SZKOLENIE ON – LINE / SIERPIEŃ 2020 – Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych w perspektywie finansowej 2014 – 2020, 4. – 5. sierpnia 2020 roku


SZKOLENIE ON – LINE


PRAWIDŁOWE ZAMYKANIE PROJEKTÓW 

WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014 – 2020    

1.Główne obowiązki Beneficjenta w trakcie zamykania projektu współfinansowanego ze środków UE w latach 2014-2020.

2. Rozliczenie końcowe projektu w perspektywie finansowej 2014-2020.

3. Kontrola na zakończenie projektu.

4. Trwałość Projektu w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 1303/2013.

5. Wskaźniki realizacji celów projektu.

6. Zmiany w projekcie.

4. – 5. SIERPNIA 2020 ROKU


Szanowni Państwo,

W imieniu firmy KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje mam przyjemność zaprosić do udziału w specjalistycznym szkoleniu ON – LINE na temat całokształtu problematyki związanej z zamykaniem projektów współfinansowanych ze środków unijnych w perspektywie finansowej 2014 – 2020.

 • szkolenie prowadzi : mgr RADOSŁAW GIERAŁTOWSKI – ekonomista, absolwent Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku ( specjalność finanse, rachunkowość, system podatkowy ) oraz Uniwersytetu w Białymstoku (Podyplomowe Studia Rachunkowości i Audytu Wewnętrznego w Jednostkach Sektora Publicznego); główny specjalista w Referacie Kontroli  Projektów / współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej / Urzędu Marszałkowskiego; ekspert ds. finansów publicznych, audytu, zarządzania projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej;

autor specjalistycznych szkoleń na temat prawidłowej realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków unijnych; identyfikowania i zapobiegania zjawiskom korupcji, oszustw i nadużyć finansowych podczas wydatkowania środków krajowych i pomocowych m.in. :

 • Księgowość projektów unijnych;
 • Kwalifikowalność wydatków w ramach EFRR,EFR,FS na lata 2014-2020;
 • Kwalifikowalność podatku VAT w projektach EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój;
 • Kontrola projektów unijnych – najnowsze orzecznictwo krajowe i międzynarodowe w kontekście nieprawidłowości i uchybień;
 • Kontrola projektów współfinansowanych ze środków POIiŚ w latach 2014 – 2020;
 • Nieprawidłowości, korekty i zwrot środków na podstawie przepisów Unii Europejskiej i krajowych;
 • Kontrola, nieprawidłowości i ewaluacja funduszy strukturalnych w perspektywie 2014 – 2020;
 • Kontrola i audyt projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
 • SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE :
 • szkolenie odbędzie się w dniach 4. sierpnia ( 9.00 – 15.00 ) – 5. sierpnia ( 9.00 – 15.00 ) 2020 roku;
 • szkolenie trwa 16 godzin lekcyjnych / szczegółowy program w załączeniu /,
 • uczestnicy zajęć powinni dysponować urządzeniem ze stabilnym podłączeniem do internetu (komputer, tablet, telefon), słuchawkami lub głośnikami;
 • szkolenie będzie prowadzone w czasie rzeczywistym na platformie clickmeeting
 • uczestnicy zajęć otrzymają link, pod którym będą mogli się zalogować na https://clickmeeting.com/pl i zostaną skierowani do wirtualnej sali szkoleniowej, w której trener prowadzi zajęcia ” na żywo ” a uczestnicy mają bezpośredni podgląd do wszystkich materiałów wykorzystywanych podczas szkolenia oraz mogą na bieżąco zadawać pytania, na które otrzymają odpowiedzi w czasie rzeczywistym; 
 • uczestnicy otrzymują w formie elektronicznej: materiały dotyczące problematyki szkolenia, oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu, które są przesyłane na wskazany adres e-mail;
 • koszt uczestniczenia jednej osoby wynosi 500 PLN + 23. proc. VAT;

uwaga :

– w przypadku złożenia oświadczenia, że szkolenie jest finansowane przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu pracowników – przysługuje zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT,

udział w szkoleniu jest premiowany specjalnym 10 – procentowym rabatem na udział w innych zajęciach organizowanych w formie ON – LINE lub stacjonarnej przez firmę KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje w 2020 roku;

 • warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest :

1. w terminie do 28. lipca 2020 roku przesłanie formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu na adres : KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje, 31 – 153 Kraków, ul. Szlak 65 lub faksem : 12 / 633 23 43 lub e-mailem : kontrakt@kontrakt-firma.pl  oraz

2. wniesienie opłaty – wyłącznie po szkoleniu – w terminie do 7 dni od otrzymania faktury –  na konto : KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje; Nest Bank S.A., NRB 71 1870 1045 2083 1066 0468 0001.

Faktury zostaną wystawione po zakończeniu szkolenia i przesłane pocztą priorytetową lub w formie elektronicznej  na adres wskazany przez podmioty zgłaszające osoby do udziału w szkoleniu.

Jednocześnie, uprzejmie informuję, że rezygnacja z udziału w szkoleniu na 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia powoduje konieczność poniesienia pełnych kosztów za udział w szkoleniu.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie proszę o kontakt.

Z wyrazami szacunku ,

Bolesław Budzicz

573 325 651, 502 174601, 12 / 633 23 43 


PROGRAM SZKOLENIA ON – LINE:  

PRAWIDŁOWE ZAMYKANIE PROJEKTÓW 

WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014 – 2020    

4. – 5. SIERPNIA 2020 ROKU


1.Główne obowiązki Beneficjenta w trakcie zamykania projektu współfinansowanego ze środków UE w latach 2014-2020.

2.Rozliczenie końcowe projektu w perspektywie finansowej 2014-2020:

 • Wykazywanie postępu rzeczowo-finansowego projektu,
 • Uproszczone formy dokonywania rozliczeń: stawki jednostkowe i metody ryczałtowe,
 • Rozliczenie/zwrot środków/odsetek,
 • Konsekwencje niespełnienia kryteriów dostępu i kryteriów premiujących,

3.Kontrola na zakończenie projektu:

 • Kto i kiedy ma prawo nas kontrolować?
 • Jak się przygotować do kontroli?
 • Główne zainteresowania kontroli – na co kontrolujący zwracają szczególną uwagę i jakie są konsekwencje nieprawidłowości?
 • Kontrola sposobu archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektu,

4.Trwałość Projektu w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 1303/2013:

 • Okoliczności powodujące naruszenie trwałości projektu,
 • Weryfikacja podwójnego finansowania projektu (w tym związanego z odzyskaniem podatku VAT),
 • Monitoring dochodu w projekcie,
 • Pomoc publiczna,
 • Wieloletnia korekta VAT,
 • Wdrożenie wyników projektu,

5.Wskaźniki realizacji celów projektu:

 • Obowiązek osiągnięcia wskaźników produktu oraz rezultatu na poziomie określonym we wniosku o dofinansowanie,
 • Konsekwencje nie osiągnięcia wskaźników zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie,
 • Sankcje z tytułu nieosiągnięcia wskaźników rezultatu,

6.Zmiany w projekcie:

 • Zamykanie projektu przed terminem,
 • Przedłużenie realizacji projektu,
 • Zmiana wartości projektu a koszty limitowane (np. wkład własny, cross financing),

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *