- procedura, strony postępowania w sprawie pozwolenia na budowę. Prawo wnoszenia odwołań/skarga do sądów administracyjnych dla stron postępowania środowiskowego/organizacji ekologicznych.

16. Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę- kiedy jest wymagana, zasady uzyskiwania- omówienie art. 36a Pr.bud, w kontekście istotnego odstępstwa od projektu budowlanego oraz dokumentowania dokonania tzw. odstępstwa nieistotnego.

17. Kiedy pozwolenie na budowę wygasa- omówienie art. 37 Pr.bud.

18. Decyzja o przeniesieniu pozwolenia na budowę – omówienie art. 40 Pr.bud.

19. Dopuszczenie obiektu budowlanego do użytkowania – zgłoszenie zakończenia budowy, pozwolenie na użytkowanie, kontrola obowiązkowa. Sankcje za odstępstwo od projektu czy nielegalne użytkowanie.

20. Roboty wymagające pozwolenia na budowę, roboty budowlane, które mogą być prowadzone na zgłoszenie, roboty budowlane zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia budowlanego/dokonania zgłoszenia.

21. Procedura zgłoszenia w prawie budowlanym. Zasady wnoszenia sprzeciwu.

22. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego- kiedy ma miejsce, omówienie procedury. Nielegalna zmiana sposobu użytkowania i możliwość legalizacji.

23. Skutki nieprzestrzegania prawa w procesie inwestycyjno-budowlanym (kwestie naruszenie wymogów planowania i zagospodarowania przestrzennego, samowola budowlana i jej rodzaje- art.48 i nast. Pr.bud.- procedura legalizacji samowoli budowlanej- w tym uproszczone postępowanie legalizacyjne, kwestie dot. nielegalnego przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego, nielegalna zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

24. Odpowiadanie na pytania, dyskusja, wymiana doświadczeń – zapraszamy do zadawania pytań na każdym etapie szkolenia.


 • szkolenie prowadzi : 

     radca prawny AGNIESZKA MASŁOWSKA-GĄDEK

od 2012 roku prowadzi  specjalistyczne szkolenia na temat m.in. : prawnych aspektów procesu inwestycyjno – budowlanego, szeroko pojętego prawa ochrony środowiska i prawa administracyjnego; jest bardzo doświadczonym praktykiem w zakresie będącym przedmiotem zajęć oraz uznanym trenerem – łącznie przeprowadziła około 200 szkoleń


 • SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE :

 • szkolenie odbędzie się w dniach 11. października ( 9.00 – 15.00 ) – 12. października ( 9.00 – 15.00 ) 2021 roku;
 • szkolenie trwa 16 godzin lekcyjnych,
 • uczestnicy zajęć powinni dysponować urządzeniem ze stabilnym podłączeniem do internetu (komputer, tablet, telefon), słuchawkami lub głośnikami;
 • szkolenie będzie prowadzone w czasie rzeczywistym na platformie edukacyjnej
 • uczestnicy zajęć otrzymają link, pod którym będą mogli się zalogować i zostaną skierowani do wirtualnej sali szkoleniowej, w której trener prowadzi zajęcia ” na żywo ” a uczestnicy mają bezpośredni podgląd do wszystkich materiałów wykorzystywanych podczas szkolenia oraz mogą na bieżąco zadawać pytania, na które otrzymają odpowiedzi w czasie rzeczywistym; 
 • uczestnicy otrzymują w formie elektronicznej: materiały dotyczące problematyki szkolenia oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu, które są przesyłane na wskazany adres e-mail;

 • koszt uczestniczenia jednej osoby wynosi 500 PLN + 23. proc. VAT;

uwaga :

– w przypadku złożenia oświadczenia, że szkolenie jest finansowane przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu pracowników – przysługuje zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT,

udział w szkoleniu jest premiowany specjalnym 10 – procentowym rabatem na udział w innych zajęciach organizowanych w formie ON – LINE lub stacjonarnej przez firmę KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje w 2021 roku;


 • warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest :
 • w terminie do dnia 4. października 2021 roku przesłanie formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu – faksem : 12 / 633 23 43 lub emailem : kontrakt@kontrakt-firma.pl oraz
 • wniesienie opłaty – wyłącznie po szkoleniu w terminie do 7 dni od otrzymania faktury – na konto : KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje; Nest Bank S.A., NRB 71 1870 1045 2083 1066 0468 0001.

Faktury zostaną wystawione po zakończeniu szkolenia i przesłane pocztą priorytetową lub w formie elektronicznej  na adres wskazany przez podmioty zgłaszające osoby do udziału w szkoleniu.

Jednocześnie, uprzejmie informuję, że : 

 • rezygnacja z udziału w szkoleniu na 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia powoduje konieczność poniesienia pełnych kosztów za udział w szkoleniu,
 • program szkolenia podlega ochronie prawnoautorskiej i nie może być wykorzystywany bez zgody firmy KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie proszę o kontakt.

Z wyrazami szacunku ,

Bolesław Budzicz

573 325 651


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *