Zamówienia publiczne na wybór wykonawcy robót budowlanych i usług projektowych – po nowelizacji ustawy PZP , Warszawa, 27.-28. lutego 2017 roku

UWAGA : DOBRE SZKOLENIE W DOBREJ CENIE

WARSZTATY DLA ZAMAWIAJĄCYCH

REALIZUJĄCYCH ZADANIA INWESTYCYJNE LUB REMONTOWE

FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH

LUB WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POMOCOWYCH

Z WYKORZYSTANIEM CASE STUDIES :

W OPARCIU O :

1. PRZEPISY USTAWY O ZMIANIE USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

Z DNIA 22. CZERWCA 2016 ROKU (Dz.U. z 13. lipca 2016 roku poz.1020)

2. NOWE ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZE

DO ZNOWELIZOWANEJ USTAWY PZP

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

PO NOWELIZACJI USTAWY

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

NA WYBÓR WYKONAWCY :

 • ROBÓT BUDOWLANYCH

/ W TYM W FORMULE „ ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ ” /

 • USŁUG PROJEKTOWYCH

WARSZAWA, 27. – 28. LUTEGO 2017 ROKU

W trakcie zajęć zostaną omówione zmiany – zawarte w nowelizacji ustawy Pzp z 22. czerwca 2016 roku – istotne przy zamawianiu robót budowlanych i usług projektowych, a w szczególności:

 • łączenie i podział zamówień –art. 5b

 • nowe zasady dotyczące możliwości podziału przedmiotu zamówienia

 • zmiany w zakresie wymogów dotyczących opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane (art.29 i nast. ustawy Pzp)

 • wprowadzenie możliwości wymagania określonego oznakowania na roboty budowlane, dostawy i usługi o szczególnych cechach

 • zmiana dotycząca szacowania wartości zamówienia na usługi projektowania

 • istotne zmiany dotyczące podwykonawstwa- na etapie składania ofert i na etapie realizacji umowy

 • powtórzenie podobnych usług lub robót budowlanych w miejsce dawnych zamówień uzupełniających na roboty budowlane i usługi , wyeliminowanie ich (uzupełniających) jako zamówień uzupełniających z nomenklatury prawa zamówień publicznych i zastąpienie nowymi regulacjami wpisanymi w tryb zamówienia z wolnej ręki

 • pozacenowe kryteria oceny ofert – wymogi ustawodawcy, przykłady – dobre praktyki – przy budowaniu nieuznaniowych kryteriów oceny ofert,

 • zmiany w zakresie zasad budowy kryteriów oceny ofert – promowanie wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, a nie oferty z najniższą ceną,

 • wprowadzenie pojęcia ”kosztu” jako kryterium oceny ofert – zasady budowy tego nowego kryterium dla robót budowlanych,

 • rażąco niska cena i „koszt” – nowe przepisy umożliwiające skuteczne zwalczanie dumpingu,

 • obowiązek powołania „zespołu projektowego” do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia dla robót budowlanych i usług o wartości równej lub przekraczającej 1 mln euro,

 • zmiany dotyczące poleganiu na zasobach innych podmiotów – w zakresie wykształcenia kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia – podmioty te będą zobowiązane do zrealizowania robót budowlanych lub usług, do realizacji których takie zdolności są niezbędne,

 • nowe zasady określania warunków udziału w postępowaniu i sposobu potwierdzania ich przez Wykonawców,

 • solidarna odpowiedzialność podmiotu udostępniającego swoje zasoby,

 • nowe zasady, dotyczące wykluczania wykonawców ,

 • możliwości zamieszczenia w opisie przedmiotu zamówienia (art.29) wymogu, dotyczącego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi

 • zmiany w zakresie możliwości zatrzymania wadium,

 • zmiany w zakresie wykazu robót budowlanych ( zgodnie z postanowieniami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 usprawnienie procedur udzielania zamówień i kryteria kwalifikacji ,

 • elektronizacja zamówień publicznych (e-Procurement),

 • aspekty innowacyjne, środowiskowe i społeczne w zamówieniach publicznych na usługi projektowe i roboty,

 • skrócenie minimalnych terminów w procedurach udzielania zamówień,

 • zmiany art.144 ust.1 – nowe zasady dokonywania zmian w umowie,

 • zmiany w art.145 – dodatkowe przesłanki uzasadniające odstąpienie od umowy przez Zamawiającego publicznych,

 • lepsze wykorzystanie trybów negocjacyjnych (szczególnie trybu negocjacji z ogłoszeniem )

 • nowe zasady dotyczące wykluczenie wykonawcy,

 • Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), jako uproszczona forma oceny właściwości Wykonawcy,

 • możliwość udzielania zamówień na roboty budowlane bez stosowania przepisów ustawy w „progu krajowym” – wykonywane na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji oraz realizujące przedsięwzięcia rewitalizacyjne zawarte w gminnym programie rewitalizacji (art.4d pkt. 5 ustawy ).

DZIEŃ PIERWSZY :

 • Udzielanie zamówienia w częściach

 • Zamówienia do 30 tysięcy EUR

 • Podwykonawstwo w robocie budowlanej –zasady budowy SIWZ i projektu umowy/wzoru umowy/IPU z uwzględnieniem nowych wymogów ustawy Pzp

 • Przygotowanie postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej

 • Sposób dokonywania opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie dokumentacji technicznej

 • Określenie zakresu dokumentacji projektowej

 • Projekt umowy/istotne postanowienia umowy jako gwarancja poprawnego wykonania dokumentacji projektowej i integralna część opisu przedmiotu zamówienia na ich wykonanie

 • Szacowanie wartości zamówienia publicznego na wykonanie prac projektowych

 • Wybór procedury (Tryby podstawowe – przetarg nieograniczony i ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, negocjacje bez ogłoszenia – korzyści i ryzyka, konkurs architektoniczny jako szczególna forma udzielania zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej poprzedzająca, zamówienie z wolnej ręki na nadzór autorski – prawnie dopuszczalne przesłanki stosowania i główne obszary ryzyka

 • Budowa warunków udziału w postępowaniu i sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków dla zamówień na opracowanie dokumentacji projektowej – z uwzględnieniem zmian wprowadzonych znowelizowaną ustawą

 • JEDZ –Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

 • Kryteria oceny ofert – zasady budowy kryteriów oceny ofert w celu zapewnienia wyboru oferty najkorzystniejszej- najefektywniejszej, nowe obowiązki Zamawiającego w zakresie budowy kryteriów pozacenowych

 • Zarządzanie umową na wykonanie dokumentacji projektowej

 • Nadzór autorski jako element opisu przedmiotu zamówienia na dokumentację projektową

w świetle opinii prawnych UZP oraz wyników kontroli Prezesa UZP

 • Elementy nadzoru autorskiego w rozumieniu prawa budowlanego

 • Wykonywanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych

DZIEŃ DRUGI :

 • Przygotowanie postępowania na wykonanie robót budowlanych – sposób dokonywania opisu przedmiotu zamówienia, określenie zakresu robót budowlanych, projekt umowy/istotne postanowienia umowy jako gwarancja poprawnego wykonania robót budowlanych i jako integralna część opisu przedmiotu zamówienia na ich wykonanie

 • Szacowanie wartości zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych

 • Wybór procedury (tryby podstawowe – przetarg nieograniczony i ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, negocjacje bez ogłoszenia – korzyści i ryzyka, Zamówienie z wolnej ręki na roboty budowlane – prawnie dopuszczalne przesłanki stosowania i główne obszary ryzyka,

 • Budowa warunków udziału w postępowaniu i sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków dla zamówień na wykonanie robót budowlanych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych znowelizowaną ustawą

 • JEDZ –Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

 • Kryteria oceny ofert – zasady budowy kryteriów oceny ofert w celu zapewnienia wyboru oferty najkorzystniejszej- najefektywniejszej; nowe obowiązki Zamawiającego w zakresie budowy kryteriów pozacenowych

 • Zarządzanie umową na wykonanie robót budowlanych, w tym umów wieloletnich z uwzględnieniem obowiązku ich waloryzacji !

 • Realizacja robót budowlanych „Zaprojektuj i wybuduj”( budowa PFU, wycena prac projektowych i robót budowlanych)

 • Wybór Inżyniera Kontraktu/Inwestora Zastępczego

Szanowni Państwo,

W  imieniu firmy KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje uprzejmie zapraszam do udziału w szkoleniu, dotyczącmu dobrych praktyk i unikania ryzyk przy przygotowywaniu i realizacji zamówień publicznych na wybór wykonawcy robót budowlanych ( w tym w formule „ Zaprojektuj i wybuduj ” ) i usług projektowych zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W trakcie szkolenia zostaną omówione zmiany zawarte w nowelizacji ustawy Pzp – które w istotny sposób wpłyną na zamawianie robót budowlanych i usług projektowych.

Realizacja konkretnych zadań o charakterze inwestycyjnym bądź remontowym wymaga od Zamawiającego wielu specjalistycznych przygotowań, do których należy zaliczyć:

 1. przygotowanie procedury i wybór Wykonawcy projektu, którego poprawność w zakresie merytorycznym i formalnym (zgodność z wymogami ustawy Pzp i aktami wykonawczymi) decyduje o jakości i sposobie realizacji przyszłej roboty budowlanej – nowe zasady dokonywania opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, które winny być zawarte w wymaganiach dla Projektanta ( w SIWZ)

 1. opracowanie na etapie budowy SIWZ projektu umowy/istotnych postanowień umowy – to w oparciu o projekt umowy zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą UMOWA – która określi zasady, sposób, termin realizacji, etapowanie prac, częściowe odbiory i płatności, zasady ich dokonywania, wielkość i rodzaj kar umownych oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych na określonych ściśle polach eksploatacji. Poprawnie przygotowane postępowanie pozwoli z jednej strony na wybór Wykonawcy rzetelnego, doświadczonego, o określonym potencjale kadrowym i ekonomicznym, który zapewni właściwe i terminowe wykonywanie prac projektowych , a z drugiej strony klauzule umowne zabezpieczą Zamawiającego przed ewentualnymi negatywnymi działaniami Projektanta w trakcie realizacji kontraktu i na placu budowy.

 1. przygotowanie procedury i wybór Wykonawcy robót budowlanych którego poprawność w zakresie merytorycznym jak i formalnym (zgodność z wymogami ustawy Pzp i aktami wykonawczymi) decyduje o jakości i sposobie realizacji przyszłej roboty budowlanej, w tym stosowanie kryteriów pozacenowych, ,

 1. dobór zasady wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych w zależności od rodzaju wykonywanych robót, z uwzględnieniem wymogów nałożonych przez ustawodawcę nowelizacją ustawy związanych z art.144 ust.1

 1. opracowanie na etapie budowy SIWZ projektu umowy/istotnych postanowień umowy – to w oparciu o projekt umowy zostanie zawarta z wybranym wykonawcą UMOWA – która określi zasady, sposób, termin realizacji, etapowanie prac, waloryzacji wynagrodzenia, częściowe odbiory płatności, zasady ich dokonywania, wielkość i rodzaj kar umownych . Poprawnie przygotowane postępowanie pozwoli z jednej strony na wybór Wykonawcy rzetelnego, doświadczonego, o określonym potencjale kadrowym i ekonomicznym, który zapewni właściwe i terminowe wykonywanie robót budowlanych , a z drugiej strony klauzule umowne zabezpieczą Zamawiającego w zakresie możliwości wprowadzania zmian do umowy (nowe brzmienie art.144 ust.1 ustawy Pzp) i uchronią przed ewentualnymi negatywnymi działaniami Wykonawcy robót w trakcie realizacji kontraktu i w okresie gwarancji.

Udział w szkoleniu pozwoli na dokładne zapoznanie się ze sposobem – według nowych zasad – przygotowania i przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy na wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych, w tym w formule „Zaprojektuj i wybuduj” ( wprowadzonych nowelizacją ustawy Pzp ) oraz ze sposobem zarządzania zawartym kontraktem – realizacją umowy zgodnie z przepisami ustawy Pzp z uwzględnieniem sytuacji konieczności dokonywania zmian w trakcie ich realizacji.

Uczestnicy szkolenia otrzymają na płycie CD następujące materiały m.in. :

 

 • ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

 • nowe akty wykonawcze

 • JEDZ wraz z komentarzem

 • Dyrektywę 2014/24/UE oraz Dyrektywę 2014/25/UE

 • TABELE ZMIAN,

 • materiały autorskie Wykładowcy

 • wybrane wyroki SO dotyczące unieważnienia umów,

 • orzecznictwo KIO i TSUE związane z tematyką szkolenia,

 • wybrane wyniki kontroli Prezesa UZP

Uczestnicy szkolenia otrzymają również wybrane – na potrzeby szkolenia – materiały w formie skryptu, notes, długopis oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

 • szkolenie prowadzi : mgr AGATA MICHAŁEK – BUDZICZ

absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego;

od 1996 roku specjalizuje się w problematyce zamówień publicznych, pełniąc funkcje kierownicze w : Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie; Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Krakowie SA, Muzeum Wojska Polskiego, gdzie m.in. zarządzała zamówieniami publicznymi, zamówieniami sektorowymi, zamówieniami publicznymi sektorowymi o bardzo dużej wartości oraz odpowiadała za przygotowanie i realizację projektów inwestycyjnych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej,

od 2010 roku niezależny konsultant w dziedzinie zamówień publicznych;

łącznie :

 • przygotowała i przeprowadziła zamówienia publiczne oraz zamówienia sektorowe o wartości około 4,5 mld PLN,

 • audytowała zamówienia publiczne oraz zamówienia sektorowe o wartości około 2 mld złotych,

ceniony wykładowca w dziedzinie zamówień publicznych, w tym m.in. w zakresie : zamówień publicznych realizowanych w ramach programów operacyjnych POPC, POIR, POWER, POIŚ, EFS, ZPORR, RPO związanych z robotami budowlanymi i pracami projektowymi, zamawianiem systemów informatycznych i sprzętu IT, dostaw infrastrukturalnych, usług szkoleniowych i edukacyjnych, zamówień sektorowych oraz planowania, realizacji, kontroli i audytu zamówień publicznych;

łącznie przeszkoliła ponad 9.600 osób w dziedzinie zamówień publicznych,

 • ekspert wiodący ds. zamówień publicznych Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy od marca 2012 roku – dotychczas przeprowadziła audyt ex-ante ( koordynując pracę specjalistów z POYRY AG oraz Ambasady Szwajcarii ) ponad 75 projektów infrastrukturalnych o dużej ił dotychczas około 7.500 nych i sprzetu gi szkoleniowe i edukacyjne , EFR,Funduszu Spójnosci,i bardzo dużej wartości, przygotowywanych przez Beneficjentów programu SECO pod kątem zgodności – przedstawianej do oceny dokumentacji przetargowej – z prawem wspólnotowym, ustawą Prawo zamówień publicznych, wytycznymi SECO,

 • niezależny doradca ds. spraw zamówień publicznych w projektach realizowanych ze środków krajowych i Unii Europejskiej przez inwestorów publicznych i prywatnych ( w tym beneficjentów programów unijnych ),

 • prowadziła zajęcia na temat nieprawidłowości w zamówieniach publicznych m.in. dla audytorów projektów unijnych w jednostkach organizacyjnych administracji rządowej oraz pracowników w jednostkach organizacyjnych administracji samorządowej,

 • konsultant do spraw zamówień publicznych – audytor postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków krajowych i współfinansowanych ze środków pomocowych dla organów szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości,

 • autorka poradników i opracowań na temat zamówień publicznych,

 • niezależny doradca ds. spraw zamówień publicznych – kompleksowa obsługa procesu inwestycyjnego w projektach infrastrukturalnych realizowanych ze środków krajowych i Unii Europejskiej przez inwestorów publicznych i prywatnych ( beneficjentów programów unijnych ),

 • prowadzi obecnie działalność konsultingową, w tym również w obszarze zamówień publicznych na wybór wykonawcy robót budowlanych ( w tym w formule „ Zaprojektuj i wybuduj ” ) i usług projektowych; działalność konsultingowa obejmuje również spotkania z zamawiającymi, podczas których zespoły składające się z przedstawicieli komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za zamówienia publiczne oraz inwestycje otrzymują wyczerpujące wyjaśnienia, dotyczące prowadzonych lub planowych przedsięwzięć w obszarze doprowadzenia do zawarcia umowy i jej zarządzaniem.

 • szkolenie trwa 16 godzin lekcyjnych , które w całości są przeznaczone na przekazanie praktycznej wiedzy, na temat będący przedmiotem szkolenia,

 • uczestnicy szkolenia otrzymują materiały dotyczące problematyki szkolenia , notes, długopis oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu,

 • szkolenie odbędzie się w WARSZAWIE, w dniach 27. lutego ( 10.00 – 16.00 ) – 28. lutego ( 9.00 – 15.00 ) 2017 roku; sala konferencyjna Spółdzielczego Centrum Konferencyjno – Szkoleniowego „ ŻURAWIA ”, ul. Żurawia 47 ( róg ul. Poznańskiej i Żurawiej ), tel. : 22 / 6300500, www.zlsp.org.pl – budynek znajduje się w centrum miasta, 5 minut spacerem od Dworca Centralnego w stronę ul. Marszałkowskiej ),

 • w czasie przerw, dla uczestników przewidziano kawę, herbatę, zimne napoje, drobny poczęstunek oraz obiad,

 • koszt uczestniczenia jednej osoby wynosi 750,00 PLN + 23. proc. VAT / nie zawiera kosztów noclegu / ;

 • uwaga :

– w przypadku złożenia oświadczenia o finansowaniu udziału w szkoleniu

w całości ze środków publicznych, koszt szkolenia nie jest opodatkowany

stawką 23. proc. VAT,

 • warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest

 • 1. w terminie do 20. lutego 2017 roku przesłanie formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu na adres : KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje, 31 – 153 Kraków, ul. Szlak 65 lub faksem : 12 / 633 23 43 lub e-mailem na konto: kontrakt@kontrakt-firma.pl oraz

2. wniesienie opłaty – wyłącznie po szkoleniu – w terminie do 7 dni od otrzymania

faktury – na konto : KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje ; Bank PKO

S.A., Oddział w Krakowie, NRB 86 1240 4650 1111 0000 5155 9937.

Faktury zostaną wystawione po zakończeniu szkolenia i przesłane pocztą poleconą na adres wskazany przez podmioty zgłaszające osoby do udziału w szkoleniu.

Jednocześnie, uprzejmie informuję, że :

1. rezygnacja z udziału w szkoleniu na 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia powoduje konieczność poniesienia pełnych kosztów za udział w szkoleniu,

2. program szkolenia podlega ochronie prawnoautorskiej i nie może być wykorzystywany bez zgody firmy KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie proszę o kontakt.

Z wyrazami szacunku ,

Bolesław Budzicz

Pełnomocnik

502 / 174601, 12 / 633 23 43

Uwaga : w ramach projektów finansowanych ze środków krajowych, programów pomocowych Unii Europejskiej oraz z innych źródeł, proponujemy Państwu kompleksowe działania konsultacyjne w tym m.in. wybór trybu z uwzględnieniem specyfiki planowanego zamówienia, przygotowanie SIWZ oraz przeprowadzenie postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu uniknięcia zarzutów o błędy przy udzieleniu zamówienia publicznego oraz korekt nakładanych na beneficjentów środków pomocowych; konsultacje mogą mieć formę np. szkoleń wewnętrznych, podczas których Zamawiający będą mogli zweryfikować poprawność merytoryczną i formalną realizacji zamierzonych przedsięwzięć oraz prawidłowo przygotować się do udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane i usługi projektowe; wyniki kontroli zamówień publicznych udzielanych w tym obszarze jednoznacznie wskazują na brak wiedzy i doświadczenia dysponentów środków publicznych we właściwym przygotowaniu postępowania, jego przeprowadzeniu i zarządzaniu umową o zamówienie publiczne; dlatego, zachęcamy do rozważenia nawiązania współpracy z naszą firmą, która specjalizuje się m.in. w publicznych i sektorowych przetargach na roboty budowlane i usługi projektowe, w tym również z wykorzystaniem Warunków Kontraktowych FIDIC,

PROGRAM SZKOLENIA :

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

PO NOWELIZACJI USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

NA WYBÓR WYKONAWCY :

 • ROBÓT BUDOWLANYCH

/ W TYM W FORMULE „ ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ ” /

 • USŁUG PROJEKTOWYCH

WARSZAWA, 27. – 28. LUTEGO 2017 ROKU

DZIEŃ PIERWSZY:

 1. Główne kierunki zmian w ustawie Pzp po nowelizacji:

 • nowe zasady opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane ( konieczność ujęcia w dokumentacji projektowej wymagań zamawiającego –art.30, 30a, 30b )

 • pozacenowe kryteria oceny ofert – wymogi ustawodawcy, przykłady –dobre praktyki – przy budowaniu nieuznaniowych kryteriów oceny ofert,

 • nowe zasady dotyczące wykluczania wykonawców,

 • nowe, zmienione zasady odrzucania ofert,

 • kiedy możliwość, a kiedy konieczność zamieszczenia w opisie przedmiotu zamówienia wymogu dotyczącego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi

 • JEDZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

 • kryteria oceny ofert po nowelizacji

 • rażąco niska cena i koszt – nowe przepisy umożliwiające skuteczne zwalczanie dumpingu

 • nowe przepisy dotyczące zmian w umowie – art.144 ust.1

 • pojęcie „zmiany istotnej ” umowy po nowelizacji

 • udzielanie zamówienia w częściach, zamówienia do 30 tysięcy EUR – jak zamawiać /dokumentować roboty budowlane do 30 tysięcy EUR?

 • Klauzule społeczne

II. Przygotowanie postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej.

II.1. Sposób dokonywania opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie dokumentacji technicznej zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2. września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202, poz. 2072) oraz z wykorzystaniem znowelizowanych przepisów art. 30 oraz dodanych art.30a i 30 b ustawy pzp

1) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, sprawdzeń i decyzji;

2) uzyskanie pozwolenia na budowę;

3) przeniesienia autorskich praw majątkowych do projektu koncepcyjnego, projektu budowlanego, projektów wykonawczych;

4) pełnienie nadzoru autorskiego.

II.2. Określenie zakresu dokumentacji projektowej:

1) wykonanie projektu budowlanego z uwzględnieniem specyfiki robót budowlanych;

2) wykonanie projektów wykonawczych;

3)opracowanie przedmiarów robót;

4) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia , w przypadkach, gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

II.3. Projekt umowy/istotne postanowienia umowy jako gwarancja poprawnego wykonania dokumentacji projektowej i integralna część opisu przedmiotu zamówienia na ich wykonanie:

1.3.1.Elementy obligatoryjne:

 1. etapy wykonania przedmiotu umowy;

 2. zasady odbioru dokumentacji projektowej, w tym poszczególnych etapów;

 3. termin realizacji umowy, w tym terminy wykonania poszczególnych etapów;

 4. podstawę prawna dla realizowanego projektu –obowiązek wykonawcy (Projektanta) opisywania proponowanych materiałów i urządzeń zgodnie z ustawą Pzp ( nowe i zmienione przepisy –art. 29 ust.3, art. 30, 30a, 30 b) i z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202, poz. 2072);

 5. forma, w jakiej ma być opracowana dokumentacja projektowa;

 6. obowiązek dostarczenia Zamawiającemu oryginałów wszelkich uzgodnień, opinii, oświadczeń, decyzji;

 7. określenie warunków gwarancji i rękojmi;

 8. postanowienia dotyczące praw autorskich;

 9. postanowienia dotyczące przewidywanych zmian w umowienowe brzmienie art.144 ust.1

 10. postanowienia dotyczące odstąpienia od umowy oraz kar umownych za opóźnienie/zwłokę.

1.3.2. Elementy fakultatywne:

 1. udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi pisemnych na zapytania dotyczące dokumentacji projektowej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

 2. bieżące konsultacje z Zamawiającym w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej;;

 3. uzupełnianie i/lub korygowanie dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami organów opiniujących i uzgadniających dokumentację projektową;

 4. inne.

1.3.3. Dialog techniczny – umożliwiający poprawne przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia na prace projektowe- zasady prowadzenia, obowiązki informacyjne po nowelizacji.

III. Szacowanie wartości zamówienia publicznego na wykonanie prac projektowych:

 1. Wymogi prawne w zakresie szacowania wartości prac projektowych wynikające ze znowelizowanej ustawy Pzp i aktów wykonawczych.

 2. Szacowanie wartości z uwzględnieniem zamówień uzupełniających.

 3. Znaczenie poprawnego oszacowania wartości zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dla wyjaśniania rażąco niskiej ceny- nowe zasady wyjaśniania rażąco niskiej ceny oraz odrzucenia oferty Wykonawcy.

IV. Wybór procedury:

1 . Tryby podstawowe – przetarg nieograniczony i ograniczony – korzyści i ryzyka związane ze stosowaniem tych trybów.

2. Negocjacje z ogłoszeniem – tryb umożliwiający doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia :

2.1. Nowe przesłanki udzielania zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem

2.2 .Wzorcowa struktura i dokumentowanie postępowania –po nowelizacji.

2.3. Zalety stosowania trybu dla Zamawiającego .

3. Negocjacje bez ogłoszenia (po nowelizacji) – korzyści i ryzyka:

3.1. Możliwość procedowania i udzielania zamówienia w bardzo krótkim okresie czasu (przy spełnieniu przesłanek ustawowych).

3.2. Możliwość doprecyzowania i modyfikacji OPZ z Wykonawcami.

3.3. Ryzyka związane z zastosowaniem trybu przy braku spełniania przesłanek ustawowych (wyniki kontroli UZP i audytów KE).

4. Konkurs architektoniczny jako szczególna forma udzielania zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej:

4.1.Zasady organizacji konkursu.

4.2.Opracowanie regulamin konkursu.

4.3.Sąd konkursowy.

4.4.Etapy konkursu.

4.5.Rozstrzygniecie konkursu ( nagrody ):

1) nagrody pieniężne;

2) zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki;

3) zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia autorów wybranych koncepcji architektonicznych.

5. Zamówienie z wolnej ręki – prawnie dopuszczalne przesłanki stosowania i główne obszary ryzyka- bardzo istotne zmiany po nowelizacji:

5.1. Zamówienie z wolnej ręki na podstawie art.67.ust.1 pkt.1 b) – związane z ochroną praw wyłącznych ( autorskie prawa majątkowe).

5.2. Zamówienie z wolnej ręki na podstawie art.67.ust.1 pkt.2) – nagroda w konkursie.

5.3. Zamówienie z wolnej ręki na podstawie art.67.ust.1 pkt.3) – zamówienie ”awaryjne”.

5.4. Zamówienie z wolnej ręki na podstawie art.67.ust.1 pkt.4) – nowe zasady – szczególne, kumulatywne spełnienie przesłanek

5.5. Zamówienie z wolnej ręki na podstawie art.67.ust.1 pkt.5) – zamówienia dodatkowe ( usunięto)

5.6. Zamówienie z wolnej ręki na podstawie art.67.ust.1 pkt.6) –zamówienia uzupełniające na usługi – po nowelizacji..

V. Budowa warunków udziału w postępowaniu i sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków dla zamówień na opracowanie dokumentacji projektowej – po nowelizacji.

1. Zasada proporcjonalności – orzecznictwo ETS /TS UE i KIO.

2. Zasada niezbędności – orzecznictwo ETS/TS UE i KIO.

3. Zasada warunek – związek z przedmiotem zamówienia – orzecznictwo ETS/TS UE i KIO

5. Rodzaje dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz formy, w jakich te dokumenty mogą być składane.

5.1. JEDZ – w progu unijnym.

6. Zmiana warunków udziału w postępowania po zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu – zasady dokonywania, ryzyka z tym związane.

7.Zasada odwróconej weryfikacji.

VI. Kryteria oceny ofert po nowelizacji – zasady budowy kryteriów oceny ofert w celu zapewnienia wyboru oferty najkorzystniejszej – najefektywniejszej – w świetle wymogów znowelizowanej ustawy Pzp dotyczących pozacenowych kryteriów oceny ofert.

1. Cena.

2. Koszt

3. Aspekty innowacyjne.

4. Jakość , w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne

5. Aspekty społeczne

6.Aspekty środowiskowe.

7. Serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna.

8. Okres realizacji.

9.Organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia.

VI.1. Koszt – definicja, zasady stosowania

VII. Zarządzanie umową na wykonanie dokumentacji projektowej:

1. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy.

2. Przesłanki zmiany umowy po nowelizacji.

3. Umowy na wykonanie zamówień dodatkowych – usunięte nowelą

4. Umowy na wykonanie zamówień uzupełniających.

5. Aneksy do umów

6. Umowy wieloletnie – waloryzacja świadczeń w świetle przepisów Prawa zamówień publicznych.

7. Przesłanki nieważności umowy i skutki uznania umowy za nieważną.

VIII. Nadzór autorski nad realizacja robót budowlanych:

1. Obowiązki Projektanta w świetle przepisów ustawy Prawo budowlane.

2. Obowiązki Projektanta wynikające z umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

3.Zasady wynagradzania autora projektu za sprawowanie nadzoru autorskiego.

4. Odpowiedzialność Projektanta za wady w projekcie.

DZIEŃ DRUGI:

I. Przygotowanie postępowania na wykonanie robót budowlanych :

I. 1. Sposób dokonywania opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych zgodnie z treścią art. 31 ust.1 pkt.1 ustawy Pzp:

1) za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;

2) z uwzględnieniem zmienionych i dodanych przepisów ( art.30, 30 a i 30 b ustawy Pzp)

2) z uwzględnieniem wszelkich wymagań i okoliczności, które mogą mieć wpływ na sporządzenie oferty,

3) z uwzględnieniem dostaw i usług koniecznych do realizacji zamówienia.

I.1.1. Dialog techniczny po nowelizacji – jako narzędzie, umożliwiające dokonanie precyzyjnego i zgodnego z potrzebami Zamawiającego opisu przedmiotu zamówienia –b. istotne zmiany wprowadzone nowelizacją; nowe obowiązki informacyjne zamawiającego.

I.2. Określenie zakresu robót budowlanych:

1) na podstawie projektu budowlanego z uwzględnieniem specyfiki robót budowlanych;

2) na podstawie projektów wykonawczych;

4) z uwzględnieniem informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia , w przypadkach, gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

5) na podstawie poprawnie sporządzonych przedmiarów robót z uwzględnieniem zamówień niezbędnych do wykonania zamówienia.

I.3. Projekt umowy/Istotne Postanowienia Umowy (IPU) jako gwarancja poprawnego wykonania robót budowlanych jako integralna część opisu przedmiotu zamówienia na ich wykonanie:

1.3.1.Elementy obligatoryjne umowy :

 1. szczegółowe określenie przedmiotu umowy,

 2. określenie zasad współpracy na terenie budowy,

 3. określenie praw i obowiązków Wykonawcy,

 4. klauzule dotyczące Podwykonawcy

 5. określenie praw i obowiązków Zamawiającego,

 6. określenie odpowiedzialności z tytułu ryzyka Wykonawcy,

 7. określenie rodzaju i wysokości ubezpieczenia należącego do obowiązków Wykonawcy,

 8. określenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia),

 9. określenie terminu realizacji umowy oraz etapów wykonania przedmiotu umowy,

 10. wprowadzenie postanowień dotyczących kontroli jakości i odbiorów robót,

 11. określenie rodzaju wynagrodzenia Wykonawcy (ryczałtowe lub kosztorysowe lub mieszane) i zasad dokonywania płatności,

 12. wprowadzenie klauzul dotyczących odpowiedzialności za wady przedmiotu zamówienia,

 13. określenie zasad odbioru robót budowlanych, w tym poszczególnych etapów,

 14. wprowadzenie klauzul dotyczących BIOZ,

 15. wprowadzenie klauzul dotyczących zasad przestrzegania wymagań dotyczących należytej jakości robót,

 16. określenie zasad odpowiedzialności za wady przedmiotu zamówienia po zakończeniu robót,

 17. określenie zasad rozliczania w przypadku odstąpienia od umowy , rozwiązania umowy lub wypowiedzenia umowy,

 18. określenie zasad poufności w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa obowiązującego Zamawiającego w związku z jego działalnością statutową,

 19. określenie warunków gwarancji i rękojmi,

 20. postanowienia dotyczące przewidywanych zmian w umowie – zmiany w art.144 ust.1 pkt.1)

 21. nowe przesłanki nieważności umowy

 22. postanowienia dotyczące kar umownych za opóźnienie/zwłokę.

.

II. Szacowanie wartości zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych:

1. Wymogi prawne w zakresie szacowania wartości robót budowlanych.

2. Szacowanie wartości robót budowlanych z uwzględnieniem zamówień uzupełniających.

3. Znaczenie poprawnego oszacowania wartości zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla wyjaśniania rażąco niskiej ceny. w kontekście zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy Pzp

III. Wybór procedury:

1 . Tryby podstawowe – przetarg nieograniczony i ograniczony – korzyści i ryzyka związane ze stosowaniem tych trybów.

2. Negocjacje z ogłoszeniem – tryb umożliwiający doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia – bardzo istotne zmiany i wprowadzone nowelizacją ustawy Pzp.

2.1. Wytyczne KE;

2.2 .Wzorcowa struktura i dokumentowanie postępowania po nowelizacji;

2.3. Zalety stosowania trybu dla Zamawiającego .

3. Negocjacje bez ogłoszenia (po nowelizacji) – korzyści i ryzyka:

3.1. Możliwość procedowania i udzielania zamówienia w bardzo krótkim okresie czasu (przy spełnieniu przesłanek ustawowych –zmienionych nowelą).

3.2. Możliwość doprecyzowania i modyfikacji OPZ z wykonawcami.

3.3. Ryzyka związane z zastosowaniem trybu przy braku spełniania przesłanek ustawowych (wyniki kontroli UZP i audytów KE).

4. Zamówienie z wolnej ręki na roboty budowlane – prawnie dopuszczalne przesłanki stosowania i główne obszary ryzyka:

4.1. Zamówienie z wolnej ręki na podstawie art.67.ust.1 pkt.3 – zamówienie ”awaryjne”.

4.2. Zamówienie z wolnej ręki na podstawie art.67.ust.1 pkt.4 –zmiany – zasady szczególne, kumulatywne spełnienie przesłanek).

4.3. Zamówienie z wolnej ręki na podstawie art.67.ust.1 pkt.5 – zamówienia dodatkowe (usunięte)

4.4. Zamówienie z wolnej ręki na podstawie art.67.ust.1 pkt.6 –zamówienia uzp po nowelizacji.

IV. Budowa warunków udziału w postępowaniu i sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków dla zamówień na wykonanie robót budowlanych po nowelizacji.

1. Zasada proporcjonalności – orzecznictwo ETS i KIO.

2. Zasada niezbędności – orzecznictwo ETS i KIO.

3. Zasada warunek – związek z przedmiotem zamówienia – orzecznictwo ETS i KIO

4. JEDZ – w progu unijnym, komentarz, zasady stosowania.

5. Rodzaje dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz formy, w jakich te dokumenty mogą być składane .

6. Zmiana warunków udziału w postępowania po zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu – zasady dokonywania, ryzyka z tym związane..

7.Zasada odwróconej weryfikacji.

V. Kryteria oceny ofert – zasady budowy kryteriów oceny ofert w celu zapewnienia wyboru oferty najkorzystniejszej- najefektywniejszej:

1. Cena.

2. Koszt

3. Aspekty innowacyjne.

4. Jakość , w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne

5. Aspekty społeczne

6.Aspekty środowiskowe.

7. Serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna.

8. Okres realizacji.

9.Organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia.

VI.1. Koszt – definicja, zasady stosowania

VI. Zarządzanie umową na wykonanie robót budowlanych:

1. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy po nowelizacji –dopuszczalne zmiany..

2. Przesłanki zmiany umowy po nowelizacji -art.144 ust.1 ustawy Pzp.

3.Niedopuszczalne zmiany do umowy skutkujące nieważnością umowy.

4. Umowy na wykonanie zamówień uzupełniających.

5. Aneksy do umów.

6. Umowy wieloletnie – waloryzacja świadczeń w świetle przepisów Prawa zamówień publicznych.

7. Przesłanki nieważności umowy i skutki uznania umowy za nieważną.

VII. Realizacja robót budowlanych „Zaprojektuj i wybuduj” :

 1. Program funkcjonalno- użytkowy jako podstawa dokonania opisu przedmiotu zamówienia.

 2. Zasady dotyczące opracowania Programu Funkcjonalno- Użytkowego: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202, poz. 2072). Zasady wyceny prac projektowych i robót budowlanych realizowanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zgodne z aktami wykonawczymi opracowanymi przez Ministra Infrastruktury – akty wykonawcze do ustawy Pzp, obligatoryjnie obowiązujące Zamawiających.

 1. Etapizacja zadań dla Wykonawcy w formule „zaprojektuj i wybuduj”:

 1. wykonanie Fazy nr I – opracowanie projektu koncepcji

 2. wykonanie Fazy nr II – – opracowanie projektu budowlanego obiektu na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji,- projektu koncepcyjnego

 3. wykonanie Fazy nr III – wykonawczej- wykonanie robót budowlanych.

 1. Ryzyka dla Zamawiającego przy stosowaniu formuły zamówienia na roboty budowlane „Zaprojektuj i wybuduj” .

 2. Zasady sprawowania kontroli – zarządzania umową w formule „zaprojektuj i wybuduj”:

 1. nadzór nad realizacją projektu budowlanego i wykonawczego , w tym w szczególności zgodności z wymaganiami określonymi w PFU, SIWZ, projekcie umowy oraz wartościami wykonania robót zawartymi w Kosztorysach Inwestorskich / ZZK/WKI;

 2. nadzór nad przygotowaniem i realizacją procedur przetargowych na wybór Wykonawcy robót budowlanych,

 3. nadzór nad realizacją robót budowlanych.

VIII. Wybór Inżyniera Kontraktu/Inwestora Zastępczego:

1. Budowa warunków udziału w postępowaniu – doświadczenie, wiedza, kadra, potencjał ekonomiczny.

2. Zasady budowy projektu umowy zabezpieczające Zamawiającego przed nienależytym realizowaniem zadań Inżyniera Kontraktu/Inwestora Zastępczego.

3. Zarządzanie umową zawartą z firmą realizującą zadania Inwestora Zastępczego/Inżyniera Kontraktu.

4. Odpowiedzialność Inżyniera Kontraktu/Inwestora Zastępczego – konieczność wprowadzania klauzul umownych szczegółowo określających:

  1. szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia,

  2. określenie rodzaju wynagrodzenia Wykonawcy robót (ryczałtowe lub kosztorysowe) i zasad dokonywania płatności,

  3. określenie zasad odbioru prac objętych umową,

  4. wprowadzenie klauzul dotyczących zasad przestrzegania wymagań dotyczących należytej jakości usług,

  5. określenie zasad odpowiedzialności za wady przedmiotu zamówienia po zakończeniu umowy,

  6. określenie zasad rozliczania w przypadku odstąpienia od umowy , rozwiązania umowy lub wypowiedzenia umowy,

  7. określenie zasad poufności w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa obowiązującego Zamawiającego w związku z jego działalnością statutową,

  8. określenie warunków gwarancji i rękojmi,

  9. postanowienia dotyczące przewidywanych zmian w umowie,

  10. postanowienia dotyczące kar umownych za opóźnienie/zwłokę.

IX. Nadzór inwestorski (pracownicy Zamawiającego) na budowie:

1. Powołanie zespołu branżowych inspektorów nadzoru wraz z wyznaczeniem , zgodnie z postanowieniami art.27 ustawy Prawo budowlane koordynatora ich czynności na budowie.

2. Podstawowe obowiązki inspektora nadzoru:

 1. reprezentowanie inwestora na budowie,

 2. sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów budowlanych,

 3. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych,

 4. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, i kontrolowanie rozliczeń budowy (na żądanie Inwestora) .

3. Zagwarantowanie profesjonalnego nadzoru inwestorskiego poprzez dobór odpowiednio wykwalifikowanych pracowników zamawiającego o odpowiednich uprawnieniach budowlanych,

określenie zakresu ich odpowiedzialności, uprawnień, zasad monitorowania i raportowania prac w projekcie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *