SZKOLENIE ON – LINE / PAŹDZIERNIK 2021 – Zamówienie publiczne na roboty budowlane zgodnie z Nowym Prawem Zamówień Publicznych – przygotowanie i przeprowadzenie postępowania oraz realizacja umowy, 28. – 29. października 2021 roku


SZKOLENIE ON – LINE


ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

               NA ROBOTY BUDOWLANE              

ZGODNIE Z NOWYM PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA

ORAZ REALIZACJA UMOWY


w tym m.in. :

 • omówienie i przygotowanie procesu inwestycyjnego (wymagane dokumenty w zależności od przyjętego sposobu realizacji),
 • przygotowanie postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej – nowa regulacja – tylko konkurs,
 • wady i zalety formuły ” Zaprojektuj i wybuduj „,
 • przygotowanie postępowania na roboty budowlane (prawidłowe określanie warunków udziału dla kadry kierowniczej i personelu kluczowego w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej), 
 • przedmiotowe środki dowodowe (zakres, termin złożenia, zakres wyjaśnień),
 • podmiotowe środki dowodowe (zakres, podział, termin ich złożenia, zakres wyjaśnień),
 • kryteria oceny ofert w robotach budowlanych,
 • kilka dobrych rad w zakresie prowadzenia procedury krajowej i unijnej,
 • umowa w zakresie robót budowlanych / forma wynagrodzenia, odbiór robót budowlanych a wady obiektu, roboty uzupełniające i dodatkowe /,

28. – 29. PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU


Szanowni Państwo,

W imieniu firmy KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje uprzejmie zapraszam do udziału w szkoleniu ON – LINE, podczas którego zostaną przedstawione i szczegółowo omówione zagadnienia z zakresu interpretacji oraz praktycznych aspektów stosowania znowelizowanych przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych na etapie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane oraz na etapie realizacji umowy o roboty budowlane.

W trakcie zajęć uczestnicy uzyskają praktyczną wiedzę jak prawidłowo zastosować przepisy nowej PZP w zakresie realizacji etapów procesu budowlanego:

 • projekt,
 • roboty budowlane,
 • nadzór inwestorski.

Podczas szkolenia zostaną omówione m.in. :

 • nowe regulacje w rozporządzeniu o dokumentach w zakresie robót budowlanych,
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia /SWZ / w odniesieniu do robót budowlanych w procedurze poniżej i powyżej progów UE, z uwzględnieniem wymagań dotyczących prawidłowego określenia warunków udziału, braku podstaw do wykluczenia (podmiotowe środki dowodowe), opisu przedmiotu zamówienia (przedmiotowe środki dowodowe), kryteriów oceny ofert, wymagań odnośnie podwykonawstwa oraz udostępniania potencjału przez podmiot trzeci,
 • najistotniejsze problemy, których nowa ustawa PZP nie reguluje w sposób precyzyjny (procedura odwrócona w kontekście rezygnacji z żądania JEDZ od wykonawcy, różne zakresy wezwań w zakresie podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych wraz z koniecznością ich przewidzenia w treści dokumentów zamówienia, zagadnienia odpowiedzi na pytania w zakresie procedury poprzedzonej wstępnym ogłoszeniem informacyjnym), itp.,
 • obowiązek ogłaszania konkursu w zakresie usług projektowania architektonicznego i sposoby praktycznego ominięcia tego obowiązku,

Ponadto, uczestnicy zajęć otrzymają szereg praktycznych dokumentów (SWZ) przygotowanych na potrzeby nowych postępowań poniżej i powyżej progów UE.


PROGRAM SZKOLENIA ON – LINE :

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

               NA ROBOTY BUDOWLANE              

ZGODNIE Z NOWYM PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


28. – 29. PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU


I. Wprowadzenie :

 • aktualny stan prawny,
 • kilka ważnych uwag praktycznych,

II. Omówienie inwestycyjnego procesu budowlanego :

II.1. Etap projektowania :

 • określenie zakresu inwestycji (budowa, remont, modernizacja),
 • konieczne dokumenty do przygotowania procesu budowlanego,
 • przygotowanie procedury na wykonanie dokumentacji projektowej – konkurs, a może inne rozwiązanie?
 • szacowanie wartości zamówienia w odniesieniu do usług projektowych,
 • przygotowanie konkursu (nieograniczony, ograniczony),
 • problematyka nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego.

II.2. Etap budowy / Przygotowanie postępowania na roboty budowlane

 • szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane,
 • prawidłowe przygotowanie opisu warunku udziału w postępowaniu na roboty budowlane ( doświadczenie kierownika – okres posiadanych uprawnień – czy taki warunek jest prawidłowy ? ),
 • treść SWZ powyżej progów UE (z podziałem na obowiązkową i obligatoryjną treść),
 • obowiązek podziału na części, wadium – forma tryb, termin i sposób wnoszenia i skutki jego zwrotu,
 • dokumenty składające się na opis przedmiotu zamówienia w robotach budowlanych – zasady, cel, opis równoważności i metod jej oceny (kilka praktycznych trudnych przykładów z życia wziętych), realizacja opisu za pomocą cech technicznych i jakościowych oraz certyfikatów – przedmiotowe środki dowodowe – termin ich złożenia, zasady ich określania i uzupełniania,
 • kwalifikacja podmiotowa wykonawców – obligatoryjne i fakultatywne podstawy wykluczenia ( terminy do ich złożenia, zasady uzupełniania podmiotowych środków dowodowych )
 • kryteria oceny ofert w robotach budowlanych, a może koszt ? Czy kryterium terminu jest prawidłowe ? Czy kryterium ceny jako jedyne jest prawidłowe ?
 • kryterium kosztu życia produktu – sposoby opisu,
 • aspekty społeczne w opisie przedmiotu zamówienia – wymagania w zakresie zatrudnienia na postawie umowy o pracę,
 • obowiązek określania terminu związania ofertą,
 • zasady wyjaśniania treści SWZ,
 • środki komunikacji,
 • termin składania ofert,
 • czym podpisuje się ofertę (podział w zależności od procedury) sposoby weryfikacji podpisu,
 • omówienie przebiegu procedury udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego i w trybie podstawowym ( bez negocjacji, z możliwością negocjacji i z koniecznością przeprowadzenia negocjacji ).

III. Realizacja robót budowlanych / Umowa o roboty budowlane

 • projekt umowy jako element dokumentacji zamówienia – obowiązek,
 • zakres regulacji – nowe obowiązki, zmiany istotne i nieistotne, ochrona podwykonawców,
 • roboty dodatkowe i uzupełniające,
 • ubezpieczenie kontraktu,
 • waloryzacja wynagrodzenia a indeksacja wynagrodzenia,
 • gwarancja i rękojmia,
 • rola inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta w realizacji robót budowlanych,
 • wykonanie zamówienia i odbiór robót budowlanych,
 • raport z realizacji umowy.

 IV. Odpowiedzi na pytania uczestników


Uwaga : program szkolenia podlega ochronie prawnoautorskiej i nie może być wykorzystywany bez zgody firmy KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje. 


 • szkolenie prowadzi : SEBASTIAN RUDZIŃSKI

prawnik, który od 1996 roku specjalizuje się w problematyce zamówień publicznych;

absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, uczestników studiów podyplomowych oraz wielu specjalistycznych szkoleń z dziedziny zamówień publicznych;

od 25 lat prowadzi kompleksową obsługę zamówień publicznych finansowanych ze środków krajowych i pomocowych dla kilku jednostek samorządu terytorialnego, w tym od 16 lat dla jednej z największych publicznych uczelni a od 2 lat dla jednej z czołowych instytucji naukowo – badawczych;

współpracownik firmy KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje, dla której przygotował i przeprowadził szkolenia – cieszące się dużym zainteresowaniem i bardzo wysoko ocenione pod względem przygotowania merytorycznego trenera oraz przydatności przekazanej wiedzy w codziennej pracy osób odpowiedzialnych za planowanie, realizację i nadzór nad zamówieniami publicznymi  –  na temat  m.in. :

 1. Nowe Prawo Zamówień Publicznych,
 2. Specyfikacja Warunków Zamówienia – praktyczne aspekty przygotowania prawidłowej SWZ w postępowaniach ” poniżej ” i ” powyżej ” progów UE zgodnie z przepisami Nowego Prawa Zamówień Publicznych,
 3. Przetarg po elektronizacji zamówień publicznych,
 4. Postępowanie przetargowe na nowych zasadach z uwzględnieniem: e-Jedz, e – Zamówienia, przepisów RODO,
 5. Praktyczne aspekty elektronizacji zamówień publicznych / e-Usługi, e – Zamówienia, e-Faktura / + RODO w zamówieniach publicznych,
 6. Tryby negocjacyjne w zamówieniach publicznych, elektronizacja zamówień publicznych,
 7. Warsztaty z zakresu PZP 2018 : Zamówienia na usługi społeczne, procedura odwrócona, elektronizacja zamówień publicznych;
 8. Zamówienia publiczne w zakresie działań informacyjno – promocyjnych;
 9. Praktyczne aspekty znowelizowanych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;
 10. Zamówienia publiczne w praktyce szkół wyższych i instytucji naukowo – badawczych;
 11. Badanie i ocena ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

 • SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE :

 • szkolenie odbędzie się w dniach 28. października ( 9.00 – 15.00 ) – 29. października ( 9.00 – 15.00 ) 2021 roku;
 • szkolenie trwa 16 godzin lekcyjnych,
 • uczestnicy zajęć powinni dysponować urządzeniem ze stabilnym podłączeniem do internetu (komputer, tablet, telefon), słuchawkami lub głośnikami;
 • szkolenie będzie prowadzone w czasie rzeczywistym na platformie edukacyjnej
 • uczestnicy zajęć otrzymają link, pod którym będą mogli się zalogować i zostaną skierowani do wirtualnej sali szkoleniowej, w której trener prowadzi zajęcia ” na żywo ” a uczestnicy mają bezpośredni podgląd do wszystkich materiałów wykorzystywanych podczas szkolenia oraz mogą na bieżąco zadawać pytania, na które otrzymają odpowiedzi w czasie rzeczywistym; 
 • uczestnicy otrzymują w formie elektronicznej: materiały dotyczące problematyki szkolenia oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu, które są przesyłane na wskazany adres e-mail;

 • koszt uczestniczenia jednej osoby wynosi 500 PLN + 23. proc. VAT;

uwaga :

– w przypadku złożenia oświadczenia, że szkolenie jest finansowane przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu pracowników – przysługuje zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT,

udział w szkoleniu jest premiowany specjalnym 10 – procentowym rabatem na udział w innych zajęciach organizowanych w formie ON – LINE lub stacjonarnej przez firmę KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje w 2021 roku;


 • warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest :
 • w terminie do dnia 25. października 2021 roku przesłanie formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu – faksem : 12 / 633 23 43 lub emailem : kontrakt@kontrakt-firma.pl oraz
 1. wniesienie opłaty – wyłącznie po szkoleniu w terminie do 7 dni od otrzymania faktury – na konto : KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje; Nest Bank S.A., NRB 71 1870 1045 2083 1066 0468 0001.

Faktury zostaną wystawione po zakończeniu szkolenia i przesłane pocztą priorytetową lub w formie elektronicznej  na adres wskazany przez podmioty zgłaszające osoby do udziału w szkoleniu.

Jednocześnie, uprzejmie informuję, że : 

 • rezygnacja z udziału w szkoleniu na 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia powoduje konieczność poniesienia pełnych kosztów za udział w szkoleniu,
 • program szkolenia podlega ochronie prawnoautorskiej i nie może być wykorzystywany bez zgody firmy KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie proszę o kontakt.

Z wyrazami szacunku ,

Bolesław Budzicz

573 325 651


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *