SZKOLENIE ON – LINE / SIERPIEŃ 2020 – Umowy w budowlanym procesie inwestycyjnym – zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, 6. – 7. sierpnia 2020 roku


SZKOLENIE ON – LINE


UMOWY W BUDOWLANYM

PROCESIE INWESTYCYJNYM

 PRAKTYCZNE ASPEKTY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI

ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM STANEM PRAWNYM

6. – 7. SIERPNIA 2020 ROKU


Szanowni Państwo,

W imieniu firmy KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje mam przyjemność zaprosić do udziału w specjalistycznym szkoleniu ON – LINE , podczas którego zostaną kompleksowo omówione zagadnienia związane z przygotowaniem i realizacją umów w budowlanym procesie inwestycyjnym, w tym m.in. umów o : wykonanie dokumentacji projektowej, świadczenie nadzoru inwestorskiego, roboty budowlane, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

W trakcie zajęć zostanie również omówiony wpływ USTAWY z 2. marca 2020 roku ( Dz. U. 2020 poz. 374 ) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz USTAWY z 31. marca 2020 roku  ( Dz. U. 2020 poz. 568 ) o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw na umowy w budowlanym procesie inwestycyjnym.

Szkolenie będzie łączyć  elementy:

 • wykładu – obejmującego podstawy teorii prawa cywilnego, ale także wiedzę wynikającą z praktyki inwestycji budowlanych i praktyki sali sądowej oraz najnowszego orzecznictwa sądowego,
 • ćwiczeń – polegających w szczególności na:

1. opracowaniu przez uczestników przy współpracy z prowadzącymi najistotniejszych klauzul umów o projektowanie, nadzór inwestorski i o roboty budowlane oraz
2. rozwiązaniu przedstawionych zagadnień prawnych metodą case study.

 • szkolenie jest przeznaczone dla : osób odpowiedzialnych za przygotowanie, realizację i rozliczanie procesu inwestycyjnego, 
 • celem szkolenia jest : uzyskanie przez uczestników praktycznej i wieloaspektowej wiedzy na temat  będący przedmiotem zajęć,  
 • szkolenie prowadzi : JAKUB MICHALSKI – RADCA PRAWNY

posiada wieloletnie i wieloaspektowe doświadczenie w zakresie zamówień publicznych, które zdobywał przy kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych m.in. : Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie , Krakowskiego Parku Technologicznym sp. z o.o. (podmiot zarządzający krakowską Specjalną Strefą Ekonomiczną), Instytutu Książki w Krakowie, Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury;

posiada również ugruntowane doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu inwestycji budowlanych oraz w związanych z nimi  postępowaniach sądowych; prowadził obsługę prawną m.in. inwestycji w zakresie budowy budynku Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych oraz szeregu innych inwestycji budowlanych;

przygotował i przeprowadził na zlecenie firmy KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje szkolenia w formule otwartej oraz zamkniętej na temat m.in.: „ Praktyczne aspekty znowelizowanych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych ”, „ Zamówienia publiczne po nowelizacji ”, „ Umowy w procesie inwestycyjnym ”, „ Umowy w zamówieniach publicznych ”, które  zostały ocenione – w anonimowych ankietach ewaluacyjnych – bardzo wysoko pod  względem przygotowania merytorycznego i dydaktycznego wykładowcy oraz możliwości praktycznego wykorzystania przekazanej wiedzy w codziennej pracy uczestników zajęć,

 • SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE :
 • szkolenie odbędzie się w dniach 6. sierpnia ( 9.00 – 15.00 ) – 7. sierpnia ( 9.00 – 15.00 ) 2020 roku;
 • szkolenie trwa 16 godzin lekcyjnych / szczegółowy program w załączeniu /,
 • uczestnicy zajęć powinni dysponować urządzeniem ze stabilnym podłączeniem do internetu (komputer, tablet, telefon), słuchawkami lub głośnikami;
 • szkolenie będzie prowadzone w czasie rzeczywistym na platformie clickmeeting
 • uczestnicy zajęć otrzymają link, pod którym będą mogli się zalogować na https://clickmeeting.com/pl i zostaną skierowani do wirtualnej sali szkoleniowej, w której trener prowadzi zajęcia ” na żywo ” a uczestnicy mają bezpośredni podgląd do wszystkich materiałów wykorzystywanych podczas szkolenia oraz mogą na bieżąco zadawać pytania, na które otrzymają odpowiedzi w czasie rzeczywistym; 
 • uczestnicy otrzymują w formie elektronicznej: materiały dotyczące problematyki szkolenia, oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu, które są przesyłane na wskazany adres e-mail;
 • koszt uczestniczenia jednej osoby wynosi 500 PLN + 23. proc. VAT;

uwaga :

– w przypadku złożenia oświadczenia, że szkolenie jest finansowane przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu pracowników – przysługuje zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT,

udział w szkoleniu jest premiowany specjalnym 10 – procentowym rabatem na udział w innych zajęciach organizowanych w formie ON – LINE lub stacjonarnej przez firmę KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje w 2020 roku;

 • warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest :

1. w terminie do 31. lipca 2020 roku przesłanie formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu na adres : KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje, 31 – 153 Kraków, ul. Szlak 65 lub faksem : 12 / 633 23 43 lub emailem na konto : kontrakt@kontrakt-firma.pl oraz

2. wniesienie opłaty – wyłącznie po szkoleniu – w terminie do 7 dni od otrzymania faktury – na konto : KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje; Nest Bank S.A., NRB 71 1870 1045 2083 1066 0468 0001.

Faktury zostaną wystawione po zakończeniu szkolenia i przesłane pocztą priorytetową lub w formie elektronicznej  na adres wskazany przez podmioty zgłaszające osoby do udziału w szkoleniu.

Jednocześnie, uprzejmie informuję, że :

1. rezygnacja z udziału w szkoleniu na 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia powoduje konieczność poniesienia pełnych kosztów za udział w szkoleniu,
2. program szkolenia podlega ochronie prawnoautorskiej i nie może być wykorzystywany bez zgody firmy KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie proszę o kontakt.

Z wyrazami szacunku , 

Bolesław Budzicz

573 325 651, 502 174601, 12 / 633 23 43 


PROGRAM SZKOLENIA ON – LINE :

UMOWY W BUDOWLANYM

PROCESIE INWESTYCYJNYM

6. – 7. SIERPNIA 2020 ROKU


1. UMOWA O WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

I. Przedmiot umowy:

1. Różne rodzaje zamawianej dokumentacji projektowej (projekty architektoniczne, inżynierskie, wnętrz, zieleni itp.),

2. Wymagania dotyczące formy i treści dokumentacji projektowej:

 • Prawo budowlane i rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
 • przepisy techniczno-budowlane,
 • Prawo zamówień publicznych i rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – jak ukształtować zapisy umowy, aby skutecznie zapewnić wykonanie dokumentacji projektowej w zgodzie z wymaganiami ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • zasady kształtowania opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, w tym według ustawy – Prawo zamówień publicznych .

3. Obowiązki Projektanta wynikające z Prawa budowlanego,

II. Wykonanie dokumentacji – etapy, odbiory, płatności,

III. Nadzór autorski i udział wykonawcy dokumentacji projektowej w realizacji robót budowlanych:

1. na gruncie Prawa budowlanego,
2. na gruncie ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych,
3. w praktyce budowlanej,

IV. Prawa autorskie do dokumentacji projektowej:

1. pojęcie utworu na gruncie ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych w stosunku do różnych rodzajów dokumentacji projektowej,
2. formy utrwalenia utworu – egzemplarz projektu i budynek,
3. zasady kształtowania zapisów umowy w zakresie przeniesienia majątkowych praw autorskich,
4. ochrona integralności utworu będącego dokumentacją projektową, czyli co i kiedy inwestor może zmieniać w dokumentacji projektowej,

V. Odpowiedzialność wykonawcy dokumentacji projektowej:

1. kary umowne – dobre praktyki kształtowania zapisów umowy w zakresie kar,
2. rękojmia za wady dokumentacji projektowej – przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz możliwość modyfikacji wynikających z nich zasad,
3. gwarancja jakości,
4. odpowiedzialność odszkodowawcza – kontraktowa i deliktowa,
5. odpowiedzialność karna.
 


2. UMOWA O NADZÓR INWESTORSKI

I. Przedmiot umowy:

1. Obowiązki inspektorów nadzoru inwestorskiego w ustawie Prawo budowlane,
2. Możliwe rozszerzenie zakresu obowiązków nadzoru inwestorskiego,
3. Umowy o zarządzanie projektem budowlanym, umowy o zastępstwo inwestycyjne,

II. Wykonanie nadzoru – etapy, odbiory, płatności,

III. Odpowiedzialność nadzoru inwestorskiego:

1. kary umowne – dobre praktyki kształtowania zapisów umowy w zakresie kar,
2. odpowiedzialność odszkodowawcza – kontraktowa i deliktowa,
3. odpowiedzialność karna – ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za poświadczenie nieprawdy przy odbiorach robót budowlanych.
 


3. UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

I. Podtypy umowy o roboty budowlane:

1. umowa o generalne wykonawstwo,
2. umowa o częściowe wykonawstwo,
3. umowa o podwykonawstwo,
4. umowa o projektowanie i wykonanie robót,
5. umowa o rozbiórkę,
6. umowa o remont,

II. Umowa o roboty budowlane a umowa o dzieło – podobieństwa i różnice, zakres zastosowania,

III. Przedmiot umowy:

1. typowe obowiązki Wykonawcy,
2. szczególne obowiązki Wykonawcy przy różnych rodzajach umów o roboty budowlane,
3. typowe obowiązki Zamawiającego,
4. szczególne zasady kształtowania opisu przedmiotu zamówienia w umowach o zamówienie publiczne na roboty budowlane,

IV. Kształtowanie zasad współpracy – etapy, odbiory, płatności:

1. zasady odbioru i płatności wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego,
2. zasady płatności wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych,
3. systemy wynagrodzenia przy umowie o roboty budowlane: wynagrodzenie kosztorysowe, ryczałt,
4. waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych,

V. Podwykonawstwo przy umowie o roboty budowlane:

1. Zasady zlecania robót podwykonawcom na podstawie Kodeksu cywilnego,
2. Odpowiedzialność solidarna inwestora za wynagrodzenie podwykonawców za wykonane roboty budowlane – z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 7. kwietnia 2017 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (obowiązujących od 1. czerwca 2017 roku ),
3. Pojęcie podwykonawstwa przy zamówieniu na roboty budowlane na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
4. Zasady związane ze zlecaniem podwykonawcom prac przy zamówieniu publicznym na roboty budowlane na etapie postępowania i na etapie realizacji, w tym według ustawy – Prawo zamówień publicznych, w szczególności:

 • możliwość zastrzeżenia osobistego wykonania przedmiotu zamówienia przez wykonawcę;
 • zasady określania w ofercie zakresu części zamówienia, które mają być powierzone podwykonawcom oraz wskazywania firm podwykonawców
 • udział w realizacji zamówienia podmiotu, na którego zdolności techniczne lub zawodowe powołuje się wykonawca.

5. Odpowiedzialność zamawiającego za wynagrodzenie podwykonawców przy realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane – z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 7. kwietnia 2017 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (obowiązujących od 1. czerwca 2017 roku ),

VI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy o roboty budowlane,

VII. Problemy w toku realizacji umowy o roboty budowlane – roboty zamienne, roboty dodatkowe.

VIII. Zasady dotyczące zmian umów o zamówienie publiczne według Dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych .

IX. Odpowiedzialność wykonawcy umowy o roboty budowlane:

1. Kary umowne – dobre praktyki kształtowania zapisów umowy w zakresie kar, kary umowne wymagane do wprowadzenia do zamówienia publicznego na roboty budowlane,
2. Rękojmia za wady,
3. Gwarancja jakości,
4. Odpowiedzialność odszkodowawcza kontraktowa i deliktowa,
5. Odpowiedzialność za szkody w terenie budowy,
6. Odpowiedzialność za katastrofę budowlaną,
7. Odpowiedzialność karna.


4. Wpływ USTAWY z 2. marca 2020 roku ( Dz. U. 2020 poz. 374 ) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz USTAWY z 31. marca 2020 roku  ( Dz. U. 2020 poz. 568 ) o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw na umowy w budowlanym procesie inwestycyjnym.


Uwaga: program szkolenia podlega ochronie prawnoautorskiej i nie może być wykorzystywany bez zgody firmy KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *