SZKOLENIE ON – LINE / SIERPIEŃ 2021 – Roboty budowlane w formule ” Zaprojektuj i wybuduj ” – praktyczne aspekty przygotowania i realizacji z uwzględnieniem obowiązującego stanu prawnego, 19. – 20. sierpnia 2021 roku


SZKOLENIE ON – LINE


SZKOLENIE DLA INWESTORÓW PUBLICZNYCH :

ROBOTY BUDOWLANE W FORMULE

” ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ „

PRAKTYCZNE ASPEKTY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI

Z UWZGLĘDNIENIEM OBOWIĄZUJĄCEGO STANU PRAWNEGO


W trakcie zajęć zostaną omówione następujące zagadnienia m.in. :

1. Charakterystyka i struktura przedsięwzięć budowlanych realizowanych w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.

2. Ustalenie wartości zamówienia.

3. Opis przedmiotu zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.

4. Omówienie przykładowego / rzeczywistego / programu funkcjonalno – użytkowego zastosowanego w zamówieniu.

5. Opis sposobu obliczenia ceny.  

6. Umowy o roboty budowlane w sprawie zamówienia publicznego.

7. Realizacja zamówienia w formule „Zaprojektuj i wybuduj” – etap projektowania.

8. Realizacja zamówienia w formule „Zaprojektuj i wybuduj” –  etap budowy.        


19. – 20. SIERPNIA 2021 ROKU


Szanowni Państwo,

W imieniu firmy KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje mam przyjemność zaprosić do udziału w specjalistycznym szkoleniu ON – LINE dla przedstawicieli inwestorów publicznych, którzy planują przygotowanie i realizację budowlanego procesu inwestycyjnego w formule ” Zaprojektuj i wybuduj „

Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o obowiązujący stan prawny oraz będzie uwzględniać m.in. znowelizowane przepisy ustawy Prawo budowlane / obowiązujące od 19. września 2020 roku / i ustawy Prawo zamówień publicznych / obowiązujące od 1. stycznia 2021 roku /.


 • szkolenie prowadzi : DR INŻ. JACEK WACŁAW PILISZEKinżynier, z ponad 35 – letnim doświadczeniem w dziedzinie budownictwa i inwestycji ( w kraju i za granicą ) pracował jako ekspert przy realizacji kontraktów budowlanych o wielkich wartościach ; Członek Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (FIDIC) i Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Konsultingu Inżynierskiego (EFCA) poprzez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Konsultantów SIDIR – obecnie Członek Zarządu SIDIR, arbiter Sądu Arbitrażowego SIDIR, Rozjemca SIDIR; posiada Certyfikat Niezależnego Inżyniera Konsultanta FIDIC; legitymuje się ugruntowanym doświadczeniem praktycznym jako m.in. Kierownik Budowy, Inżynier Budowy, Menedżer Projektu, Ekspert Kluczowy w sprawach dotyczących kompleksowego planowania, realizacji i rozliczania robót budowlanych, w tym również w ramach zamówień publicznych; znakomity wykładowca w dziedzinie praktycznych aspektów prawa budowlanego, praktycznych aspektów budowlanego procesu inwestycyjnego, praktycznych aspektów kosztorysowania i rozliczania robót budowlanych, realizacji inwestycji zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC ( na różnym poziomie zaawansowania ), utrzymania obiektów budowlanych, zintegrowanego zarządzania projektem budowlanym, stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w przygotowaniu i realizacji inwestycji budowlanych,

 • SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE : 
 • szkolenie odbędzie się w dniach 19. sierpnia ( 9.00 – 15.00 ) – 20. sierpnia ( 9.00 – 15.00 ) 2021 roku;
 • szkolenie trwa 16 godzin lekcyjnych / szczegółowy program w załączeniu /;
 • uczestnicy zajęć powinni dysponować urządzeniem ze stabilnym podłączeniem do internetu (komputer, tablet, telefon), słuchawkami lub głośnikami;
 • szkolenie będzie prowadzone w czasie rzeczywistym na platformie edukacyjnej
 • uczestnicy zajęć otrzymają link, pod którym będą mogli się zalogować i zostaną skierowani do wirtualnej sali szkoleniowej, w której trener prowadzi zajęcia ” na żywo ” a uczestnicy mają bezpośredni podgląd do wszystkich materiałów wykorzystywanych podczas szkolenia oraz mogą na bieżąco zadawać pytania, na które otrzymają odpowiedzi w czasie rzeczywistym; 
 • uczestnicy otrzymują w formie elektronicznej: materiały dotyczące problematyki szkolenia, oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu, które są przesyłane na wskazany adres e-mail;
 • koszt uczestniczenia jednej osoby wynosi 500 PLN + 23. proc. VAT;
 • uwaga :

– w przypadku złożenia oświadczenia, że szkolenie jest finansowane przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu pracowników – przysługuje zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT,

udział w szkoleniu jest premiowany specjalnym 10 – procentowym rabatem na udział w innych zajęciach organizowanych w formie ON – LINE lub stacjonarnej przez firmę KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje w 2021 roku;

 • warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest :

  1. w terminie do 13. sierpnia 2021 roku przesłanie formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu – faksem : 12 / 633 23 43 lub emailem : kontrakt@kontrakt-firma.pl oraz

  2. wniesienie opłaty – wyłącznie po szkoleniuw terminie do 7 dni od otrzymania faktury – na konto : KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje; Nest Bank S.A., NRB 71 1870 1045 2083 1066 0468 0001.

  Faktury zostaną wystawione po zakończeniu szkolenia i przesłane pocztą priorytetową lub w formie elektronicznej  na adres wskazany przez podmioty zgłaszające osoby do udziału w szkoleniu.

  Jednocześnie, uprzejmie informuję, że :

  1. rezygnacja z udziału w szkoleniu na 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia powoduje konieczność poniesienia pełnych kosztów za udział w szkoleniu,
  2. program szkolenia podlega ochronie prawnoautorskiej i nie może być wykorzystywany bez zgody firmy KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje.

  W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie proszę o kontakt.

  Z wyrazami szacunku , 

  Bolesław Budzicz

  573 325 651


PROGRAM SZKOLENIA ON – LINE :

ROBOTY BUDOWLANE W FORMULE

” ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ „

PRAKTYCZNE ASPEKTY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI

Z UWZGLĘDNIENIEM OBOWIĄZUJĄCEGO STANU PRAWNEGO


19. – 20. SIERPNIA 2021 ROKU


I. Charakterystyka i struktura przedsięwzięć budowlanych realizowanych w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.

II. Ustalenie wartości zamówienia:

1. Zasady ogólne.

2. Metody i podstawy sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

3. Metody i podstawy obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym.

III. Opis przedmiotu zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych:

1. Zakres i forma programu funkcjonalno – użytkowego.  

1.1. Część opisowa programu funkcjonalno – użytkowego:

 • opis ogólny przedmiotu zamówienia,
 • opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

1.2. Część informacyjna programu funkcjonalno – użytkowego.

2. Problemy i nieprawidłowości występujące przy tworzeniu programów funkcjonalno –użytkowych.

IV. Przykład:

Omówienie przykładowego / rzeczywistego / programu funkcjonalno – użytkowego zastosowanego w zamówieniu publicznym na roboty budowlane w formule ” Zaprojektuj i wybuduj „.

V. Ćwiczenie:

1. Analiza i ocena prostych – przykładowych programów funkcjonalno – użytkowych.

2. Wskazanie elementów wymagających uzupełnienia i rozszerzenia przez zamawiającego.

VI. Opis sposobu obliczenia ceny:

1. Zasady ogólne.

2. Wynagrodzenie ryczałtowe.

VII. Umowy o roboty budowlane w sprawie zamówienia publicznego:

1. Wymagania Ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

2. Szczególne zapisy dla umów w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.

3. Przykład „Dobrych Praktyk” – umowy bazujące na Warunkach Kontraktu FIDIC.

VIII. Realizacja zamówienia w formule „Zaprojektuj i wybuduj” – etap projektowania:

1. Specyfika projektowania przez wykonawcę w formule „ Zaprojektuj i wybuduj ”.

2. Ograniczenia odstępstwa od PFU.

3. Kontrola postępu (kamienie milowe projektowania).

4. Kontrola jakości prac projektowych.

5. Przedmiar robót (rzeczywisty).

6. Odbiór prac projektowych i płatność za projekty.

IX. Realizacja zamówienia w formule „Zaprojektuj i wybuduj” –  etap budowy:

1. Zarządzanie budową :

1.1.  Harmonogram rzeczowo-finansowy,

1.2.  Planowanie i ocena realizacji (kamienie milowe realizacji).

2. Kontrola jakości :

2.1. Określenie wymagań jakościowych,

2.2. Badania i certyfikaty.

3. Procedura płatności.

4. Zakończenie budowy i odbiór.

5. Pozwolenie na użytkowanie.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *