SZKOLENIA KWIECIEŃ 2020 : Praktyczne aspekty zarządzania obiektami budowlanymi, Wrocław, 27. – 28. kwietnia 2020 roku


PRAKTYCZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA

OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO

WROCŁAW, 27. – 28. KWIETNIA 2020 ROKU

Szanowni Państwo,

W imieniu firmy KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje mam przyjemność zaprosić do udziału w specjalistycznym szkoleniu dla inwestorów/właścicieli/administratorów, którzy są odpowiedzialni za prawidłowe zarządzanie obiektami  budowlanymi.

Szkolenie jest kompleksowym przeglądem regulacji prawnych i procedur postępowania odnoszących się do zagadnień związanych z tematyką zajęć.

Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu połączonego z omawianiem studiów przypadków oraz udzielaniem wyjaśnień i praktycznych porad w odniesieniu do poszczególnych elementów programu.

 • celem szkolenia jest : uzyskanie przez uczestników praktycznej i wieloaspektowej wiedzy na temat  będący przedmiotem zajęć,  
 • szkolenie prowadzi : mgr inż. architekt KRYSTYNA KRZECZKOWSKA

absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej / posiada uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej / oraz studium wyceny nieruchomości i studiów podyplomowych  w zakresie wyceny nieruchomości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu / rzeczoznawca majątkowy od 2001 roku, uprawnienia zawodowe nr 3620 /,

pracownik administracji rządowej z wieloletnią praktyką w postępowaniach wynikających z procedur budowlanych i w inspekcji nadzoru budowlanego II instancji – posiada doświadczenie w weryfikacji decyzji administracyjnych z różnych zakresów, a w szczególności związanych z weryfikacją poprawności przygotowania inwestycji i utrzymania obiektów budowlanych w odpowiednim stanie technicznym oraz nadzorem i kontrolą obiektów,

od 2001 roku członek Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych i Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie a od 2013 roku członek Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych; legitymuje się tytułem zawodowym rzeczoznawcy majątkowego oraz dodatkowo uzyskanym tytułem  Recognised European Valuer (REV136 TEGOVA) i posiada rekomendację Związku Banków Polskich do wyceny nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności, związanych z kredytem bankowym,

jako rzeczoznawca specjalizuje się w wycenie nieruchomości związanych z kwestiami zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, podziałami nieruchomości, ustanowieniem i oddziaływaniem stref ochronnych instalacji, urządzeń przesyłowych, wydzielenia dróg i innych związanych z wpływem punktowych i liniowych czynników oddziaływań na wartość nieruchomości; w wycenie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych; w wycenie gruntów, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień problemowych – wpływ różnych specyficznych cech, podziały nieruchomości, wpływ hałasu, stref ograniczeń, stref planistycznych i ochronnych; możliwość sporządzania prognoz skutków uchwalenia planu miejscowego lub zmian w Studium uwarunkowań i kierunków polityki przestrzennej gminy,

mediator w sprawach dotyczących nieruchomości z rekomendacji stowarzyszenia mediatorów na liście Prezesa Sądu, przy Sądzie Okręgowym w Krakowie; biegły sądowy w dziedzinie wyceny nieruchomości oraz w sprawach dotyczących architektury i budownictwa; współautor artykułów publikowanych na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych,

 • szkolenie trwa 16 godzin lekcyjnych / szczegółowy program w załączeniu / ,
 • szkolenie odbędzie się we WROCŁAWIU, w dniach 27. kwietnia ( 10.00 – 16.00 ) –  28. kwietnia ( 9.00 – 15.00 ) 2020 roku; w doskonale wyposażonej i klimatyzowanej sali konferencyjnej w Hotelu EUROPEJSKIM, ul. Piłsudskiego 88 ( telefon : 71 77 21 000); budynek znajduje się w centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie Dworca Głównego PKP ; szczegółowe informacje na temat miejsca szkolenia znajdą Państwo na stronie www.europejskiwroclaw.pl,
 • uczestnicy otrzymują materiały dotyczące problematyki szkolenia, notes, długopis oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu,
 • w czasie przerw, dla uczestników przewidziano kawę, herbatę, zimne napoje, drobny poczęstunek oraz obiad,
 • koszt uczestniczenia jednej osoby wynosi 750 PLN + proc. VAT / nie zawiera kosztów noclegu /;

UWAGA :

w przypadku złożenia oświadczenia, że szkolenie jest finansowane przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu pracowników – przysługuje zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT,

 • warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest :
 1. w terminie do 20. kwietnia 2020 roku przesłanie formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu na adres : KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje, 31 – 153 Kraków, ul. Szlak 65 lub faksem : 12 / 633 23 43 lub emailem na konto : kontrakt@kontrakt-firma.pl oraz
 1. wniesienie opłaty – wyłącznie po szkoleniu – w terminie do 7 dni od otrzymania faktury – na konto :   KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje ;  Nest Bank S.A., NRB 71 1870 1045 2083 1066 0468 0001.

Faktury zostaną wystawione po zakończeniu szkolenia i przesłane pocztą poleconą na adres wskazany przez podmioty zgłaszające osoby do udziału w szkoleniu.

Jednocześnie, uprzejmie informuję, że rezygnacja z udziału w szkoleniu na 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia powoduje konieczność poniesienia pełnych kosztów za udział w szkoleniu.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie proszę o kontakt.

Z wyrazami szacunku , 

Bolesław Budzicz

573 325 651, 502 174601, 12 / 633 23 43 

 


PROGRAM :

PRAKTYCZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA

OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

PRAWA BUDOWLANEGO

WROCŁAW, 27. – 28. KWIETNIA 2020 ROKU

 1. Obowiązujące uregulowania prawne – kompleksowe omówienie przepisów, dotyczących tematu szkolenia.
 1. Warunki przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego:
 • obowiązki inwestora ( w tym m.in. wymagania w stosunku do wykonawcy) przed przystąpieniem do użytkowania budynku,
 • najnowsze przepisy Prawa Budowlanego dotyczącego zawiadomienia – zgłoszenia zamiaru użytkowania budynku (w tym m.in. kiedy występuje obligatoryjność uzyskania pozwolenia Nadzoru Budowlanego na użytkowanie ),
 • dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub skutecznego zgłoszenia zamiaru użytkowania (obiektu budowlanego – np. sieci, budynku), obowiązkowa kontrola obiektu budowlanego przez Nadzór Budowlany,
 1. Zasady prawidłowego użytkowania i eksploatacji obiektu budowlanego:
 • aktualnie obowiązkowe przeglądy okresowe i kontrole obiektów budowlanych – zgodnie z najnowszymi wymaganiami Prawa budowlanego ( w tym m.in. kto za co odpowiada, kiedy    i w jakich terminach oraz kto może je wykonywać)
 • obowiązki właściciela i zarządcy obiektu budowlanego w zakresie utrzymania i użytkowania obiektu budowlanego ( w tym m.in. przed okresem zimowy oraz po okresie zimowym ),
 • zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części ( w tym m.in. wymagane dokumenty; procedury i postępowanie administracyjne – akceptacje i zgody ),
 • odpowiedzialność właściciela (zarządcy) za niewłaściwe użytkowanie obiektu budowlanego, jego stan techniczny i powodowanie zagrożenia dla: życia i zdrowia ludzi, mienia i środowiska,
 • przykłady najczęstszych przyczyn występowania zaniedbań, złego stanu technicznego obiektów budowlanych i zagrożeń tym spowodowanych ( w tym m.in. zapobieganie, profilaktyka, zasady i sposoby usuwania zaniedbań ),
 1. Kontrole obiektu budowlanego – szczegółowo ich rodzaje i zakres:
 • kontrola użytkowania budynku i obowiązkowe przeglądy: tzw. półroczne, roczne, pięcioletnie, każdorazowe, tzw. „nadzwyczajne”,
 • osoby uprawnione do kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych i ich elementów ( w tym m.in. niezbędne kwalifikacje i wymagane dokumenty potwierdzające kwalifikacje),
 1. Uprawnienia organu nadzoru budowlanego – w przypadku stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego.

   6. Konsekwencje stwierdzenia niewłaściwego stanu obiektu budowlanego :

 • przypadki złego stanu obiektu budowlanego,
 • nakaz rozbiórki,
 • opróżnienie obiektu budowlanego,
 • środki zabezpieczające,
 • obowiązek dokonania napraw,
 1. Awaria budowlana i katastrofa budowlana :
 • definicje i postępowanie wyjaśniające,
 • katastrofy nie wynikające ze zdarzeń losowych i zaistniałe z przyczyn losowych,
 • postępowanie w sytuacji wystąpienia katastrofy budowlanej,
 • obowiązki właściciela obiektu przy katastrofie budowlanej,
 • komisja w/s katastrofy budowlanej,
 • usuwania skutków katastrofy,
 1. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego :
 • pojęcie zmiany,
 • zgłoszenie zmiany,
 • uzupełnienia zgłoszenia zmiany,
 • sprzeciw organu do zgłoszenia zmiany,
 • wstrzymania użytkowania,
 • legalizacja zmiany,
 1. Obowiązek prowadzenia ,,Książki obiektu budowlanego – KOB”:
 • zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego,
 • obowiązkowe – zgodne z rozporządzeniem elementy KOB,
 • kto jest odpowiedzialny za prowadzenie KOB ( w tym m.in. kogo można upoważnić do jej prowadzenia),
 • przykłady praktyczne wpisów w KOB,
 1. Zasady prowadzenia robót budowlanych w użytkowanym obiekcie budowlanym:
 • konserwacje,
 • remonty,
 • przebudowy (nadbudowy), modernizacje,

( w tym m.in. procedury prawidłowego przeprowadzania robót budowlanych;  obowiązki właściciela/ zarządcy związane z planowanymi oraz prowadzonymi robotami budowlanymi (pozwolenia i uzgodnienia ).


Uwaga: program szkolenia podlega ochronie prawnoautorskiej i nie może być wykorzystywany bez zgody firmy KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje.

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *