SZKOLENIE OTWARTE – LUBLIN / PAŹDZIERNIK 2021 – Nowe Prawo Zamówień Publicznych po pierwszych miesiącach obowiązywania ustawy : prawidłowa interpretacja oraz praktyczne aspekty stosowania przepisów , 25. – 26. października 2021 roku


SZKOLENIE OTWARTE


NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PO PIERWSZYCH MIESIĄCACH OBOWIĄZYWANIA USTAWY

PRAWIDŁOWA INTERPRETACJA ORAZ PRAKTYCZNE ASPEKTY STOSOWANIA PRZEPISÓW 


LUBLIN, 25. – 26. PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU


Szanowni Państwo,

W imieniu firmy KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje uprzejmie zapraszam do udziału w szkoleniu otwartym, podczas którego zostaną przedstawione i szczegółowo omówione zagadnienia z zakresu interpretacji oraz praktycznych aspektów stosowania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem wielowątkowych doświadczeń po pierwszych miesiącach obowiązywania Nowego Prawa Zamówień Publicznych. 


PROGRAM SZKOLENIA OTWARTEGO :

NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PO PIERWSZYCH MIESIĄCACH OBOWIĄZYWANIA USTAWY


25. – 26. PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU


Wstęp:

 • cel wprowadzanych zmian,
 • wyłączenia przedmiotowe,
 • wyłączenia podmiotowe,
 • zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania nowej ustawy Pzp,
 • nowe progi kwotowe,
 • Zamawiający publiczni, Zamawiający sektorowi, Zamawiający subsydiowani,

1. Systematyka nowej ustawy – Przewodnik po ustawie Pzp – z uwzględnieniem zmian.

2. Zamówienia od progu 50 000 zł do 130 000 zł  – zasady przygotowania i udzielania zamówień.

3. Definicje w nowej  ustawie  PZP i ich znaczenie dla prowadzonych postępowań i efektywności dokonywanych zakupów.

4. Plany postępowań o udzielenie zamówienia  – obowiązkowa aktualizacja  w trakcie roku budżetowego.

5. Przygotowanie postępowania :

 • opis przedmiotu zamówienia,
 • szacowania wartości  zamówienia i konkursu – niedozwolony podział zamówienia na części w tym – unikanie  stosowania przepisów ustawy,
 • dobór trybu udzielenia zamówienia.

6. Wykonanie obowiązkowej analizy zamawianych dostaw, usług, robót budowlanych  przed wszczęciem postępowania; zwiększenie znaczenia dialogu z Wykonawcami.

7. Nowe regulacje w zakresie zasad prowadzenia postępowania, w tym w zakresie osób odpowiedzialnych za prowadzenie postępowania – komisje przetargowe.

7.1. Zmiany w zakresie przesłanek wyłączenia z postępowania.

8. Tryby udzielania zamówień dla postępowań poniżej i powyżej progów unijnych; podział ze względu na wartość – różnice ( przewodnik po zmianach – w ujęciu tabelarycznym):

1) tryb podstawowy,

2)  przetarg nieograniczony;

3) przetarg ograniczony;

4) negocjacje z głoszeniem;

5) negocjacje bez ogłoszenia;

6) dialog konkurencyjny;

7) partnerstwo innowacyjne;

8) zamówienie z wolnej ręki.

9. Usługi społeczne – nowe regulacje.

10. Specyfikacja Warunków Zamówienia po nowelizacji.

10.1. Zasady prowadzenia negocjacji z Wykonawcami.

10.2. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – terminy, zmiana treści dokumentów           zamówienia przez Zamawiającego w toku postępowania.

10.3. Zasady komunikacji między Zamawiającym a Wykonawcą.

10.4. Projekt umowy jako załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia – wymogi nowego Prawa zamówień publicznych przy budowie IPU/wzoru umowy/projektu umowy.

11. Minimalne terminy ustawowe  na przeprowadzenie procedury.

12. Zasady publikacji ogłoszenia o zamówieniu oraz udostępnianie dokumentów zamówienia – nowe zasady postępowania. Pozostałe obowiązki publikacyjne w toku postępowania.

13. Zasady sporządzania oferty przez Wykonawcę oraz jej składania.

13.1. Prowadzenie postępowania w formie elektronicznej.

14. Termin związania ofertą, przedłużanie okresu związania ofertą.

15. Zmiany w stosunku do obecnego stanu prawnego w zakresie wnoszenia wadium w postępowaniu.

16. Kryteria oceny ofert w postępowaniu po nowelizacji. (Tabela zmian).

17. Zasady kwalifikacji podmiotowej Wykonawców (obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia).

18. Dokumenty i oświadczenia przedkładane przez Wykonawcę w postępowaniu.

 • ważność dokumentów,
 • zasady uzupełniania.
 • podmiotowe środki dowodowe.

19. Konsorcja (podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie) i podmioty trzecie w postępowaniu – bardzo istotne zmiany.

20. Otwarcie ofert :

 • oferty składane  w postaci elektronicznej  ( jak skutecznie zabezpieczyć poprawne otwarcie ofert),
 • możliwość otwarcia w innym niż wyznaczony terminie,
 • badanie i ocena ofert,
 • dokumenty i oświadczenia składane w postępowaniu,
 • uzupełnianie przedmiotowych środków dowodowych – wezwanie do złożenia lub uzupełnienia środków dowodowych,
 • nowe przesłanki odrzucenia oferty w postępowaniu,
 • wybór oferty po terminie związania,
 • oferty dodatkowe w postępowaniu,

21. Wynik postępowania – zasady publikacji/zakres informacji podanych w ogłoszeniu o wyborze najkorzystniejszej oferty.

22. Nowe przesłanki unieważnienie postępowania.

23. Umowa w nowym Prawie zamówień publicznych:

 • obowiązkowe klauzule w  umowie, klauzule abuzywne,
 • klauzule niedozwolone,
 • zabezpieczenie interesów wykonawcy – odejście od monopolistycznej pozycji Zamawiającego przy budowie IPU/wzoru umowy,
 • zasady  aneksowania umów,
 • nowe zasady waloryzacja wynagrodzeń,
 • zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

23.1.Podwykonawstwo i obligatoryjne klauzule dotyczące  podwykonawstwa w umowie.

24. Prawo odstąpienie od umowy lub jej unieważnienia . Bardzo istotne przepisy wprowadzone nową ustawą Pzp.

25. Zasady stosowania zaliczek / częściowych płatności w umowach.

26. Nowe, dodatkowe obowiązki informacyjne Zamawiającego  związane z zawarciem umowy  oraz jej  realizacją (tzw. ewaluacja realizacji umowy) lub zakończeniem realizacji umowy.

27. Dokumentowanie postępowania oraz archiwizacja dokumentów. Nowe przepisy dotyczące prowadzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia.

28. Nowe, dodatkowe obowiązki informacyjne.

28.1.Zasady udostępniania dokumentacji z postępowania.

29. Obowiązki publikacyjne ciążące na Zamawiających.

30. Środki ochrony prawnej w nowym Prawie zamówień publicznych.

30.1. Katalog możliwych do zaskarżenia czynności Zamawiającego oraz przepisy regulujące czynności w postępowaniu odwoławczym.

31. Skarga do Sądu – nowe rozwiązania ustawowe. 

32. Kontrola dokumentacji z postępowania.

33. Dyskusja.


Uwaga : program szkolenia podlega ochronie prawnoautorskiej i nie może być wykorzystywany bez zgody firmy KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje. 


 • szkolenie prowadzi : mgr BOŻENA SKOWROŃSKA

od 1996 roku specjalizuje się w problematyce zamówień publicznych klasycznych i sektorowych;

posiada ugruntowane przygotowanie teoretyczne / uczestniczka studiów podyplomowych i wielu specjalistycznych szkoleń z dziedziny zamówień publicznych / oraz legitymuje się bardzo bogatym doświadczeniem praktycznym i zarządczym w dziedzinie zamówień publicznych jako osoba kierująca działami zamówień w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera w Krakowie, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie, Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym SA w Krakowie oraz Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie; 

od 25 lat przygotowuje, prowadzi oraz nadzoruje postępowania finansowane ze środków krajowych i pomocowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w różnych trybach, często o bardzo dużej wartości; 


 • SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE :

 • termin : szkolenie odbędzie się w dniach 25. października ( 10.00 – 16.00 ) – 26. października ( 9.00 – 15.00 ) 2021 roku;

 • miejsce : szkolenie odbędzie się w LUBLINIEw odległości około 1,2 km od ścisłego centrum miasta, w doskonale wyposażonej i klimatyzowanej sali konferencyjnej Hotelu MŁYN, al. Racławickie 23 A ( telefon : 81 536 70 20; 669 806 802 ); budynek znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; parking dla uczestników szkolenia jest bezpłatny; szczegółowe informacje na temat miejsca szkolenia znajdą Państwo na stronie www.hotel-mlyn.lublin.pl,

 • czas trwania : szkolenie trwa 16 godzin lekcyjnych,

 • materiały dla uczestników : uczestnicy otrzymują materiały dotyczące problematyki szkolenia, notes + długopis oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu

 • catering : w czasie przerw, dla uczestników przewidziano kawę, herbatę, zimne napoje, drobny poczęstunek oraz obiad, 

 • cena : koszt uczestniczenia jednej osoby wynosi 750 PLN + 23. proc. VAT; nie zawiera kosztów noclegu;

uwaga :

– w przypadku złożenia oświadczenia, że szkolenie jest finansowane przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu pracowników – przysługuje zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT,

udział w szkoleniu jest premiowany specjalnym 10 – procentowym rabatem na udział w innych zajęciach organizowanych w formie ON – LINE lub stacjonarnej przez firmę KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje w 2021 roku;


 • warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest :
 • w terminie do dnia 18. października 2021 roku przesłanie formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu – faksem : 12 / 633 23 43 lub emailem : kontrakt@kontrakt-firma.pl oraz
 • wniesienie opłaty – wyłącznie po szkoleniu w terminie do 7 dni od otrzymania faktury – na konto : KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje; Nest Bank S.A., NRB 71 1870 1045 2083 1066 0468 0001.

Faktury zostaną wystawione po zakończeniu szkolenia i przesłane pocztą priorytetową lub w formie elektronicznej  na adres wskazany przez podmioty zgłaszające osoby do udziału w szkoleniu.

Jednocześnie, uprzejmie informuję, że : 

 • rezygnacja z udziału w szkoleniu na 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia powoduje konieczność poniesienia pełnych kosztów za udział w szkoleniu,
 • program szkolenia podlega ochronie prawnoautorskiej i nie może być wykorzystywany bez zgody firmy KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie proszę o kontakt.

Z wyrazami szacunku ,

Bolesław Budzicz

573 325 651


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *